PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikat dla dotkniętych powodzią beneficjentów programów operacyjnych wdrażanych przez PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uwzględniając trudną sytuację, w jakiej z powodu powodzi mogli potencjalnie znaleźć się beneficjenci Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka,  Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz Sektorowego Programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lub programów Phare, zwraca uwagę na zasady postępowania w sytuacji występowania siły wyższej.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz zawartymi umowami, powódź może zostać potraktowana jako działanie tzw. siły wyższej, co oznacza, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy w zakresie, w jakim spowodowane jest to działaniem siły wyższej, nie rodzi negatywnych skutków dla beneficjenta.

Warunkiem uznania działania siły wyższej jest niezwłoczne pisemne poinformowanie PARP o negatywnym wpływie siły wyższej na realizowany lub zrealizowany projekt oraz przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wpływ, jaki zdarzenie to miało na przebieg realizacji projektu lub na projekt zrealizowany.

Przedsiębiorcy, którym realizację projektów utrudniła powódź, proszeni są o niezwłoczne pisemne zgłoszenie tego faktu do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z uwzględnieniem następujących informacji: 

- dane beneficjenta pozwalające na jego identyfikację,

- nazwę programu operacyjnego, działania, numer umowy, nazwę projektu,

- opis występujących problemów wraz ze wskazaniem wpływu, jaki zdarzenie miało na realizację projektu oraz wskazanie obowiązku wynikającego z umowy, którego należyte wykonanie jest zagrożone z powodu powodzi,

- propozycje koniecznych zmian w umowie dotyczących realizacji projektu (wskaźniki, terminy itp.).

Występując do PARP należy również dołączyć dowody potwierdzające działanie siły wyższej. Dowodami mogą być w szczególności:

  • zdjęcia,
  • filmy,
  • protokoły strat,
  • opinie rzeczoznawców,
  • zaświadczenie wydane przez lokalne władze,
  • dokumenty wystawione przez komisje powołane do oszacowania szkód,

potwierdzające działanie siły wyższej i jej negatywny wpływ na realizację zobowiązań.

Wraz z dowodami należy przesłać oświadczenie beneficjenta podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej (wzór oświadczenia (pobierz plik) (27kB)) potwierdzające, że przedstawione w zgłoszeniu informacje i dowody są prawdziwe i rzetelne oraz odzwierciedlają stan faktyczny.

Pisma i dokumentację należy składać bez zbędnej zwłoki na adres wskazany w umowie o dofinansowanie.

Jednocześnie w celu oszacowania strat i wpływu powodzi na realizację programów pomocowych do wszystkich beneficjentów została wysłana drogą mailową krótka ankieta dotycząca skutków powodzi. Beneficjentów dotkniętych powodzią prosimy o jej wypełnienie i odesłanie na wskazany w mailu adres. Uzyskane odpowiedzi pomogą w wypracowaniu rozwiązań systemowych dla przeciwdziałania skutkom powodzi.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-06-22 12:15:38
Aktualizowany: 2010-06-22 12:16:08 przez Marcin May
Ilość odsłon: 9098
74/108/200/274/324/, ID=16162
drukuj