PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór wniosków do Działania 5.1 POIG - rok 2009

Harmonogram naborów wniosków na rok 2010


POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca

Działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”


w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013
działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia
7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z 2008 r. Nr 68 poz. 414 z późn. zm.)

ogłasza konkurs projektów
w ramach działania 5.1. „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”


Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

w terminie: od 23 marca 2009 r.


Wnioski przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.30.

Uwaga!

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na 2009 rok i jednocześnie nie dłużej niż do 30 grudnia 2009 r. PARP może zamknąć nabór wniosków, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130% budżetu wyznaczonego w ramach Działania. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji.

 
Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został doręczony do kancelarii PARP do godziny 16.30.


Dofinansowanie będzie udzielane na wspólne przedsięwzięcia grup podmiotów mających na celu przygotowanie wspólnego produktu i/lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek. Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty o charakterze inwestycyjnym, doradczym, szkoleniowym oraz na projekty z zakresu ekspansji rynkowej powiązania. Wsparcie mogą otrzymać projekty dotyczące m. in.: zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z nową inwestycją, doradztwa z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania, zakup ogólnodostępnej infrastruktury badawczej, działania promocyjne związane z pozyskaniem nowych przedsiębiorstw do udziału w powiązaniu, zarządzania ogólnodostępnym zapleczem technicznym, organizacji programów szkoleniowych celem wspierania procesu dzielenia się wiedzą pod warunkiem, że nie stanowią odrębnego projektu i mają charakter specjalistyczny, organizacji i udziału w krajowych i międzynarodowych warsztatach i konferencjach z zakresu działalności powiązania kooperacyjnego z udziałem ekspertów, programów praktyk i staży pracowników naukowych oraz studentów odbywanych u przedsiębiorców działających w ramach powiązania kooperacyjnego.

O dofinansowanie z Działania 5.1 może ubiegać się koordynator powiązania kooperacyjnego:
 1. działający w formie: fundacji, stowarzyszenia zarejestrowanego, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostki badawczo-rozwojowej oraz organizacji przedsiębiorców działającej na podstawie ustaw wymienionych w §27 ust. 4 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.), oraz
 2.  spełniający warunki określone w § 27 ust. 5 ww. Rozporządzenia..

Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Działania wynosi: 29 360 000 EUR
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2009 roku wynosi:
137 874 560 PLN *

Poziom dofinansowania (intensywność wsparcia) wynosi do 100% wydatków kwalifikowanych

Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt rozwoju powiązania kooperacyjnego wynosi:
 1. 20 milionów złotych w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych,
 2. 400 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków na doradztwo,
 3. 1 milion złotych w części dotyczącej wydatków na szkolenia,
 4. 600 tysięcy złotych w części dotyczącej ekspansji rynkowej powiązania.


Regulamin przeprowadzania konkursu (pobierz plik)
 
Kryteria wyboru projektów (pobierz plik

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (pobierz plik)

Sposób przygotowania i składania wniosków:
Wnioskodawca przygotowuje elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie w aplikacji Generator Wniosków (link), zamieszczonej na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl). Wypełniony wniosek w wersji drukowanej (oryginał) i elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie Wnioskodawca przesyła listem poleconym lub pocztą kurierską lub dostarcza osobiście do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Koperta zawierająca papierową wersję wniosku wraz z załącznikami musi:
 • zostać opatrzona sformułowaniem „Wniosek o dofinansowanie projektu Działanie 5.1 PO IG”
 • zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres
 • zawierać pełną nazwę PARP i jej adres

Termin poinformowania o wynikach konkursu
Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi w terminie około 4 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie.

Procedura odwoławcza

 1. Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są protest oraz odwołanie.
 2. Protest oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Konkursową lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
 3. Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
 4. Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 5. Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (link)

Wzór umowy o dofinansowanie (pobierz plik)

Pełna dokumentacja do działania 5.1 (link)

 

*do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs EUR z dnia 26.02.2009 r. tj. 1 EUR = 4,696 PLN 

 

stopka PO IG
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-03-06 15:36:22
Aktualizowany: 2009-12-21 15:31:51 przez Marcin May
Ilość odsłon: 10037
74/108/204/294/, ID=8111
drukuj