PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do Pilotażu "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku"

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Pilotażu pobierz plik

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 pobierz plik

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (link)

Foresight technologiczny przemysłu w Polsce - InSight 2030. Streszczenie analizy końcowej (link)

Regulamin Komisji Konkursowej oraz Panelu Ekspertów (zmiana 19.09.2012) pobierz plik

Tabela zmian pobierz plik

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wniosek o dofinansowanie pobierz plik

Wniosek instrukcja pobierz plik

Biznes plan pobierz plik

Tabela C6 Biznes planu pobierz plik

Tabela E1-E4 Biznes planu pobierz plik

Biznes plan instrukcja pobierz plik

Promesa kredytowa pobierz plik

Promesa leasingowa pobierz plik

Oświadczenie dotyczące powstania wynalazku w wyniku działalności B+R prowadzonej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej pobierz plik

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu prawa do wyłącznego korzystania z wynalazku pobierz plik

Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ (formularz stanowi załącznik nr Ia do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych) pobierz plik

Oświadczenia dotyczące podatku VAT pobierz plik

Ankieta dla wnioskodawcy wypełniana na potrzeby oceny kwalifikowalności podatku VAT pobierz plik

Zalecenia dotyczące kwalifikowalności podatku VAT pobierz plik

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE

Umowa o dofinansowanie pobierz plik

Umowa o dofinansowanie - Załącznik nr 2 - harmonogram płatności pobierz plik

Umowa o dofinansowanie - Załącznik nr 3 - wzór weksla pobierz plik

Umowa o dofinansowanie - Załącznik nr 4a - deklaracja wekslowa osoby prawnej pobierz plik

Umowa o dofinansowanie - Załącznik nr 4b - deklaracja wekslowa osoby fizycznej pobierz plik

Umowa o dofinansowanie - Załącznik nr 6 - harmonogram rzeczowo-finansowy pobierz plik

Umowa o dofinansowanie - Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT pobierz plik

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełnienia weksla oraz deklaracji wekslowej pobierz plik

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie pobierz plik

DOKUMENTY SKŁADANE NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik

Załącznik a do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik

Załącznik b do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik

Załącznik c do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik

Załącznik d do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną pobierz plik

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną pobierz plik

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu prawa do wyłącznego korzystania z wynalazku pobierz plik

Oświadczenie o orzeczeniu zakazu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769) pobierz plik

Oświadczenie dotyczące aktualnego miejsca zamieszkania Wnioskodawcy (dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)) pobierz plik

Oświadczenie dotyczące sztucznego podziału projektu pobierz plik

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 pobierz plik

 

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-05-25 12:09:45
Aktualizowany: 2013-07-24 15:41:48 przez Marcin May
Ilość odsłon: 28146
74/108/521/, ID=27204
drukuj