PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do poddziałania 5.4.1 PO IG w roku 2009

 

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Tabela zmian do Regulaminu przeprowadzania konkursu (pobierz plik)

Regulamin przeprowadzania konkursu (pobierz plik)

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG (link)

Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej (pobierz plik)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wnioski należy sporządzać w GENERATORZE WNIOSKÓW (link)

Tabela zmian dla Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu oraz Wniosku o dofinansowanie projektu (pobierz plik)

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu (pobierz plik)

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu (pobierz plik)

Wzór formularza o otrzymanej pomocy finansowej innej niż pomoc de minimis (pobierz plik

Ankieta na potrzeby oceny kwalifikowalności VAT (pobierz plik)

Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT (pobierz plik)

Zalecenia Instytucji Zarządzającej dotyczące kwalifikowalności VAT (pobierz plik)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Umowa o dofinansowanie (pobierz plik)

Wzór weksla (pobierz plik)

Deklaracja wekslowa dla osób fizycznych (pobierz plik)

Deklaracja wekslowa dla osób prawnych (pobierz plik)

Instrukcja i zalecenia dot. prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslowej (pobierz plik)

Harmonogram rzeczowo-finansowy - Uzyskanie ochrony własności przemysłowej (pobierz plik)

Harmonogram rzeczowo-finansowy - Realizacja ochrony własności przemysłowej (pobierz plik)

Harmonogram płatności (pobierz plik)

DOKUMENTY SKŁADANE PO PISEMNEJ PROŚBIE PARP NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną (pobierz plik)

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną (pobierz plik )

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP (pobierz plik)

  Załącznik a do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP (pobierz plik)
Załącznik b do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP (pobierz plik)
Załącznik c do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP (pobierz plik)
Załącznik d do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP (pobierz plik)
DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA PROJEKTU


Wniosek o płatność (pobierz plik)

Pomocnicze zestawienie (pobierz plik)

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013. Pełny tekst Rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: (link).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (pobierz plik)

 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (pobierz plik)

 

stopka PO IG

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-02-27 15:53:24
Aktualizowany: 2009-12-28 12:30:47 przez Piotr Tyrakowski
Ilość odsłon: 2938
74/108/206/287/, ID=7982
drukuj