PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Zmiany w aplikowaniu o środki w ramach najbliższego konkursu do działania 8.1 POIG

Od 30 lipca do 30 września 2010 r. w ramach konkursu organizowanego przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
22 czerwca br. Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka podjął  ostateczne decyzje dotyczące kryteriów przyznawania dotacji dla działania 8.1 PO IG.

Przede wszystkim jakość

Przypominamy, że nowe kryteria są skonstruowane w taki sposób, aby premiować projekty, które w najlepszy sposób odzwierciedlają cele działania 8.1 PO IG. Wsparcie uzyskają zatem projekty cechujące się wysoką innowacyjnością oraz oparte o solidny model biznesowy, rokujący osiągnięcie sukcesu rynkowego.

Komitet Monitorujący uznał, że kryteriami merytorycznymi fakultatywnymi w ramach działania 8.1 PO IG w konkursie w 2010 r. będą następujące czynniki:

  • Przychody inne, niż ze świadczenia e-usługi, związane z udostępnieniem zasobów serwisu dla działalności marketingowej innych podmiotów, nie stanowią czynnika decydującego o rentowności projektu;
  • E–usługa świadczona będzie zarówno dla odbiorów krajowych jak i zagranicznych;
  • Projekt polega na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu zaawansowanych e-usług o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym;
  • Zasadnicza (specyficzna) funkcjonalność dotycząca głównej funkcji e-usługi odpowiada na niezagospodarowaną dotychczas niszę rynkową, poprzez zaspokajanie zasadniczej potrzeby grupy docelowej, która nie może być zaspokojona przez inne usługi lub produkty aktualnie dostępne na rynku;
  • Współczynnik Efektywności Ekonomicznej „EE”.

Wskaźnik efektywności ekonomicznej liczony będzie wg wzoru:

EE = 0,3*ROS + 0,7*ROI

gdzie:

ROS - Wskaźnik rentowności na sprzedaży

ROI - Wskaźnik rentowności inwestycji

Równocześnie informujemy, że zasady, na podstawie których PARP będzie udzielać wsparcia w ramach działania 8.1 PO IG określone są w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dziennik Ustaw Nr 105, poz. 666) i w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu.

Powyższe dokumenty precyzują, że kolejność składania wniosków o dofinansowanie nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzielaniu dofinansowania w działaniu 8.1 PO IG.

Przed nowelizacją ww. rozporządzenia § 17 ust. 4 stanowił, iż „Agencja udziela wsparcia, na podstawie oceny dokonanej zgodnie z obowiązującymi kryteriami, według kolejności wpływu kompletnych wniosków o udzielenie wsparcia do Agencji.” W wyniku nowelizacji § 17 ust. 4 rozporządzenia otrzymał brzmienie: „Agencja udziela wsparcia, na podstawie oceny dokonanej zgodnie z obowiązującymi kryteriami wyboru projektów.”

Nowy Regulamin Przeprowadzania Konkursu również nie zawiera już zapisu wskazującego na zasadę udzielania wsparcia w kolejności wpływu wniosków o dofinansowanie. W zamian wyraźnie precyzuje, iż o przyznaniu dofinansowania decydować będą wyłącznie wyniki oceny – liczba punktów uzyskanych w ramach oceny merytorycznej fakultatywnej.

 

Ułatwienia dla Beneficjentów w procedurze składania wniosków

Wychodząc naprzeciw postulatom przedsiębiorców począwszy od najbliższego konkursu przedsiębiorcy będą mieli możliwość składania wniosków o dofinansowanie z działania 8.1 PO IG drogą elektroniczną. Aby całkowicie pominąć konieczność przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej należy dysponować elektronicznym podpisem z certyfikatem kwalifikowanym (złożenie podpisu poprzez skrzynkę ePUAP). Przedsiębiorcy nie dysponujący takim podpisem, po sporządzeniu wniosku i zarejestrowaniu go we właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) za pomocą Generatora Wniosków, zobowiązani będą do przesłania do RIF (pocztą lub kurierem) podpisanego wydruku wniosku wraz z załącznikami.

Podkreślamy, że za moment przyjęcia wniosku będzie uznany moment jego zarejestrowania w generatorze.

 

Proces składania wniosku

(kliknij na obrazku by powiększyć)


 

Intensywność wsparcia 

Rozporządzenie określa, że wielkość wsparcia może wynosić do 70 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Kryterium wieku przedsiębiorcy powinno być spełnione przez każdego wspólnika spółki cywilnej.

Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych.

Mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca otrzymujący wsparcie jest zobowiązany do zapewnienia finansowania projektu w części nieobjętej wsparciem.

PARP przygotowała szereg działań, mających na celu nie tylko jak najlepsze przygotowanie beneficjentów do składania dobrej jakości wniosków, ale także do właściwej realizacji umowy w ramach kolejnych etapów życia projektu. Otrzymanie dofinansowania jest bowiem początkiem drogi beneficjenta. Kolejnymi krokami jest właściwa realizacja projektu, jego poprawne rozliczenie, oraz utrzymanie trwałości projektu przez okres 3 lat od zakończenia realizacji umowy, co będzie skrupulatnie weryfikowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W związku z tym apelujemy o wyważone i rozsądne szacowanie wskaźników na etapie składaniu wniosków, gdyż ich nieosiągnięcie na etapie realizacji projektu lub w okresie, w którym musi utrzymana być trwałość projektu, może spowodować rozwiązanie umowy
i konieczność zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami.

Poniżej przedstawiamy projekty dokumentów aplikacyjnych przygotowywanych na najbliższy konkurs. Uwaga! Publikowane projekty nie stanowią jeszcze ostatecznej, obowiązującej dokumentacji aplikacyjnej i mogą jeszcze ulec niezbędnej modyfikacji.

Ostateczne dokumenty zostaną przedstawione Państwu w dniu ogłoszenia naboru, tj. 15 lipca 2010 r.

 

Projekt instrukcji wypełniania wniosków (pobierz plik) (672kB)

Projekt przewodnika po kryteriach (pobierz plik) (463kB)

Projekt regulaminu przeprowadzania konkursu (pobierz plik) (327kB)

projekt wniosku o dofinansowanie (pobierz plik) (378kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-06-30 15:44:03
Aktualizowany: 2010-07-01 15:35:49 przez Marcin May
Ilość odsłon: 10066
74/108/208/246/, ID=16396
drukuj