PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór wniosków do działania 3.1 PO IG w roku 2009

Nabór zamknięty

Harmonogram naborów wniosków na rok 2010


POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca

 

Działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej"

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy

 finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z 2008 r. Nr 68 poz. 414 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs projektów

w ramach działania 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej"

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

w terminie: od 23 marca 2009 r.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 16.30.

 

Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków w ramach Działania 3.1 PO IG (link)

 

Uwaga!

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na 2009 rok i jednocześnie nie dłużej niż do 30 grudnia 2009 r. PARP może zamknąć nabór wniosków, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130% budżetu wyznaczonego w ramach Działania. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji.

Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został doręczony do kancelarii PARP do godziny 16.30.

Dofinansowanie będzie udzielane na projekty w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, w tym spin off'ów poprzez doradztwo w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych przedsiębiorstw oraz zasilenia finansowego nowopowstałego przedsiębiorcy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

O dofinansowanie z Działania 3.1 mogą ubiegać się instytucje wspierające powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw, np. inkubatory, w tym inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, parki naukowo-technologiczne.

Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Działania wynosi: 110 000 000 EUR

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2009 roku wynosi:

154 968 000 PLN [*]

 

Poziom dofinansowania (intensywność wsparcia) wynosi do 100% wydatków kwalifikowanych

 

Regulamin przeprowadzania konkursu (kliknij tutaj)

Kryteria wyboru projektów (kliknij tutaj )

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (kliknij tutaj )

 

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioskodawca przygotowuje elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie w aplikacji Generator Wniosków, zamieszczonej na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl ). Wypełniony wniosek w wersji drukowanej (oryginał) i elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie Wnioskodawca przesyła listem poleconym lub pocztą kurierską lub dostarcza osobiście do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

 

Koperta zawierająca papierową wersję wniosku wraz z załącznikami musi:

  • zostać opatrzona sformułowaniem „Wniosek o dofinansowanie projektu Działanie 3.1 PO IG"
  • zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres
  • zawierać pełną nazwę PARP i jej adres

 

Termin poinformowania o wynikach konkursu

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi w terminie około 4 miesięcy  od daty złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie.

Procedura odwoławcza

 

  1. Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są protest oraz odwołanie.
  2. Protest oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Konkursową lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
  3. Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
  4. Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  5. Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (kliknij tutaj)

Wzór umowy o dofinansowanie (kliknij tutaj )

Pełna dokumentacja do działania 3.1 (kliknij tutaj )

 

 


[*] do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs EUR z dnia 26.02.2009 r. tj. 1 EUR = 4,696 PLN

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-03-06 16:36:13
Aktualizowany: 2009-12-21 15:29:52 przez Marcin May
Ilość odsłon: 9997
74/108/199/295/, ID=8130
drukuj