PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do działania 8.2 POIG - I konkurs 2013 roku

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Regulamin przeprowadzania konkursu pobierz plik [392kB]

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG pobierz plik [394kB]

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (link)

Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej pobierz plik [351kB]

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wnioski należy sporządzać w GENERATORZE WNIOSKÓW (link)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pobierz plik [549kB]

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pobierz plik [456kB] pobierz plik [478kB]

Biznes plan dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu - NOWE (Poprawka edytorska w punkcie 13) pobierz plik [444kB]

Ankieta na potrzeby oceny kwalifikowalności pobierz plik [59kB]

Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności pobierz plik [83kB]

Zalecenia Instytucji Zarządzającej dotyczące kwalifikowalności VAT pobierz plik [40kB]

Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, korzystających z portalu ePUAP pobierz plik [893kB]

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Umowa o dofinansowanie - obowiązująca pobierz plik [466kB]

Opis zmian do umowy o dofinansowanie pobierz plik [134kB]

Umowa o dofinansowanie - pierwotna pobierz plik [467kB]

Umowa o dofinansowanie wersja dla koordynatora sieci kontrahentów -obowiązująca pobierz plik [481kB]

Opis zmian do umowy o dofinansowanie wersja dla koordynatora sieci kontrahentów pobierz plik [125kB]

Umowa o dofinansowanie wersja dla koordynatora sieci kontrahentów - pierwotna pobierz plik [481kB]

Zakres minimalnych warunków do umowy przekazania dofinansowania pobierz plik [204kB]

Wzór weksla in blanco nie na zlecenie pobierz plik [9kB]

Deklaracja wekslowa dla osób fizycznych pobierz plik [69kB]

Deklaracja wekslowa dla osób prawnych pobierz plik [68kB]

Instrukcja i zalecenia dot. prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslowej pobierz plik [146kB]

Harmonogram rzeczowo-finansowy pobierz plik [49kB]

Harmonogram rzeczowo-finansowy wersja dla koordynatora sieci kontrahentów pobierz plik [54kB]

Harmonogram płatności Projektu - obowiązujący pobierz plik [46kB]

Harmonogram płatności Projektu - pierwotny pobierz plik [49kB]

DOKUMENTY SKŁADANE PO PISEMNEJ PROŚBIE PARP NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis pobierz plik [238kB]

Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej de minimis pobierz plik [281kB]

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną pobierz plik [15kB]

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną pobierz plik [23kB]

Oświadczenie o adresie zamieszkania Wnioskodawcy, będącego osobą fizyczną pobierz plik [125kB]

Oświadczenie, o braku orzeczenia wobec Wnioskodawcy prawomocnym wyrokiem sądu zakazu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobierz plik [34kB]

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik [86kB]

  Załącznik a do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik [34kB]
Załącznik b do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik [33kB]
Załącznik c do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik [32kB]
Załącznik d do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik [47kB]
DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA PROJEKTU

Wniosek o płatność pobierz plik [237kB]

Oświadczenie Beneficjenta do wniosku o płatność pobierz plik [40kB]

Oświadczenie Beneficjenta do wniosku o płatność wersja dla koordynatora sieci kontrahentów pobierz plik [42kB]

Zestawienie dokumentów księgowych pobierz plik [27kB]

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 pobierz plik [837kB]

 

 

 

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-04-04 13:43:06
Aktualizowany: 2013-09-12 14:41:10 przez Magdalena Ksiażek
Ilość odsłon: 35202
74/108/212/640/, ID=32137
drukuj