PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór wniosków do Pilotażu "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku"

Nabór zamknięty

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca

 Pilotaż „Wsparcie na pierwsze wdrożenie  wynalazku”

w ramach

Priorytetu 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012r. poz. 438)

ogłasza rundę aplikacyjną konkursu projektów

w ramach Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie  wynalazku”

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl,

w terminie: od 27 sierpnia do 14 września 2012r. do godziny 16.30.

a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu

Wnioski w wersji papierowej przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.30.

W ramach Pilotażu dofinansowanie będzie udzielane na projekty inwestycyjne polegające na wdrożeniu w działalności gospodarczej Wnioskodawcy wynalazku objętego ochroną patentową albo zgłoszonego do ochrony patentowej, na który zostało sporządzone sprawozdanie o stanie techniki (bądź równoważny dokument w procedurze międzynarodowej) uprawdopodabniające spełnienie kryterium nowości, poziomu wynalazczego oraz przydatności do przemysłowego stosowania.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Pilotażu wynosi: 147 454 921 EUR

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi  616 184 623  PLN.   

Poziom i wysokość wsparcia:

Łączna wartość całego projektu nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 50 milionów euro.

Kwota wsparcia nie może przekroczyć 20 mln PLN dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

Intensywność wsparcia dla wydatków inwestycyjnych nie może przekroczyć wielkości określonych w mapie pomocy regionalnej oraz nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wynosi 4 mln PLN.

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w aplikacji Generator Wniosków, zamieszczonej na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl). Wniosek o dofinansowanie uważa się za wypełniony z chwilą zablokowania, po dokonaniu pozytywnej walidacji. Wypełniony wniosek należy zarejestrować z użyciem przycisku „złóż wniosek” udostępnionego w Generatorze Wniosków.

Formalne potwierdzenie złożenia wniosku musi nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od zablokowania wniosku w Generatorze Wniosków w jednej z dwóch wymienionych form:

  1. Podpisanie formularza z danymi wniosku oraz złożenie załączników do wniosku drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub
  2. Podpisanie wydruku wniosku oraz złożenie załączników do wniosku w formie papierowej  listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w siedzibie Polskiej Agencji rozwoju Przedsiębiorczości.

Koperta zawierająca papierową wersję wniosku wraz z załącznikami musi:

- zostać opatrzona sformułowaniem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”

- zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres

- być zaadresowana do PARP.

Termin poinformowania o wynikach konkursu

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi w terminie do 5 miesięcy od daty zamknięcia naboru w ramach konkursu

Procedura odwoławcza

  1. Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów składanych w ramach systemu instytucjonalnego PO IG jest protest.
  2. Protest to pisemne wystąpienie podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu w ramach PO IG (wnioskodawcy) o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie:

1) zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów,

2) naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.

3. Protest składany jest do Instytucji Pośredniczącej (Ministra Gospodarki) za pośrednictwem PARP.

4. Projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem, że uzyska co najmniej tyle punktów, ile uzyskał projekt umieszczony na ostatnim miejscu na Liście rankingowej projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach konkursu.

5. Na negatywny wynik procedury odwoławczej, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

6. Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Kontakt

Na pytania Wnioskodawców dotyczące aplikowania o środki w ramach Pilotażu odpowiada INFORMATORIUM PARP pod numerami telefonów:

0 801 33 22 02 oraz

(22) 432 89 91, (22) 432 89 92, (22) 432 89 93.

Pytania można przesyłać także na adres e-mail: info@parp.gov.pl

Dokumenty do pobrania

Regulamin przeprowadzania konkursu (pobierz plik)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (pobierz plik)

Wzór umowy o dofinansowanie (pobierz plik)

Pełna dokumentacja do Pilotażu (link)

 

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-05-25 12:08:09
Aktualizowany: 2012-09-17 10:45:04 przez Marcin May
Ilość odsłon: 86128
74/108/521/, ID=27203
drukuj