PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór wniosków do poddziałania 3.3.2 PO IG w roku 2009

Harmonogram naborów wniosków na rok 2010

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca

Działanie 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP”
Poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP”

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013
działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy
 finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z 2008 r. Nr 68 poz. 414 z późn. zm.)

ogłasza konkurs projektów
w ramach działania 3.3. „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP” poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP„

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
w terminie: od 16 lutego 2009 r.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.30.

Uwaga!
Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na 2009 rok i jednocześnie nie dłużej niż do 30 grudnia 2009 r. PARP może zamknąć nabór wniosków, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130% budżetu wyznaczonego w ramach Działania. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji.
 
 
Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został doręczony do kancelarii PARP do godziny 16.30.

Dofinansowanie będzie udzielane na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
O dofinansowanie z Działania 3.3, Poddziałanie 3.3.2 może ubiegać się mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Działania wynosi: 50 000 000 EUR
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2009 roku wynosi:
62 369 000 PLN*


Poziom dofinansowania (intensywność wsparcia) wynosi do 50% wydatków kwalifikowanych

Maksymalna kwota dofinansowania:
Kwota udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy musi być niższa niż 2 000 000 EUR.

Regulamin przeprowadzania konkursu (pobierz plik)
Kryteria wyboru projektów (pobierz plik)
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (pobierz plik )

Sposób przygotowania i składania wniosków:
Wnioskodawca przygotowuje elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie w aplikacji Generator Wniosków (link), zamieszczonej na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl). Wypełniony wniosek w wersji drukowanej (oryginał) i elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie Wnioskodawca przesyła listem poleconym lub pocztą kurierską lub dostarcza osobiście do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Koperta zawierająca papierową wersję wniosku wraz z załącznikami musi:
  • zostać opatrzona sformułowaniem „Wniosek o dofinansowanie projektu Działanie 3.3.2 PO IG”
  • zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres
  • zawierać pełną nazwę PARP i jej adres

Termin poinformowania o wynikach konkursu
Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi w terminie około 4 miesięcy  od daty złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie.

Procedura odwoławcza

  1. Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są protest oraz odwołanie.
  2. Protest oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Konkursową lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
  3. Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
  4. Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  5. Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (link )

Wzór umowy o dofinansowanie - 19.08.2009 r. (pobierz plik)
Pełna dokumentacja do działania 3.3.2 (link )
 
 

*do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs EUR z dnia 29.01.2009 r. tj. 1 EUR = 4,384 PLN

stopka PO IG
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-02-04 13:22:31
Aktualizowany: 2009-12-21 15:30:19 przez Marcin May
Ilość odsłon: 11790
74/108/200/272/, ID=7250
drukuj