PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór wniosków do Działania 8.2 PO IG w roku 2008


 
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca
Działanie 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013
działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Niniejsza runda ma charakter pilotażowy.

Z powodów formalnych, związanych z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), w 2008 r. nabór projektów zostanie przeprowadzony w trybie zamkniętym.

W ramach Działania 8.2 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw. Typowy projekt obejmuje integrację systemów informatycznych przedsiębiorstw lub wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących, przedsiębiorstw. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
O wsparcie w ramach Działania 8.2 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, współpracujący na zasadzie zawartych umów, z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne.

Budżet Działania wynosi: 460 817 882,00 EUR

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2008 roku wynosi:
73 876 000,00 złotych


Poziom i wysokość wsparcia:
Kwota wsparcia na projekt w zakresie wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższa niż 20 000 złotych i jednocześnie nie może przekraczać 2 000 000 złotych. Intensywność wsparcia jest zróżnicowana w zależności od m.in. statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowanych.

Nabór wniosków rozpocznie się dnia 15 września 2008 r. i zakończy dnia 15 października 2008 r. W przypadku złożenia wniosków na łączną kwotę równą bądź większą alokacji rocznej dla działania, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie może zostać zakończone wcześniej, o czym przedsiębiorcy zostaną poinformowani z 3-dniowym wyprzedzeniem oddzielnym komunikatem na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl ).

Całkowity czas przewidziany na ocenę wniosku o dofinansowanie nie powinien przekroczyć 90 dni od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca przygotowuje elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie w aplikacji Generator Wniosków , zamieszczonej na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl). Wypełniony wniosek w wersji drukowanej (oryginał) i elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami wnioskodawca przesyła listem poleconym lub pocztą kurierską lub dostarcza osobiście do Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) właściwej z punktu widzenia lokalizacji projektu. Wnioski można składać osobiście w RIF w godzinach 9:00 – 15:00.

Lista Regionalnych Instytucji Finansujących

Koperta zawierająca papierową wersję wniosku wraz z załącznikami musi:
  • zostać opatrzona sformułowaniem: „Wniosek o dofinansowanie - Działanie 8.2 PO IG”;
  • zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy oraz jego adres;
  • zawierać pełną nazwę Regionalnej Instytucji Finansującej oraz jej adres.
Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień wpływu wniosku uważa się dzień wpływu przesyłki do RIF.
 

 

stopka PO IG
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-09-08 08:50:32
Aktualizowany: 2009-02-25 12:18:03 przez Marcin May
Ilość odsłon: 9637
74/108/212/, ID=5239
drukuj