PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁAŃ 8.1 oraz 8.2 POIG

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że do ostatniego dnia kwalifikowalności wydatków w ramach realizowanych przez Państwa projektów wszystkie działania w ramach projektu muszą zostać zakończone, wydatki poniesione, a cel projektu osiągnięty. Jest to również dzień, do którego należy złożyć wniosek o płatność końcową rozliczający poniesione przez Państwa w ostatnim etapie projektu wydatki.

Informujemy ponadto, że ze względu na zbliżający się termin zamknięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wszystkie projekty muszą zostać zakończone i ostatecznie rozliczone w terminie pozwalającym na przedstawienie wydatków z nimi związanych w ostatniej deklaracji wydatków przekazywanej do Komisji Europejskiej. Terminy z tym związane nie mogą ulec przesunięciu. Nierozliczenie projektów w obowiązujących terminach będzie skutkowało brakiem możliwości dofinansowania wydatków z funduszy unijnych, a w konsekwencji utratą części środków przyznanych w ramach Programu. W związku z powyższym niezmiernie istotne jest sprawne rozliczenie projektów, które są realizowane w najpóźniejszym możliwym okresie kwalifikowalności wydatków, a do takich zalicza się projekt wdrażany przez Państwa.

Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o dochowanie szczególnej staranności w przygotowaniu dokumentacji związanej z Państwa wnioskiem o płatność końcową i terminowe złożenie w Regionalnej Instytucji Finansującej. Informujemy, że biorąc pod uwagę ograniczone terminy na rozpatrzenie wniosku, nie będzie on mógł podlegać wielokrotnym uzupełnieniom. Prosimy zatem o kompleksowe uzupełnienie dokumentacji i złożenie ewentualnych wyczerpujących wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie do korekty/uzupełnień, które zostanie, w przypadku istnienia takiej konieczności, skierowane do Państwa w wyniku weryfikacji złożonego wniosku o płatność. Informujemy jednocześnie, że niezłożenie prawidłowej i kompletnej dokumentacji w odpowiedzi na wezwanie będzie skutkowało odrzuceniem wniosku lub rekomendowaniem tylko części wydatków przedstawionych do dofinansowania. Ponadto prosimy o wzięcie pod uwagę, że termin dostarczenia wymaganych uzupełnień nie będzie mógł zostać wydłużony ponad obowiązujący umową o dofinansowanie.

Liczymy na zrozumienie przez Państwa istotności opisanych kwestii oraz pełną współpracę z Państwa strony w powyższym zakresie. Mamy nadzieję, że dzięki temu wydatki przedstawione przez Państwa będą mogły zostać rozliczone i dofinansowane w pełnej wysokości, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z umowy o dofinansowanie.

W przypadku wątpliwości dotyczących przygotowania/załączenia właściwych dokumentów do wniosku o płatność prosimy o kontakt z pracownikami właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej.

Z poważaniem

Departament Wsparcia e-Gospodarki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2015-11-04 15:07:07
Aktualizowany: 2015-11-04 15:07:57 przez Aleksandra Burzyńska
Ilość odsłon: 3739
74/108/212/247/, ID=48824
drukuj