PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikat w sprawie naboru wniosków
dla Działania 8.1 PO IG

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca
Działanie 8.1  „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013
działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

informuje o planowanym naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.


W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu świadczenie e-usług lub wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Projekty będą mogły być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest stworzenie i świadczenie przynajmniej jednej e-usługi.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
O wsparcie w ramach Działania 8.1 będą mogli ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok licząc od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Budżet Działania wynosi: 385 635 294,00 EUR
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2008 roku wynosi: 123 646 000,00 złotych

Poziom i wysokość wsparcia:

Wysokość wsparcia nie może przekroczyć limitów kwotowych określonych dla pomocy de minimis. Intensywność wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu zgłaszanego do dofinansowania w Działaniu 8.1 nie będzie mogła być niższa niż 20 000 złotych i nie będzie mogła jednocześnie przekroczyć 1 000 000 złotych.


Wnioski o dofinansowanie będą przygotowywane w aplikacji Generator Wniosków, zamieszczonej na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Obecnie dostępna jest wersja testowa aplikacji.

Ogłoszenie konkursu w trybie art. 29 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju planowane jest na dzień 8 września 2008 r., natomiast nabór wniosków planowany jest od dnia 15 września 2008 r. - w trybie ciągłym do wyczerpania środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na 2008 rok. W przypadku złożenia wniosków na łączną kwotę równą bądź większą alokacji rocznej dla działania, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie może zostać wstrzymane, o czym przedsiębiorcy zostaną poinformowani z 3-dniowym wyprzedzeniem oddzielnym komunikatem na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 

 

stopka PO IG
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-08-28 11:40:01
Aktualizowany: 2009-02-16 10:47:06 przez Marcin May
Ilość odsłon: 10939
74/108/208/, ID=5079
drukuj