PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór wniosków do Poddziałania 3.3.2 PO IG w roku 2011

Nabór zamknięty

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca

 

Działanie 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP”

Poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP”

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z 2008 r. Nr 68 poz. 414 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs projektów

w ramach Działania 3.3. „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP” Poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP”


Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 14 lutego 2011 r.

a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu.


Komunikat w sprawie zamkniecia konkursu (link)

Uwaga!

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji przewidzianej na dany konkurs, jednocześnie nie dłużej niż do 30 grudnia 2011 r. do godziny 16:30. PARP może wstrzymać nabór wniosków, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130% alokacji przewidzianej na nabór. Informacja o planowanej dacie wstrzymania naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Wstrzymanie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków.

 Dofinansowanie będzie udzielane na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym w działalności Wnioskodawcy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

O dofinansowanie z Działania 3.3, Poddziałanie 3.3.2 może ubiegać się mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Budżet i poziom dofinansowania:

 Budżet Działania wynosi: 50 000 000 EUR

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi:

20 000 000 PLN[1]

Poziom dofinansowania (intensywność wsparcia) na zakup usług doradczych nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych faktycznie poniesionych na ten cel.

 Intensywność wsparcia na pokrycie wydatków na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia oraz na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym może wynosić do 100 % wydatków faktycznie poniesionych na ten cel.

 Maksymalna kwota dofinansowania:

Kwota udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy na zakup usług doradczych nie może być wyższa niż 2 000 000 EUR dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

Regulamin przeprowadzania konkursu pobierz plik (384kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pobierz plik (281kB)

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w Generatorze Wniosków (link) zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie uważa się za wypełniony z chwilą zablokowania, po dokonaniu pozytywnej walidacji.

Wypełniony wniosek należy zarejestrować z użyciem przycisku „Złóż wniosek” udostępnionym w Generatorze Wniosków. Wniosek o dofinansowanie musi zostać opatrzony podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy i wysłany wraz z wymaganymi załącznikami w ciągu 7 dni kalendarzowych po dniu zarejestrowania. Podpisanie wniosku oraz złożenie załączników do wniosku może zostać dokonane drogą elektroniczną lub w sposób tradycyjny (zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzania Konkursu).

Termin poinformowania o wynikach konkursu

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi w terminie około 4 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie.

Procedura odwoławcza

 1. Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów składanych w ramach systemu instytucjonalnego PO IG jest protest.
 2. Protest to pisemne wystąpienie wnioskodawcy o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie:
  1. zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów,
  2. naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.
 3. Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, zarówno formalnej, jak i merytorycznej.
 4. Protest może wnieść każdy wnioskodawca, któremu doręczona została pisemna informacja o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu.
 5. Protest wnoszony jest do Instytucji Pośredniczącej (Ministra Gospodarki) za pośrednictwem instytucji, która przekazała wnioskodawcy pismo informujące o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu (PARP).
 6. Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia protestu określone zostały w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w Załączniku 4.4 Procedura odwoławcza w ramach POIG (link).
 7. Zgodnie z art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju po zakończeniu procedury odwoławczej w ramach POIG i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej wnioskodawcy przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wzór umowy o dofinansowanie pobierz plik (452kB)

Pełna dokumentacja dla Poddziałania 3.3.2 (link)

 

 


[1] do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs EUR z dnia 30 grudnia 2010 r. tj. 1 EUR = 3, 9650 PLN

 

stopka PO IG

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-01-31 11:08:47
Aktualizowany: 2011-08-08 12:30:02 przez Marcin May
Ilość odsłon: 31496
74/108/200/272/446/, ID=19494
drukuj