PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór wniosków do Działania 3.1 POIG w roku 2008

stopka PO IG

 

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca
Działanie 3.1 "Inicjowanie działalności innowacyjnej"

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013
działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z 2008 r. Nr 68 poz. 414)

ogłasza konkurs projektów
w ramach działania Działania 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej".

Dofinansowaniem zostaną objęte projekty związane z poszukiwaniem i oceną innowacyjnych pomysłów potencjalnych przedsiębiorców, pracami przygotowawczymi mającymi na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa na bazie tego pomysłu (tzw. preinkubacja) oraz inwestycjami kapitałowymi w nowopowstałe przedsiębiorstwo.
O dofinansowanie z Działania 3.1 mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz innowacyjności, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele zgodne z zadaniami, na które udzielono wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej;
 2. posiadają niezbędny potencjał finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny oraz doświadczenie w zakresie świadczenia usług związanych z wdrażaniem wyników prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii;
 3. zapewniają świadczenie usług objętych wsparciem przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w zakresie analizy i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych, transferu technologii oraz dokonywania inwestycji w spółki sektora mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców;
 4. zobowiążą się do:
  • nieodpłatnego przekazania spółce środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
  • wykorzystania, w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją,
  • prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
  • przeznaczenia wpływów pochodzących ze zbycia akcji lub udziałów na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej zgodnie z umową o udzieleniu wsparcia

Budżet Działania wynosi: 110 000 000 EUR

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2008 roku wynosi : 33 000 000 EUR

W drodze konkursu zostaną wybrane instytucje, które będą udzielały dwuetapowego wsparcia powstającym innowacyjnym przedsiębiorstwom w zakresie:
I etap - preinkubacja - selekcja innowacyjnych pomysłów, pomoc w utworzeniu przedsiębiorstwa; do 100% wydatków kwalifikowanych.
II etap - zasilenie kapitałowe nowopowstałego przedsiębiorstwa (objęcie do 50% udziałów lub akcji spółki) - jeśli po okresie preinkubacji zidentyfikowane zostaną znaczące szanse na komercyjny sukces powstającej firmy, której działalność jest oparta na innowacyjnym pomyśle, maksymalne dofinansowanie wyniesie 200 tys. EUR.

Kryteria wyboru projektów 

Sposób oceny wniosków o dofinansowanie zawarty jest w Regulaminie przeprowadzania konkursu dla działania 3.1 POIG 

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi w terminie około 3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w sposób określony w Regulaminie przeprowadzania konkursu  w terminie:

od dnia 16 czerwca 2008 r.
od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy PARP, tj. 8.30-16.30.

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na 2008 rok.

Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień wpływu wniosku uważa się dzień wpływu przesyłki do PARP.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej:

 • nazwą adresata:
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  ul. Pańska 81/83
  00-834 Warszawa
 • nazwą i nr Działania, do którego składany jest wniosek
 • pełną nazwą Wnioskodawcy.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

 

Dokumentacja do Działania 3.1 PO IG 

 

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-05-27 16:07:17
Aktualizowany: 2009-02-25 12:07:29 przez Marcin May
Ilość odsłon: 9519
74/108/199/, ID=4131
drukuj