PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór wniosków do Działania 3.3 POIG w roku 2008

stopka PO IG

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca

Działanie 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP"

w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013
działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy
finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z 2008 r. Nr 68 poz. 414)

ogłasza konkurs projektów w ramach działania 3.3. "Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP"

O dofinansowanie z Działania 3.3 może ubiegać się:
 1. podmiot działający na rzecz innowacyjności, który spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiada osobowość prawną,
  • ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele zgodne z zadaniami realizowanymi przez Agencję,
  • posiada niezbędny potencjał finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny do realizacji projektu objętego wsparciem oraz dysponuje personelem posiadającym doświadczenie w:
   • dokonywaniu i wychodzeniu z inwestycji w spółki sektora mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, rozpoczynających działalność gospodarczą i nienotowanych na rynku publicznym oraz
   • świadczeniu usług informacyjnych dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
  • dysponuje personelem posiadającym kwalifikacje niezbędne do realizacji projektu objętego wsparciem,
  • zobowiąże się do:
   • nieodpłatnego organizowania szkoleń otwartych, które nie są skierowane do konkretnych sektorów gospodarki, oraz świadczenia nieodpłatnych usług informacyjnych na rzecz przedsiębiorców,
   • wykorzystania, w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją,
   • prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem;
  na realizację działań w zakresie:
  • przygotowania mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, a także osób podejmujących działalność gospodarczą, do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania tej działalności;
  • wspierania powstawania i rozwoju sieci inwestorów prywatnych zainteresowanych dokonywaniem inwestycji w mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców;
  • wspierania i promocji współpracy pomiędzy sieciami inwestorów prywatnych i instytucji otoczenia przedsiębiorców;
  • organizowania, rozwoju i wspierania platform służących kojarzeniu inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi zewnętrznych źródeł finansowania;
  • informacji i promocji usług oferowanych przez sieci inwestorów prywatnych;
  • organizowania szkoleń dotyczących inwestowania w przedsiębiorców dla inwestorów prywatnych i sieci takich inwestorów.

   

 2. mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania - na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

z przeznaczeniem na:
zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego.

Budżet Działania wynosi: 50 000 000 EUR

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2008 roku wynosi:
15 000 000 EUR

Poziom dofinansowania (intensywność wsparcia) wynosi:

 • do 100% wydatków kwalifikowanych - dla podmiotu działającego na rzecz innowacyjności,
 • do 50% wydatków kwalifikowanych - dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Maksymalna kwota dofinansowania:
Kwota wsparcia na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy musi być niższa niż 15 milionów euro.

Kryteria wyboru projektów MSP

Kryteria wyboru projektów IOB

Sposób oceny wniosków o dofinansowanie zawarty jest w
Regulaminie przeprowadzania konkursu dla MSP
oraz
Regulaminie przeprowadzania konkursu dla IOB

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w sposób określony w ww. Regulaminie w terminie:

od 16 czerwca 2008 r.

w dniach i godzinach pracy PARP tj. od poniedziałku do piątku od 8.30 do 16.30

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na 2008 rok.

Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień wpływu wniosku uważa się dzień wpływu przesyłki do PARP.

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania nastąpi w terminie około 3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej:

 • nazwą adresata:
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  ul. Pańska 81/83
  00-834 Warszawa
 • nazwą i nr Działania, do którego składany jest wniosek
 • pełną nazwą Wnioskodawcy.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu MSP

Wzór umowy o dofinansowanie projektu IOB

 

 

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-05-27 16:09:50
Aktualizowany: 2009-02-25 12:08:05 przez Marcin May
Ilość odsłon: 9359
74/108/200/, ID=4132
drukuj