PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór wniosków do Działania 5.1 POIG - I runda 2011r.

Nabór zamknięty

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca

Działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”

dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązań kooperacyjnych 

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w  sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z 2011 r. Nr 36 poz. 185)

ogłasza konkurs projektów
w ramach działania 5.1. „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”


Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl,


w terminie:
21 marca do 27 maja 2011 r.

a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu.

Uwaga!

Nabór prowadzony jest do wyczerpania alokacji przewidzianej na dany konkurs, jednocześnie nie dłużej niż do 27 maja 2011 r. PARP może wstrzymać nabór wniosków, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130% alokacji przewidzianej na nabór. Informacja o planowanej dacie wstrzymania naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Wstrzymanie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków.

Dofinansowanie będzie udzielane na

- wczesną fazę rozwoju  powiązań kooperacyjnych o profilu technologicznym lub przemysłowym w celu:

 • stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego,
 • opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i jej wdrażania co najmniej przez okres równy okresowi trwałości projektu

Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty polegające na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mające charakter szkoleniowy i doradczy oraz na koszty osobowe i administracyjne.

- fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych  na celu przygotowanie wspólnego produktu i/lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek. Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty o charakterze inwestycyjnym, doradczym, szkoleniowym oraz na projekty z zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz współpracy międzynarodowej powiązania kooperacyjnego oraz na koszty osobowo-administracyjne.

 
O dofinansowanie z Działania 5.1 może ubiegać się koordynator powiązania kooperacyjnego:

 1. działający w formie: fundacji, stowarzyszenia zarejestrowanego, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, organizacji badawczej, oraz organizacji przedsiębiorców działającej na podstawie ustaw wymienionych  w § 27 ust. 5 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 36, poz. 185 ), oraz instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk,
 2. spełniający warunki określone w § 27, §27a ust 1-3 i § 28 ww. Rozporządzenia.


Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Działania wynosi: 104 300 000 EUR
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w I naborze w 2011 roku wynosi:  80 000 000 PLN [1]
Poziom dofinansowania (intensywność wsparcia) wynosi do 100% wydatków kwalifikowanych.

Całkowita wartość projektu na wczesną fazę rozwoju powiązania wynosi do 2 milionów złotych,

Maksymalna kwota dofinansowania na fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego wynosi:

 1. 20 milionów złotych w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych,
 2. 5 milionów złotych w części dotyczącej wydatków na badania przemysłowe lub prace rozwojowe,
 3. 400 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków na doradztwo,
 4. 1 milion złotych w części dotyczącej wydatków na szkolenia,
 5. 600 tysięcy złotych w części dotyczącej współpracy międzynarodowej powiązania.


Regulamin przeprowadzania konkursu pobierz plik (340kB)

Kryteria wyboru projektów - wczesna faza rozwoju pobierz plik (265kB)

Kryteria wyboru projektów - faza rozwoju (30.03.2011) pobierz plik (300kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - wczesna faza rozwoju pobierz plik (368kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - faza rozwoju pobierz plik (416kB)

 

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w Generatorze Wniosków (link) zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie uważa się za wypełniony z chwilą zablokowania, po dokonaniu pozytywnej walidacji.

Wypełniony wniosek należy zarejestrować z użyciem przycisku „Złóż wniosek” udostępnionym w Generatorze Wniosków. Wniosek o dofinansowanie musi zostać opatrzony podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy i wysłany wraz z wymaganymi załącznikami w ciągu 7 dni kalendarzowych po dniu zarejestrowania. Podpisanie wniosku oraz złożenie załączników do wniosku może zostać dokonane drogą elektroniczną lub w sposób tradycyjny (zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzania Konkursu).

Wnioskodawca przygotowuje elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie w aplikacji Generator Wniosków (link), zamieszczonej na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl). Wypełniony wniosek w wersji drukowanej (oryginał) i elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie Wnioskodawca przesyła listem poleconym lub pocztą kurierską lub dostarcza osobiście do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Koperta zawierająca papierową wersję wniosku wraz z załącznikami musi:

 • zostać opatrzona sformułowaniem „Wniosek o dofinansowanie projektu Działanie 5.1 PO IG”
 • zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres
 • zawierać pełną nazwę PARP i jej adres


Termin poinformowania o wynikach konkursu
Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi w terminie około 4 miesięcy od daty zamknięcia naboru wniosków. W przypadku wniosków wymagających ewentualnych uzupełnień/wyjaśnień okres dokonania oceny ulega odpowiednio wydłużeniu.


Procedura odwoławcza

 1. Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów składanych w ramach systemu instytucjonalnego PO IG jest protest.
 2. Protest to pisemne wystąpienie wnioskodawcy o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie:
  1. zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów,
  2. naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.
 3. Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, zarówno formalnej, jak i merytorycznej.
 4. Protest może wnieść każdy wnioskodawca, któremu doręczona została pisemna informacja o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu.
 5. Protest wnoszony jest do Instytucji Pośredniczącej (Ministra Gospodarki) za pośrednictwem instytucji, która przekazała wnioskodawcy pismo informujące o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu (PARP).
 6. Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia protestu określone zostały w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w Załączniku 4.4 Procedura odwoławcza w ramach POIG (link).
 7. Zgodnie z art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju po zakończeniu procedury odwoławczej w ramach POIG i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej wnioskodawcy przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wzór umowy o dofinansowanie - wczesna faza rozwoju pobierz plik (419kB)

Wzór umowy o dofinansowanie - faza rozwoju pobierz plik (508kB)


Pełna dokumentacja do działania 5.1 (link)

 


[1] do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs EUR z dnia 28.01.2011 r. tj. 1 EUR = 3,9161 PLN

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-02-28 11:33:58
Aktualizowany: 2011-09-05 12:30:36 przez Marcin May
Ilość odsłon: 26377
74/108/204/460/, ID=20004
drukuj