PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do działania 4.4 POIG w 2013 r. - II runda

 

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Regulamin Przeprowadzania Konkursu pobierz plik (414kB)

Regulamin Przeprowadzania Konkursu - obowiązuje od 02.04.2014 r. pobierz plik (532kB)

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG pobierz plik (623kB)

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (link)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pobierz plik (1 035kB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pobierz plik (476kB)

Wzór promesy kredytowej pobierz plik (39kB)

Wzór promesy leasingowej pobierz plik (44kB)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP  pobierz plik (83kB)

 

Załącznik a do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik (36kB)
Załącznik b do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik (36kB)
Załącznik c do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik (35kB)
Załącznik d do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik (29kB)


Oświadczenie dotyczące podatku VAT pobierz plik (55kB)

Ankieta dla Wnioskodawcy wypełniana na potrzeby oceny kwalifikowalności podatku VAT pobierz plik (51kB)

Zalecenia dotyczące kwalifikowalności podatku VAT pobierz plik (112kB)

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE

Umowa o dofinansowanie pobierz plik (385kB)

Umowa o dofinansowanie – warunkowa pobierz plik (489kB)

Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo - finansowy pobierz plik (42kB)

Załącznik nr 4 - Wzór weksla in blanco pobierz plik (9kB)

Załącznik nr 5 - Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych pobierz plik (72kB)

Załącznik nr 5 - Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych pobierz plik (73kB)

Załącznik nr 6 - Harmonogram płatności pobierz plik (36kB)

DOKUMENTY SKŁADANE NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

Oświadczenie o aktualności dokumentów pobierz plik (35kB)

Oświadczenie o adresie zamieszkania Wnioskodawcy, będącego osobą fizyczną (dotyczy podmiotu wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) pobierz plik (124kB)

Oświadczenie o orzeczeniu zakazu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769) pobierz plik (33kB)

Wzór formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis pobierz plik (234kB)

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz plik (222kB)

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną pobierz plik (24kB)

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną pobierz plik (24kB)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP  pobierz plik (83kB)

 

Załącznik a do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik (36kB)
Załącznik b do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik (36kB)
Załącznik c do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik (35kB)
Załącznik d do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik (29kB)

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY

Model finansowy pobierz plik (1 458kB)

Uprzejmie informujemy, że opracowany na zlecenie Instytucji Pośredniczącej Model Finansowy ma za zadanie ułatwić przedsiębiorcom planowanie inwestycji i realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W związku z powyższym rekomendujemy korzystanie z tego modułu przy opracowywaniu projektów.

Instrukcja wypełniania modelu finansowego pobierz plik (3 840kB) 

 

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 pobierz plik (442kB)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 pobierz plik (585kB)

 

stopka POIG

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-10-15 13:42:42
Aktualizowany: 2014-06-30 15:29:50 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 65445
74/108/203/650/712/, ID=36001


  • Transmisja ze spotkania informacyjnego - 17 X 2013r.

 

  • Sesja pytań i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego - 28 X 2013r.

  • Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego (plik audio): pobierz plik [82 054kB]
  • Prezentacja - Cel i zakres działania 4.4 PO IG oraz warunki uzyskania dofinansowania pobierz plik [833kB]
  • Baza pytań i odpowiedzi  pobierz plik [896kB] - stan na dzień 25 XI 2013 r.
  • Spotkania informacyjne w regionach (link)
drukuj