PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór wniosków do Działania 8.1 POIG w roku 2009 - I runda

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca
Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”


w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013
działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
(Dz. U. Nr 153, poz. 956 z późn. zm.),

ogłasza I rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2009 r.
 w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.


Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie
Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF)
właściwej dla głównej lokalizacji projektu
w terminie: od 2 marca 2009 r. do 31 marca 2009 r.
 

Uwaga! Planowane wstrzymanie naboru wniosków do Działania 8.1 POIG

Uprzejmie informujemy, że związku z przekroczeniem w dniu 2 marca 2009r. 130% środków w ramach alokacji przewidzianej na I rundę aplikacyjną dla Działania 8.1 POIG tj. kwoty 140 901 760,00 zł., wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane przez Regionalne Instytucje Finansujące do dnia 5 marca 2009r. włącznie.

Komunikat dotyczący zamknięcia naboru wniosków.

 
Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został doręczony do kancelarii RIF w godzinach 9.00 do 15.30.

Lista Regionalnych Instytucji Finansujących wraz z danymi teleadresowymi (link)
 
W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.
Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektów kwalifikowanych do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie
i świadczenie e-usług.

Nabór wniosków prowadzony jest w ramach rund aplikacyjnych.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
O wsparcie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od dnia rejestracji działalności.

Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Działania 8.1 na lata 2007-2013 wynosi 385 635 294,00 EUR.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I rundy aplikacyjnej wynosi 140 901 760,00 PLN *.


Poziom i wysokość dofinansowania :

Intensywność wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu zgłaszanego do dofinansowania w Działaniu 8.1 nie może być niższa niż 20 000,00 złotych i nie może jednocześnie przekroczyć 1 000 000,00 złotych.

Regulamin przeprowadzania konkursu (pobierz plik)

Kryteria wyboru projektów (pobierz plik)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (pobierz plik)

Instrukcja wypełnienia wniosku o  dofinansowanie (pobierz plik)

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w Generatorze Wniosków (link) na podstawie Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Następnie drukuje go, podpisuje, a wersję elektroniczną wniosku zapisuje na nośniku elektronicznym. Do papierowej i elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca dołącza niezbędne dokumenty (załączniki do wniosku o dofinansowanie), wymienione we wniosku o dofinansowanie. Wypełniony wniosek Wnioskodawca składa w zamkniętej kopercie listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarcza osobiście do Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) właściwej z punktu widzenia głównej lokalizacji projektu.
Wnioski złożone w inny sposób nie zostaną rozpatrzone.


Termin poinformowania o wynikach konkursu:

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu wsparcia następuje w terminie około
4 miesięcy od dnia zakończenia rundy aplikacyjnej.


Procedura odwoławcza:

  1. Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są protest oraz odwołanie.
  2. Protest oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Konkursową lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
  3. Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
  4. Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym Wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  5. Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (link).


Wzór umowy o dofinansowanie projektu (pobierz plik)
Pełna dokumentacja dla Działania 8.1 dla mikro i małych przedsiębiorstw (pobierz plik)

*do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs EUR z dnia 29.01.2009 r. tj. 1 EUR = 4,384 PLN

 

stopka PO IG
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-02-16 13:49:06
Aktualizowany: 2009-07-27 12:55:03 przez Marcin May
Ilość odsłon: 12885
74/108/208/279/, ID=7649
drukuj