PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do działania 6.1 PO IG w roku 2012 - III runda

 
DOKUMENTY PODSTAWOWE

Regulamin przeprowadzania konkursu pobierz plik (452kB)

Kryteria oceny wniosków pobierz plik (132kB) 

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG pobierz plik (309kB)

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (link)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 pobierz plik (442kB) 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pobierz plik (439kB)

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu  pobierz plik (367kB)

Oświadczenia dotyczące podatku VAT pobierz plik (83kB)

Ankieta dla wnioskodawcy wypełniana na potrzeby oceny kwalifikowalności podatku VAT w projekcie pobierz plik (59kB)

Zalecenia dotyczące kwalifikowalności podatku VAT pobierz plik (40kB)

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Umowa o dofinansowanie  pobierz plik (526kB)

Deklaracja wekslowa dla osób prawnych  pobierz plik (62kB) 

Deklaracja wekslowa dla osób fizycznych  pobierz plik (66kB) 

Wzór weksla in blanco pobierz plik (9kB)

Instrukcja i zalecenia do wypełnienia weksla i deklaracji wekslowej pobierz plik (99kB) 

Harmonogram rzeczowo-finansowy (07-11-2012) pobierz plik (88kB) 

Harmonogram płatności projektu (07-11-2012)  pobierz plik (46kB) 

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz plik (350kB)

Informacja nt. powiązań Wnioskodawcy z innymi przedsiębiorcami, łączeniu, przejęciu lub powstaniu Wnioskodawcy w wyniku podziału, prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis pobierz plik (52kB)

DOKUMENTY SKŁADANE PO PISEMNEJ PROŚBIE RIF NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP pobierz plik (86kB) 

Załącznik A do Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP pobierz plik (34kB)  

Załącznik B do Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP pobierz plik (33kB) 

Załącznik C do Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP pobierz plik (32kB) 

Załącznik D do Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP pobierz plik (47kB) 

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną pobierz plik (37kB) 

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną pobierz plik (29kB)

Oświadczenia o nieotrzymanej pomocy dla Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną pobierz plik (27kB)

Oświadczenia o nieotrzymanej pomocy dla Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną pobierz plik (28kB)

Oświadczenie o orzeczeniu zakazu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769) pobierz plik (33kB)

Oświadczenia o adresie zamieszkania Wnioskodawcy, będącego osobą fizyczną (dotyczy podmiotu wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) pobierz plik (124kB)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA PROJEKTU

Wniosek o płatność pobierz plik (237kB)

Pomocnicze zestawienie  pobierz plik (50kB) 

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 pobierz plik (442kB)

 

 

stopka PO IG

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-10-15 14:17:31
Aktualizowany: 2014-07-31 10:39:06 przez Grażyna Czerwińska
Ilość odsłon: 24010
74/108/207/562/, ID=29081
drukuj