PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór wniosków do Działania 5.4 POIG dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w roku 2008

stopka PO IG

 

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony do 31 grudnia 2008 r. Kolejny nabór wniosków planowany jest na II połowę lutego br. O szczegółach będziemy informować na naszej stronie internetowej. 

 

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca
Działanie 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną"

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013
działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z 2008 r. Nr 68 poz. 414)

ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną".

W ramach Działania 5.4 dofinansowaniu będą podlegać dwa typy projektów:

  1. Pierwszy typ projektów, zwany „Wsparciem na uzyskanie ochrony własności przemysłowej" związany jest z pokryciem kosztów przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej oraz pokryciem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej.
  2. Drugi typ projektów, zwany „Wsparciem na realizację ochrony własności przemysłowej" związany jest z pokryciem kosztów związanych z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji lub postępowania w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet Działania wynosi: 35 100 000 EUR

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2008 roku
wynosi: 1 755 000 EUR

Regulamin przeprowadzania konkursu 

Poziom i wysokość wsparcia:
Kwota wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może być niższa niż 2 tysiące złotych ani nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych.
Intensywność wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może przekroczyć:

  • 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych;
  • 45 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych.

Kwota wsparcia na realizację ochrony własności przemysłowej nie może być niższa niż 2 tysiące złotych ani nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych.
Intensywność wsparcia na realizację ochrony prawa własności przemysłowej nie może przekroczyć 45 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Kryteria wyboru projektów 

Sposób oceny wniosków o dofinansowanie zawarty jest w Regulaminie przeprowadzania konkursu dla działania 5.4 POIG


Nabór wniosków od dnia 16 czerwca 2008 r., prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na 2008 rok.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 

Całkowity czas przewidziany na ocenę wniosku o dofinansowanie nie powinien przekroczyć 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca przygotowuje elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie w aplikacji Generator Wniosków , zamieszczonej na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl . Wypełniony wniosek w wersji drukowanej (oryginał) i elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami (w zaklejonej kopercie) wnioskodawca składa osobiście lub przesyła do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Wnioski przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy PARP, tj. 8.30-16.30.
Koperta zawierająca papierową wersję wniosku wraz z załącznikami musi:

  • być opatrzona adnotacją: Wniosek o dofinansowanie - Działanie 5.4 PO IG „Zarządzanie własnością intelektualną" - konkurs dla przedsiębiorców;
  • zawierać pełną nazwę i adres wnioskodawcy;
  • zawierać pełną nazwę oraz adres Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za termin wpływu dokumentacji aplikacyjnej uznaje się datę rejestracji ww. dokumentacji w kancelarii PARP.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

 

 

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-05-28 10:49:05
Aktualizowany: 2010-02-23 11:06:34 przez Piotr Tyrakowski
Ilość odsłon: 2587
74/108/206/, ID=4136
drukuj