PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumenty dotyczące umowy o dofinansowanie dla projektów złożonych w ramach I i II rundy aplikacyjnej w 2013 r.

Umowa o dofinansowanie dla projektów złożonych w ramach I rundy aplikacyjnej w 2013 r. - wzór z dnia 23.04.2013 r. (pobierz plik)

Umowa o dofinansowanie dla projektów złożonych w ramach II rundy aplikacyjnej w 2013 r. - wzór z dnia 15.10.2013 r. (pobierz plik)

Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo - finansowy (pobierz plik)

Załącznik nr 4 - Wzór weksla in blanco (pobierz plik)

Załącznik nr 5 - Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych (pobierz plik)

Załącznik nr 5 - Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych (pobierz plik)

Załącznik nr 6 - Harmonogram płatności (pobierz plik)

Załącznik nr Z4A deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną (pobierz plik)

Załącznik nr Z4B deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną (pobierz plik)

Załącznik nr Z4C oświadczenie o MSP (pobierz plik)

Załącznik nr Z4C_a do oświadczenia o MSP (pobierz plik)

Załącznik nr Z4C_b do oświadczenia o MSP (pobierz plik)

Załącznik nr Z4C_c do oświadczenia o MSP (pobierz plik)

Załącznik nr Z4C_d do oświadczenia o MSP (pobierz plik)

Załącznik nr Z4D oświadczenie o kwalifikowalności rat kapitałowych (pobierz plik)

Załącznik nr Z4E oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (pobierz plik)

Załącznik nr Z4F oświadczenie dot. niepodzielności dużego projektu/Informacja o braku powiązania projektu z innymi projektami objętymi wsparciem ze środków publicznych (pobierz plik)

Załącznik nr Z4G oświadczenie o aktualności dokumentów (pobierz plik)

Załącznik nr Z4H oświadczenie o brak wpisu do rejestru podmiotów wykluczonych (pobierz plik)

Załącznik nr Z8 oświadczenie dotyczące możliwości realizacji projektu po zmianie statusu (pobierz plik)

Oświadczenie o orzeczeniu zakazu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769) (pobierz plik)

Oświadczenia o adresie zamieszkania Wnioskodawcy, będącego osobą fizyczną (dotyczy podmiotu wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) (pobierz plik)

Wzór formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis (pobierz plik)

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz plik)

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej (pobierz plik)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-10-14 09:01:50
Aktualizowany: 2014-05-28 11:25:15 przez Magdalena Ksiażek
Ilość odsłon: 11576
74/108/203/, ID=35915
drukuj