PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór wniosków do Działania 4.4 PO IG w roku 2008

stopka PO IG

Naborów wniosków od dnia 12 maja do 31 lipca 2008 r.  
 

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca
Działanie 4.4. „Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”

w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013
działając na podstawie
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów do Działania 4.4. „Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

 

Dofinansowanie będzie udzielane na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym z przeznaczeniem na nabycie lub wdrożenie rozwiązań technologicznych, pod warunkiem, że rozwiązania te spełniają następujące warunki:

 1. są stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata lub
 2. wartość sprzedaży na świecie wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o te rozwiązania nie przekracza 15% wartości sprzedaży na świecie w branży, do której należą te wyroby lub usługi, określonej według trzycyfrowych kodów zawartych w przepisach dotyczących klasyfikacji działalności.

O dofinansowanie w ramach Działania 4.4 mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet Działania wynosi:     1 420 000 000 EUR
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów
dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi:
    426 000 000 EUR

Poziom dofinansowania projektów wynosi od 30% do 70 % wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, przy czym:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do dofinansowania wynosi 8 mln PLN;
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikujących się do dofinansowania wynosi 160 mln PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • na część inwestycyjną projektu - 40 mln PLN
 • maksymalna na część szkoleniową - 1 mln PLN
 • maksymalna na część doradczą - 1 mln PLN

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 2,4 mln PLN.

Kryteria wyboru projektów

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi w terminie do 4 miesięcy od dnia zakończenia rundy aplikacyjnej

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w sposób określony w Regulaminie przeprowadzania konkursu w terminie:

od dnia 12 maja 2008r. do 31 lipca 2008 r.
od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy PARP, tj. 8.30-16.30,

a w dniu upływu terminu przyjmowania wniosków do godziny 15.00.

Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień wpływu wniosku uważa się dzień wpływu przesyłki do PARP.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej:

 • nazwą adresata:
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  ul. Pańska 81/83
  00-834 Warszawa

 • nazwą i nr Działania, do którego składany jest wniosek:
 • pełną nazwą Wnioskodawcy.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

 

Do wypełnienia wniosku o dofinansowanie i biznes planu potrzebny jest generator wniosków. Generator wniosków do Działania 4.4 POIG został zamieszczony na stronie internetowej PARP.
 
Pragniemy zwrócić uwagę, że w przypadku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w ramach projektów finansowanych z Działania 4.4 POIG konieczne jest stosowanie Zaleceń dla Beneficjentów funduszy UE dotyczących interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Tekst Zaleceń jest dostępny również na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl. Niezastosowanie się beneficjentów do tych zasad może skutkować koniecznością ograniczenia wysokości wypłaty dofinansowania lub brakiem możliwości sfinansowania poniesionych w ramach zamówienia kosztów. 
 
 
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-04-24 15:02:02
Aktualizowany: 2009-02-25 12:10:50 przez Marcin May
Ilość odsłon: 10789
74/108/203/, ID=3791
drukuj