PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Umowa warunkowa dla projektów złożonych w ramach działania 4.4 PO IG nabór 2013 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”, informuje o możliwości podpisania umów warunkowych z przedsiębiorcami, którzy zostali rekomendowani do wsparcia (otrzymali min. 60 pkt w wyniku pierwotnej oceny merytorycznej fakultatywnej) a nie są w stanie dostarczyć dokumentów niezbędnych do podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2014 r.

Umowa zawiera warunek zawieszający skuteczność umowy od dostarczenia przez przedsiębiorcę w terminie 30 dni od zawarcia umowy kompletu dokumentacji wskazanej w § 16 ust. 9 tej umowy. Z uwagi na regulacje prawne warunkujące udzielenie wsparcia w ramach działania 4.4 PO IG do 30 czerwca możliwość dostarczenia do RIF brakującej dokumentacji w tym terminie nie obejmuje niżej wymienionych dokumentów, których dostarczenie do RIF jest konieczne przed udzieleniem wsparcia:

- Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do RIF)

        oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej lub spółka jawna – załączyć należy zaświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.

- Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do RIF)

        oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej lub spółka jawna – załączyć należy zaświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.

- Deklaracja Wnioskodawcy o niekaralności (zgodnie z art. 6b ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)

w odpowiednim formacie dla osób fizycznych lub dla Wnioskodawców nie będących osobami fizycznymi w przypadku, gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej lub spółka jawna – deklarację przedstawiają wszyscy wspólnicy; w przypadku osób prawnych deklarację przedstawiają osoby będące członkami organów zarządzających albo wspólnicy Wnioskodawcy nieposiadającego organu zarządzającego, zgodnie z KRS Wnioskodawcy wg wzoru dostępnego na stronie internetowej PARP.

- Pełnomocnictwo do podpisania umowy o dofinansowanie, upoważnienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy (jeśli dotyczy).

- Harmonogram płatności.

- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP (wg wzoru dostępnego na stronie internetowej PARP).

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis.

- Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których Wnioskodawca ubiega się o pomoc w ramach niniejszego wniosku (jeśli Wnioskodawca nie otrzymał pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiega się pomoc

w ramach niniejszego wniosku).

-  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

-  Oświadczenie Wnioskodawcy albo kopie zaświadczeń  potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy o otrzymanej przez Wnioskodawcę pomocy de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat kalendarzowych poprzedzających dzień zawarcia umowy o dofinansowanie (w EUR i PLN) (jeśli dotyczy).

- Wniosek o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego łącznie ze zmodyfikowanym harmonogramem rzeczowo - finansowym i harmonogramem płatności (jeśli dotyczy).

- Oświadczenie o braku wykorzystania pomocy publicznej na pośrednie wsparcie działalności transportowej Wnioskodawcy.

Wzory warunkowych umów o dofinansowanie zostały zamieszczone na stronie „Dokumentacja” odpowiedniej dla każdej rundy aplikacyjnej w 2013 r.  

Właściwe Regionalne Instytucje Finansujące będą kontaktowały się z Wnioskodawcami w sprawie zawarcia warunkowej umowy o dofinansowanie.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-06-30 15:33:52
Aktualizowany: 2014-06-30 15:34:11 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 8444
74/108/203/211/, ID=41447
drukuj