PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór wniosków do Działania 5.1 POIG w roku 2008

stopka PO IG

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca
Działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym"

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013
działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z 2008 r. Nr 68 poz. 414)

ogłasza konkurs projektów

w ramach Działania 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym".

Dofinansowanie będzie udzielane na następujące typy projektów:

 1. zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z nową inwestycją;
 2. doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania;
 3. udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach w celu wymiany doświadczeń;
 4. zakup ogólnodostępnej infrastruktury badawczej;
 5. infrastruktura sieci szerokopasmowych;
 6. działania promocyjne powiązania w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do udziału w powiązaniu,
 7. zarządzanie ogólnodostępnym zapleczem technicznym powiązania,
 8. organizacja programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji celem wspierania procesu dzielenia się wiedzą oraz tworzenia sieci powiązań między członkami powiązania.

O dofinansowanie w ramach Działania 5.1 mogą ubiegać się:

Koordynatorzy powiązania kooperacyjnego działający w formie: fundacji, stowarzyszenia zarejestrowanego, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostki badawczo - rozwojowej, organizacji przedsiębiorców, spełniający następujące warunki:

 • podstawowym przedmiotem działalności ich jest realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi;
 • posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez PARP;
 • posiadają doświadczenie w zakresie zarządzania powiązaniem kooperacyjnym oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów funkcjonujących w ramach powiązania kooperacyjnego;
 • dysponują personelem posiadającym kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług na rzecz podmiotów funkcjonujących w ramach powiązania kooperacyjnego.zobowiąże się do:
  • zapewnienia równego dostępu wszystkim podmiotom funkcjonującym w ramach powiązania kooperacyjnego do usług, szkoleń, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia nabytego w ramach projektu, za odpłatnością nie przekraczającą kosztów ponoszonych przez koordynatora powiązania kooperacyjnego z tytułu ich utrzymania lub udostępniania,
  • prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem na rozwój powiązania kooperacyjnego,
  • wykorzystania, w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją, a w okresie 15 lat od dnia zakończenia realizacji projektu na działania związane z dalszym rozwojem powiązania kooperacyjnego,
  • zwrotu Agencji w terminie określonym w umowie o udzielenie wsparcia ale nie później niż w okresie 1 roku po upływie 15 lat od dnia zakończenia realizacji projektu całej kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy otrzymaną przez koordynatora powiązania kooperacyjnego kwotą wsparcia a sumą pomocy publicznej oraz pomocy de minimis udzielonej uczestnikom powiązania kooperacyjnego,
 • udokumentuje pełnienie roli koordynatora powiązania kooperacyjnego objętego wnioskiem o wsparcie na rozwój powiązania kooperacyjnego;
 • ubiega się o wsparcie na rozwój jednego powiązania kooperacyjnego.

Budżet Działania wynosi: 104 300 000 EUR

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2008 roku wynosi: 16 688 000 EUR

Poziom dofinansowania projektów (intensywność wsparcia):

 • wysokość dofinansowania w zakresie inwestycji uwzględnia się w wysokości do 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych na inwestycje;
 • intensywność wsparcia w zakresie wydatków na zakup usług doradczych związanych z realizacją projektu dla uczestników powiązania kooperacyjnego innych niż koordynator, nie może przekroczyć 50% tych wydatków, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności uczestnika powiązania kooperacyjnego lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi tego uczestnika;
 • intensywność wsparcia w zakresie wydatków na zakup usług doradczych dla koordynatora powiązania kooperacyjnego może wynosić do 100 % tych wydatków;
 • intensywność wparcia w części dotyczącej szkoleń specjalistycznych dla uczestników powiązania kooperacyjnego nie może przekroczyć:
  • 45 % wydatków na pokrycie kosztów szkolenia przypadających na mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcę,
  • 35 % wydatków na pokrycie kosztów szkolenia przypadających na przedsiębiorcę innego niż mikro-, mały i średni,

Intensywność wsparcia na szkolenia zwiększa się o 10 punktów procentowych w przypadku pracowników w gorszym położeniu.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:

 1. 20 milionów złotych w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych;
 2. 400 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków na doradztwo;
 3. 1 milion złotych w części dotyczącej wydatków na szkolenia,

Kryteria wyboru projektów 

Sposób oceny wniosków o dofinansowanie zawarty jest w Regulaminie przeprowadzania konkursu dla działania 5.1 POIG 

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania nastąpi w terminie około 3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w sposób określony w Regulaminie przeprowadzania konkursu  w terminie:

od dnia 16 czerwca 2008r.

od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy PARP, tj. 8.30-16.30

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2008 roku.

Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień wpływu wniosku uważa się dzień wpływu przesyłki do PARP.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 

Wniosek o dofinansowanie wraz załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej:

 • nazwą adresata:
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  ul. Pańska 81/83
  00-834 Warszawa
 • nazwą i nr Działania, do którego składany jest wniosek
 • pełną nazwą Wnioskodawcy.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

 

  Dokumentacja do Działania 5.1 POIG

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-05-28 09:44:47
Aktualizowany: 2009-02-25 12:12:01 przez Marcin May
Ilość odsłon: 9011
74/108/204/, ID=4133
drukuj