PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Informacja dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że z dniem 31.12.2015 r. dobiega końca okres realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG).

Wszystkie projekty dofinansowane w ramach POIG powinny zostać ostatecznie zakończone w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie, czego potwierdzeniem powinno być złożenie wniosku o płatność końcową, najpóźniej do ostatniego dnia okresu kwalifikowalności wydatków.

Pragniemy podkreślić, że mogą Państwo złożyć wniosek o płatność końcową również wcześniej, zaraz po zakończeniu rzeczowej i finansowej realizacji projektu/uruchomieniu produkcji/uzyskaniu niezbędnych pozwoleń czy innych dokumentów, wymaganych w zależności od jego celów i efektów. Do czego Państwa zachęcamy, gdyż może wpłynąć to na przyspieszenie terminu wypłaty środków dotacji.
Niezwykle istotne jest również to, by wnioski o płatność wraz załącznikami, które zostaną złożone przez Państwa, zostały przygotowane z dochowaniem należytej staranności, w sposób kompletny i rzetelny, zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie oraz z wykorzystaniem wskazówek pracowników RIF/PARP, uzyskanych w tym zakresie na wcześniejszych etapach wdrażania projektu.

Ze względu na spodziewaną dużą liczbę wniosków o płatność, które powinny wpłynąć do RIF/PARP do końca grudnia 2015 r. oraz krótkim terminem ich rozliczenia i realizacji wypłat tj. do 31.03.2016 r., wynikającym z terminu zamknięcia pomocy w ramach POIG wyznaczonego przez Komisję Europejską, uprzejmie prosimy o zapewnienie z Państwa strony w tym okresie obecności osób zaangażowanych w rozliczenie projektu oraz osób upoważnionych do reprezentowania Beneficjenta, w celu sprawnego dostarczenia ewentualnych uzupełnień/wyjaśnień do złożonych wniosków o płatność. Zwracamy uwagę, że z tych samych względów wyjaśnienia czy uzupełnienia winny być składane bezzwłocznie oraz w sposób kompletny i wyczerpujący, gdyż nie będzie możliwości ich kilkukrotnego dostarczania.
Podobne zasady powinny być stosowane przy realizacji zaleceń pokontrolnych czy ewentualnych wnioskach o zmiany.

Informujemy jednocześnie, że złożenie nieprawidłowej lub/i niekompletnej dokumentacji w odpowiedzi na wezwanie będzie skutkowało odrzuceniem wniosku lub rekomendowaniem tylko części wydatków przedstawionych do dofinansowania. Ponadto prosimy wziąć pod uwagę, że termin dostarczenia wymaganych uzupełnień nie będzie mógł zostać wydłużony ponad obowiązujący umową o dofinansowanie.

Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, że dofinansowanie pobrane w formie zaliczki powinno zostać rozliczone w całości do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, określonego w umowie o dofinansowanie, a w przypadku braku wykorzystania całej zaliczki, niewykorzystane środki powinny zostać zwrócone na odpowiednie dla działania rachunki PARP (lista poniżej, w tytule przelewu należy podać nr umowy o dofinansowanie). Brak rozliczenia we wniosku o płatność lub zwrotu zaliczki, w terminie wymaganym umową o dofinansowanie, spowoduje bowiem naliczenie odsetek na podstawie art. 189 ust. 3 lub art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do ww. wskazówek i skrupulatne dochowanie obowiązujących terminów, co pozwoli na terminowe i pełne rozliczenie wszystkich zrealizowanych projektów i zamknięcie pomocy w ramach POIG.

Liczymy na zrozumienie przez Państwa istotności opisanych kwestii oraz pełną współpracę z Państwa strony w powyższym zakresie. Mamy nadzieję, że dzięki temu wydatki przedstawione przez Państwa będą mogły zostać rozliczone i dofinansowane w pełnej wysokości, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z umowy o dofinansowanie.

W przypadku wątpliwości dotyczących przygotowania/załączenia właściwych dokumentów do wniosku o płatność prosimy o kontakt z pracownikami właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej, a dla projektów rozliczanych w PARP z pracownikami właściwych departamentów Agencji.

Poniżej informacja o numerach rachunków bankowych właściwych do zwrotu niewykorzystanych środków zaliczkowych:
Działanie 1.4: 06 1130 1017 0000 0005 1820 0013
Działania 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, Pilotaż, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 6.1: 54 1130 1017 0000 0005 1820 0022
Działania 8.1, 8.2: 60 1130 1017 0000 0005 1820 0011

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2015-11-26 13:36:25
Aktualizowany: 2015-11-26 13:38:32 przez Konrad Zdanowski
Ilość odsłon: 9823
74/108/415/, ID=48898
drukuj