PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikat dotyczący promocji projektów

Zgodnie z § 10 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do:

1.  informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków PO IG zarówno w trakcie realizacji Projektu jak i po jego zakończeniu.

2.  stosowania art. 8 i 9 rozporządzenia 1828/2006 w zakresie, o którym mowa w pkt 1.

3.    realizacji działań informacyjnych i promocyjnych poprzez umieszczenie, co najmniej:


1)    emblematu Unii Europejskiej, spełniającego normy graficzne określone w załączniku I do rozporządzenia 1828/2006, oraz odniesienie do Unii Europejskiej;
2)    odniesienia do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
3)    hasła określonego przez Instytucję Zarządzającą, podkreślającego wartość dodaną pomocy Wspólnoty, „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” lub ”Dotacje na innowacje”, najlepiej z wyrażeniem „Inwestujemy w waszą przyszłość”.

4.    stosowania zasad w zakresie informacji i promocji określonych w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, opracowanym przez Instytucję Zarządzającą oraz opublikowanym na stronie internetowej www.poig.gov.pl.

Postanowienia zawarte w pkt 3.2 i pkt 3.3 nie mają zastosowania do małych materiałów promocyjnych, o których mowa w rozporządzeniu 1828/2006.

Beneficjent obligatoryjnie powinien zamieścić:

- informację na swojej stronie internetowej (jeśli taką posiada) o otrzymaniu dofinansowania na realizację projektu z poddziałania 3.3.2  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG 2007-2013 wraz z logami UE, EFRR wraz z jednym z haseł wymienionych w pkt 3. 3),
- informację na pierwszej stronie każdego dokumentu (wymienionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym), którego przygotowanie zostało dofinansowane w ramach projektu o wspófinansowaniu zakupu dokumentu  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG 2007-2013 wraz z logami UE, EFRR.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.pl



Formularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-04-23 16:01:09
Aktualizowany: 2012-04-23 16:01:33 przez Marcin May
Ilość odsłon: 8223
74/108/200/272/323/, ID=26844
drukuj