PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór wniosków do działania 1.4 POIG - II runda w 2011 r.

Nabór zamknięty

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca

Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.)

ogłasza II w 2011 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów

w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl

w terminie: od 29 sierpnia do 30 września 2011 r.

a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu.

W ramach Działania 1.4 dofinansowaniu będzie podlegać prowadzenie przez przedsiębiorców projektów celowych w  części obejmującej badania przemysłowe lub prace rozwojowe.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Działania 1.4 wynosi: 390 352 176 EUR

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach II rundy aplikacyjnej w 2011 r. dla Działania 1.4 wynosi  199 030 000,00 PLN.

Poziom i wysokość wsparcia:

Łączna wartość całego projektu nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 50 milionów euro.

Kwota wsparcia na prace badawcze i rozwojowe musi być niższa niż równowartość w złotych kwoty 7,5 miliona euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

  • dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy - 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;
  • dla średniego przedsiębiorcy – 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;
  • dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca - 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

W przypadku przedsiębiorców realizujących projekty zlokalizowane w województwie łódzkim, mazowieckim, lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim lub podkarpackim, wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w części badawczej projektu musi wynieść co najmniej 400 tysięcy złotych. Dla przedsiębiorców realizujących projekty zlokalizowane w pozostałych województwach nie określono minimalnej wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

W przypadku efektywnej współpracy z innym/mi niepowiązanym/ymi przedsiebiorcą/ami lub organizacją badawczą, z wyłączeniem podwykonawstwa, Wnioskodawca może uzyskać zwiększoną intensywność wsparcia (o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem).

W przypadku rozpowszechniania wyników badań przemysłowych na konferencjach naukowych i technicznych i/lub przez publikacje w czasopismach naukowych, technicznych lub bazach danych zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych i/lub za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym, Wnioskodawca może uzyskać zwiększoną intensywność wsparcia (o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem).

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w aplikacji Generator Wniosków (link), zamieszczonej na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl). Wniosek o dofinansowanie uważa się za wypełniony z chwilą zablokowania, po dokonaniu pozytywnej walidacji. Wypełniony wniosek należy zarejestrować z użyciem przycisku „złóż wniosek” udostępnionego w Generatorze Wniosków.

Formalne potwierdzenie złożenia wniosku musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych po dniu zarejestrowania i może nastąpić w jednej z dwóch wymienionych form:

  1. Podpisanie formularza z danymi wniosku oraz złożenie załączników do wniosku drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub
  2. Podpisanie wydruku wniosku oraz złożenie załączników do wniosku w formie papierowej  listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w Regionalnej Instytucji Finansującej, właściwej ze względu na lokalizację projektu w zamkniętej kopercie.

Koperta zawierająca papierową wersję wniosku wraz z załącznikami musi:

- zostać opatrzona sformułowaniem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.4 PO IG”

- zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i  adres siedziby

- być zaadresowana do RIF.

Termin poinformowania o wynikach konkursu

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi w terminie około 4 miesięcy od daty zamknięcia naboru w ramach danej rundy aplikacyjnej (zakończenia rundy aplikacyjnej).

Procedura odwoławcza

  1. Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów składanych w ramach systemu instytucjonalnego PO IG jest protest.
  2. Protest to pisemne wystąpienie podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu w ramach PO IG (wnioskodawcy) o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie:

1) zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów,

2) naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.

3. Protest od negatywnego wyniku oceny formalnej wniosku składany jest do RIF, natomiast protest od negatywnego wyniku oceny merytorycznej wniosku składany jest do PARP.

4. Projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem, że uzyska co najmniej tyle punktów, ile uzyskał projekt umieszczony na ostatnim miejscu na Liście rankingowej projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach danej rundy aplikacyjnej.

5. Od rozstrzygnięcia protestu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

6. Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Kontakt

Na pytania Wnioskodawców dotyczące aplikowania o środki w ramach tego działania odpowiada INFORMATORIUM PARP pod numerami telefonów:

0 801 33 22 02 oraz

(22) 432 89 91, (22) 432 89 92, (22) 432 89 93.

Pytania można przesyłać także na adres e-mail: info@parp.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać we właściwej RIF.

Lista Regionalnych Instytucji Finansujących wraz z danymi teleadresowymi (link)

Dokumenty do pobrania

Regulamin przeprowadzania konkursu pobierz plik (273kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pobierz plik (429kB)

Wzór umowy o dofinansowanie pobierz plik (449kB)

Pełna dokumentacja do działania 1.4 (link)

stopka PO IG

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-08-12 09:01:31
Aktualizowany: 2011-10-03 13:03:39 przez Marcin May
Ilość odsłon: 30643
74/108/198/459/503/, ID=22594
drukuj