PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór wniosków do Działania 5.1 POIG - rok 2012

Nabór zamknięty

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca

Działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”

dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązań kooperacyjnych 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 działając na  podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. 2012, poz. 438)

ogłasza konkurs projektów w ramach działania 5.1
„Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”


Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć poprzez jego wypełnienie i zarejestrowanie  w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl,


w terminie od
1 października 2012 r. do 15 listopada 2012 r.

a następnie potwierdzić złożenie wniosku o dofinansowanie zgodnie z zapisami

Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu.

 

Uwaga!

Nabór prowadzony jest do wyczerpania alokacji przewidzianej na dany konkurs, jednocześnie nie dłużej niż do 15 listopada 2012 r. PARP może wstrzymać nabór wniosków, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 200% alokacji przewidzianej na nabór. Informacja o planowanej dacie wstrzymania naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Wstrzymanie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków.


Dofinansowanie będzie udzielane na:

- wczesną fazę rozwoju  powiązań kooperacyjnych o profilu technologicznym lub przemysłowym w celu:

 • stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego,
 • opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i jej wdrażania co najmniej przez okres równy okresowi trwałości projektu

Dofinansowanie może zostać przyznane na koszty zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, usług o charakterze szkoleniowym i doradczym oraz koszty osobowe i administracyjne.

- fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych w celu wspólnego przygotowania produktu lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek.

Dofinansowane może zostać przyznane na koszty inwestycyjne, zakupu usług o charakterze szkoleniowym i doradczym, koszty badań przemysłowych lub prac rozwojowych, współpracy międzynarodowej powiązania kooperacyjnego oraz na koszty osobowo-administracyjne.

 
O dofinansowanie z Działania 5.1 może ubiegać się koordynator powiązania kooperacyjnego:

 1. działający w formie: fundacji, stowarzyszenia zarejestrowanego, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, organizacji badawczej, oraz organizacji przedsiębiorców działającej na podstawie ustaw wymienionych  w § 26 ust. 5 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r.  w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U.2012, poz. 438), oraz instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk,
 2.  spełniający warunki określone w § 26, §27 ust 1-3 i § 28 ww. Rozporządzenia.


Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Działania wynosi: 104 300 000 EUR
Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi: 150 000 000,00 PLN [1].

Poziom dofinansowania (intensywność wsparcia) wynosi do 100% wydatków kwalifikowanych na wydatki inwestycyjne oraz od 25% do 80% na pozostałe grupy wydatków w fazie rozwoju i do 70% (z wyłączeniem doradztwa technicznego - 80%) we wczesnej fazie rozwoju.Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt wynosi:

- na wczesna fazę rozwoju powiązania ekwiwalent 200 000 EUR (100 000 EUR w przypadku, gdy Wnioskodawca prowadzi działalność w sektorze transportu drogowego),

- na fazę rozwoju powiązania 27 000 000 zł, w tym:

 1. do 20 milionów złotych w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych,
 2. do 5 milionów złotych w części dotyczącej wydatków na badania przemysłowe lub prace rozwojowe,
 3. do 400 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków na doradztwo,
 4. do 1 miliona złotych w części dotyczącej wydatków na szkolenia,
 5. do 600 tysięcy złotych w części dotyczącej współpracy międzynarodowej powiązania.


Regulamin przeprowadzania konkursu pobierz plik (347kB)

Kryteria wyboru projektów - wczesna faza rozwoju pobierz plik (270kB)

Kryteria wyboru projektów - faza rozwoju pobierz plik (306kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - wczesna faza rozwoju pobierz plik (969kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - faza rozwoju pobierz plik (1 663kB)

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w Generatorze Wniosków (link) zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie uważa się za wypełniony z chwilą zablokowania, po dokonaniu pozytywnej walidacji.

Wypełniony wniosek należy zarejestrować z użyciem przycisku „Złóż wniosek” udostępnionym w Generatorze Wniosków. Wniosek o dofinansowanie musi zostać opatrzony podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy i wysłany wraz z wymaganymi załącznikami w ciągu 7 dni kalendarzowych po dniu zablokowania wniosku w systemie. Podpisanie wniosku oraz złożenie załączników do wniosku może zostać dokonane drogą elektroniczną lub w sposób tradycyjny (zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzania Konkursu).

Wnioskodawca przygotowuje elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie w aplikacji Generator Wniosków (link), zamieszczonej na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl) do godziny 16:30 ostatniego dnia naboru wniosków. Wypełniony wniosek w wersji drukowanej (oryginał) i elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie Wnioskodawca przesyła listem poleconym lub pocztą kurierską lub dostarcza osobiście do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Koperta zawierająca papierową wersję wniosku wraz z załącznikami musi:

 • zostać opatrzona sformułowaniem „Wniosek o dofinansowanie projektu Działanie 5.1 PO IG”
 • zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres
 • zawierać pełną nazwę PARP i jej adres


Termin poinformowania o wynikach konkursu

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi w terminie około 4 miesięcy od daty zamknięcia naboru wniosków. W przypadku wniosków wymagających ewentualnych uzupełnień/wyjaśnień okres dokonania oceny ulega odpowiednio wydłużeniu.


Procedura odwoławcza

 1. Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów składanych w ramach systemu instytucjonalnego PO IG jest protest.
 2. Protest to pisemne wystąpienie wnioskodawcy o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie:
  1. zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów,
  2. naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.
 3. Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, zarówno formalnej, jak i merytorycznej.
 4. Protest może wnieść każdy wnioskodawca, któremu doręczona została pisemna informacja o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu.
 5. Protest wnoszony jest do Instytucji Pośredniczącej (Ministra Gospodarki) za pośrednictwem instytucji, która przekazała wnioskodawcy pismo informujące o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu (PARP).
 6. Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia protestu określone zostały w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w Załączniku 4.4 Procedura odwoławcza w ramach POIG (link).
 7. Zgodnie z art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju po zakończeniu procedury odwoławczej w ramach POIG i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej wnioskodawcy przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Wzór umowy o dofinansowanie - wczesna faza rozwoju pobierz plik (335kB)

Wzór umowy o dofinansowanie - faza rozwoju pobierz plik (452kB)

Pełna dokumentacja do działania 5.1 (link)

 

stopka POIG


[1] do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs EUR z dnia 30.07.2012 r. tj. 1 EUR = 4,120700  PLN

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-08-27 12:11:06
Aktualizowany: 2012-11-16 11:20:57 przez Marcin May
Ilość odsłon: 25732
74/108/204/572/, ID=28444
drukuj