PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

15 grudnia 2008 r. członkowie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zatwierdzili kolejne zmiany do kryteriów wyboru projektów.

Wprowadzone zmiany merytoryczne wynikają z:

  • wejścia w życie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych),
  • zmian merytorycznych wynikających z doświadczeń przeprowadzanych naborów wniosków o dofinansowanie,
  • zmian technicznych, porządkujących oraz doprecyzowujących brzmienie kryteriów.
Powyższe zmiany dotyczą wszystkich działań Programu Innowacyjna Gospodarka za wyjątkiem działania 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, działania 4.3 Kredyt technologiczny oraz Priorytetu 7. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji.

Zmodyfikowane kryteria będą miały zastosowanie do oceny projektów złożonych w kolejnych naborach za wyjątkiem działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących proinnowacyjne usługi oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym oraz działania 5.4  Zarządzanie własnością intelektualną - w zakresie wsparcia dla IOB, w których projekty składane są w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji przewidzianej na działanie. Kryteria dla wyżej wymienionych dwóch działań  w brzmieniu przyjętym przez Komitet Monitorujący 15 grudnia 2008 r. wejdą w życie 9 stycznia 2009 r. Projekty składane do tej daty będą poddawane ocenie wg dotychczasowych kryteriów. Kryteria w formie zaakceptowanej przez Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka 15 grudnia 2008 r. będą miały zastosowanie do oceny projektów złożonych od 9 stycznia 2009 r.

Aktualna, jednolita wersja Kryteriów wyboru finansowanych operacji wraz z dokumentem przedstawiającym wykaz zmian dostępna jest w zakładce Kryteria oceny projektów
 
 
stopka PO IG
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-12-22 10:25:49
Aktualizowany: 2010-09-16 14:23:27 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7203
74/108/415/, ID=6847
drukuj