PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór ekspertów zewnętrznych w ramach PO IG dla Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów
ogłasza otwarty nabór
ekspertów zewnętrznych oceniających projekty
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.1 oraz Działania 8.2

I. Zakres współpracy

 1. Uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Konkursowych powoływanych przez Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości osobno dla każdego regionu, w miejscach wskazanych przez Regionalne Instytucje Finansujące.
 2. Merytoryczna ocena wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 lub Działania 8.2 PO IG, z zachowaniem zasad bezstronności oraz poufności informacji w oparciu o kryteria oceny zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIG.


II. Dziedziny specjalizacji

 1. gospodarka elektroniczna obejmująca rozwój rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług) i wytwarzanie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług (Działanie 8.1 PO IG),
 2. gospodarka elektroniczna obejmująca stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej (B2B), integracja istniejących lub wdrażanie nowych systemów informatycznych umożliwiających automatyzację wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw (Działanie 8.2 PO IG).

III. Warunki współpracy

 1. Za ocenę merytoryczną projektów eksperci będą otrzymywać wynagrodzenie za każdy rzetelnie oceniony projekt zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej. Wynagrodzenie w kwocie 150 zł brutto za oceniony wniosek złożony do Działania 8.1 oraz w kwocie 250 zł brutto za oceniony wniosek złożony do Działania 8.2 będzie wypłacane na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 2. Ekspertom nie przysługuje zwrot kosztów podróży, ani kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia. We wniosku o wpis na listę ekspertów zewnętrznych należy wskazać region/y (województwo/a), w którym kandydat na eksperta deklaruje dyspozycyjność i gotowość do uczestniczenia w pracach Komisji Konkursowych odbywających się w trybie konkursu zamkniętego, w tym gotowość do stałej współpracy w oparciu o korespondencję elektroniczną.
 3. Możliwe jest zgłoszenie się do oceny merytorycznej projektów w ramach jednego lub obydwu ww. działań PO IG. Ubiegając się o wpis na listę ekspertów zewnętrznych oceniających projekty w ramach dwóch działań, dla każdego z nich należy złożyć oddzielny komplet dokumentów.

IV. Kryteria konieczne

 1. Wyższe wykształcenie
 2. Udokumentowane, minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w wybranej dziedzinie specjalizacji
 3. Wiedza z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej
 4. Pisemna rekomendacja instytucji/organizacji, z którą kandydat na eksperta współpracował lub współpracuje (wskazująca czas i zakres współpracy) w zakresie tematycznie związanym z wybranym działaniem, w ramach którego dokonuje zgłoszenia, np.: rekomendacja szkoły wyższej, samorządu zawodowego, izby gospodarczej, organizacji pozarządowej, stowarzyszenia, instytutu, jednostki badawczo-rozwojowej itp.

V. Kryteria pożądane

 1. Znajomość zagadnień związanych z wykorzystywaniem środków pomocowych UE.
 2. Doświadczenie zawodowe w zakresie oceny projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy pomocowych, biznes planów, wniosków o udzielnie kredytu inwestycyjnego lub wniosków o dofinansowanie projektu inwestycyjnego (w tym doświadczenie w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw).
 3. Znajomość prawa polskiego, w szczególności w zakresie pomocy publicznej, finansów publicznych oraz zasad rachunkowości.
 4. Znajomość procedur programowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 5. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
 Informujemy, że przed przystąpieniem do oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach danej rundy aplikacyjnej ekspert zobowiązany będzie do podpisania Deklaracji poufności i bezstronności. Spełnienie wymagań określonych w Deklaracji poufności i bezstronności jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia eksperta do prac Komisji Konkursowej dokonującej oceny wniosków o dofinansowanie projektów.
 
 VI. Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony komputerowo wniosek o wpis na listę ekspertów zewnętrznych oceniających projekty przygotowany na załączonym formularzu (załącznik),
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie koniecznych kryteriów merytorycznych:
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących wykształcenia,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących doświadczenia zawodowego,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących wiedzy z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej lub deklaracja kandydata potwierdzająca posiadanie stosownej wiedzy we Wniosku o wpis na listę ekspertów zewnętrznych,
 • oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia rekomendacji instytucji (wskazująca czas i zakres współpracy).
Uwaga! Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć: kopię dokumentu zawierającego klauzulę za zgodność z oryginałem umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem osoby uprawnionej, lub kopię dokumentu zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę za zgodność z oryginałem  od strony ... do strony... oraz czytelny podpis osoby uprawnionej, a także parafowanie każdej strony dokumentu.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów
Zgłoszenia można wysłać listem poleconym, przesłać kurierem lub złożyć osobiście w kancelarii  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w terminie do dnia 19 czerwca 2009 r. Kancelaria przyjmuje dokumenty w godzinach 8.30 – 16.30 w dni robocze.

Uwaga! Decyduje data zarejestrowanego wpływu dokumentów do PARP.


Zgłoszenia zawierające wnioski o wpis na listę ekspertów zewnętrznych oceniających projekty należy składać w zaklejonych kopertach, które należy zatytułować „Ekspert – Działanie 8.1 PO IG” albo „Ekspert – Działanie 8.2 PO IG” oraz kierować na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Wnioski złożone po terminie lub niespełniające powyższych warunków pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. Ocena kandydata zostanie dokonana w ciągu 30 dni od daty wyznaczonego terminu składania wniosków.

W przypadku zawarcia z ekspertem umowy obowiązywać będzie ona do dnia 31 grudnia 2010 r. Po tym terminie istnieje możliwość ubiegania się o ponowny wpis na listę lub o przedłużenie okresu trwania umowy.

W przypadku, gdy ekspert jest już wpisany na Listę ekspertów zewnętrznych oceniających projekty, a chce zgłosić dyspozycyjność i gotowość uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowych w kolejnych województwach powinien ponownie złożyć wniosek o wpis na listę ekspertów zewnętrznych oceniających projekty uwzględniający nowe województwa, w których chciałby zgłosić gotowość do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów.

Kandydować nie mogą pracownicy Regionalnych Instytucji Finansujących, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ponadto kandydat musi być osobą, która nie pozostawała w stosunku pracy z Regionalną Instytucją Finansującą lub Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w okresie ostatnich 6-miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis na listę ekspertów zewnętrznych oceniających projekty.

PARP zastrzega sobie prawo do odmowy wpisu na listę bez podania przyczyny. Na listę ekspertów zewnętrznych oceniających projekty zostaną wpisani tylko wybrani eksperci.

Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o wpis na listę ekspertów zewnętrznych oceniających projekty zostaną powiadomione o wyniku postępowania.

Ewentualne uwagi i pytania odnośnie naboru ekspertów prosimy nadsyłać na adres email: ekspert_8@parp.gov.pl

VIII. Załączniki
Wzór wniosku o wpis na listę ekspertów oceniających projekty (pobierz plik)
Wzór deklaracji poufności i bezstronności (pobierz plik)


Osobą uprawnioną do potwierdzenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, o której mowa w pkt VI jest kandydat na eksperta.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-05-20 10:14:47
Aktualizowany: 2009-06-05 16:09:44 przez Marcin May
Ilość odsłon: 11622
74/108/208/279/, ID=9338
drukuj