PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór wniosków do Poddziałania 5.4.1 PO IG w roku 2009

Harmonogram naborów wniosków na rok 2010

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

jako Instytucja Wdrażająca

Działanie 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną”

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013
działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia
7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
(Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.),

ogłasza konkurs projektów w ramach
Poddziałania 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”


Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
w terminie: od 13 marca 2009 r.
Wnioski przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 16.30.
Uwaga!

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na 2009 rok lub do końca roku 2009. PARP może zamknąć nabór wniosków, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 120% alokacji przewidzianej na dany rok. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji.

 
Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został doręczony do kancelarii PARP do godziny 16.30.

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów mających na celu poprawę efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych poprzez upowszechnianie stosowania prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez uzyskiwanie ochrony własności przemysłowej.
W ramach Poddziałania 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej” dofinansowaniu mogą podlegać dwa typy projektów:

 1. Pierwszy typ projektów, zwany „Wsparciem na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” związany jest z pokryciem kosztów przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej oraz pokryciem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym lub międzynarodowym organem udzielającym ochrony.
 2. Drugi typ projektów, zwany „Wsparciem na realizację ochrony własności przemysłowej” związany jest z pokryciem kosztów związanych z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji lub postępowania w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
O wsparcie w ramach Poddziałania 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej” mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Poddziałania 5.4.1 wynosi 35 100 000 EUR
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2009 roku wynosi 23 081 760,00 PLN
1 

Poziom i wysokość wsparcia :
Kwota wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może być niższa niż 2 tysiące złotych ani nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych.
Intensywność wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może przekroczyć:
 • w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy – 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych;
 • w przypadku średniego przedsiębiorcy – 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych;
 • w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy – 45% wydatków kwalifikujących,  się do objęcia wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych;
 • w przypadku średniego przedsiębiorcy – 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,  jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych.

Kwota wsparcia na realizację ochrony własności przemysłowej nie może być niższa niż 2 tysiące złotych ani nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych.
Intensywność wsparcia na realizację ochrony prawa własności przemysłowej nie może przekroczyć:
 • w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy – 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
 • w przypadku średniego przedsiębiorcy – 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Regulamin przeprowadzania konkursu (pobierz plik)
Kryteria wyboru projektów (link )
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (pobierz plik)


Sposób przygotowania i składania wniosków:
Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w aplikacji Generator Wniosków (link ), zamieszczonej na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl). Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, a także elektroniczną wersją wniosku Wnioskodawca przesyła listem poleconym, pocztą kurierską lub składa osobiście w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zamkniętej kopercie opatrzonej:
 • nazwą adresata:
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  ul. Pańska 81/83
  00-834 Warszawa
Koperta zawierająca papierową wersję wniosku wraz z załącznikami musi:
 • zostać opatrzona sformułowaniem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 5.4.1 PO IG”
 • zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres
 • zawierać pełną nazwę PARP i jej adres

Termin poinformowania o wynikach konkursu

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi w terminie około 4 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku.

Procedura odwoławcza

 1. Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są protest oraz odwołanie.
 2. Protest oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Konkursową lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
 3. Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
 4. Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 5. Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. (link)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (pobierz plik)

Pełna dokumentacja dla Poddziałania 5.4.1 (link)


1 do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs EUR z dnia 29.01.2009 r. tj. 1 EUR = 4,384 PLN

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-02-27 10:50:58
Aktualizowany: 2010-02-23 10:59:28 przez Piotr Tyrakowski
Ilość odsłon: 2919
74/108/206/287/, ID=7967
drukuj