PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Zmiany w zasadach finansowania w formie zaliczki projektu realizowanego w ramach PO IG

Przypominamy, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 r. wprowadziła nowe zasady korzystania z dofinansowania udzielanego w formie zaliczki.  Przedstawiona niżej interpretacja zapisów ustawy o finansach publicznych jest wynikiem konsultacji pomiędzy PARP z instytucjami zaangażowanymi w realizację PO IG, których celem było wypracowanie rozwiązań najkorzystniejszych dla beneficjentów, a jednocześnie mieszczących się w ramach prawnych ustawy.

Obowiązek rozliczenia wniosku o płatność w terminie wynikającym z umowy:

Złożenie wniosku o płatność w terminie późniejszym niż 30 dni od zakończenia działania/etapu/zadania przewidzianego w  harmonogramie rzeczowo – finansowym będzie skutkowało koniecznością zapłaty przez Beneficjenta odsetek w wysokości jak dla zaległości podatkowych. Odsetki będą naliczane od dnia przekazania środków z zaliczki Beneficjentowi do dnia złożenia wniosku o płatność rozliczającego tą zaliczkę. Przypominamy, że dzień złożenia wniosku jest to dzień wpływu wniosku do Instytucji Wdrażającej/RIF.

Uwaga:

Nawet jeden dzień zwłoki będzie skutkował koniecznością spłacenia narosłych odsetek od kwoty zaliczki. Prosimy o terminowe składanie wniosków.

Obowiązek rozliczenia kwoty zaliczki określonej w umowie o dofinansowanie:

Beneficjent będzie miał również obowiązek zapłaty odsetek, jeśli złoży wniosek o płatność w wymaganym w Umowie terminie, ale kwota dofinansowania wynikająca z poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem będzie mniejsza niż kwota określona w umowie o dofinansowanie. Kwota wymagana do rozliczenia to:

  • w działaniach 1.4, 3.1, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 PO IG:  70 % przekazanych transz zaliczki
  • w działaniach 6.1, 8.1, 8.2, gdzie mamy do czynienia z jedną zaliczką wypłacaną w ramach projektu, minimum 70 % dofinansowania przypadającego na rozliczany danym wnioskiem etap oraz całość zaliczki nierozliczonej w poprzednim etapie.

Uwaga:

Opracowując powyższe rozwiązanie PARP skorzystała z możliwości, jaką daje w/w ustawa o finansach publicznych oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, określenia w umowie o dofinansowanie kwoty wymaganej do rozliczenia. W przypadku braku aneksu do umowy o dofinansowanie zawierającego odpowiedni zapis, kwota wymagana do rozliczenia to 100 % otrzymanej zaliczki. Prosimy o pilne podpisywanie aneksów do umów.

Sposób rozliczenia zaliczki

Rozliczenie transzy zaliczki polega na wykazaniu we wniosku o płatność poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem lub na zwrocie zaliczki.

Rozliczenie poprzez wykazanie we wniosku o płatność wydatków kwalifikowanych

Zwracamy uwagę, że nie wystarczy wyłącznie wykazać we wniosku o płatność wydatków na odpowiednią kwotę, ale muszą to być wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem zgodne z umową o dofinansowanie. W sytuacji bowiem, gdy IW/RIF zakwestionuję część wykazanych wydatków jako niekwalifikowane i łączna wartość zatwierdzonych wydatków we wniosku odpowiadać będzie niższej kwocie dofinansowania niż 70% otrzymanych transz zaliczki, obowiązek zapłaty odsetek od niewykorzystanej kwoty pozostanie.

Rozliczenie poprzez zwrot środków

Jeżeli beneficjent wykaże we wniosku o płatność kwotę wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem mniejszą niż 70 % otrzymanych transz zaliczki, a kwotę pozostałą do rozliczenia 70 % transz zaliczki zwróci na odpowiednie rachunki przed upływem terminu złożenia wniosku o płatność, obowiązek płacenia odsetek nie powstanie.

Okres naliczania odsetek

Odsetki będą liczone od kwoty wymaganej do rozliczenia 70 % otrzymanej zaliczki od dnia wypłaty środków beneficjentowi do dnia złożenia wniosku o  płatność rozliczającego pozostałą kwotę lub do dnia zwrotu środków na rachunek Ministerstwa Finansów prowadzony przez Płatnika określony w Umowie (BGK) oraz PARP.

Sposób zwrotu środków:

Środki powinny zostać zwrócone na dwa różne rachunki: 85 % zwracanej kwoty na rachunek Ministra Finansów prowadzony przez Płatnika określony w Umowie oraz 15 % na rachunek Instytucji Wdrażającej.

Instytucja Wdrażająca może pomniejszyć kwotę kolejnych płatności o środki zaliczki pozostałe do rozliczenia, w przypadku rozliczenia co najmniej 70 % przekazanych transz zaliczki.

Rozliczanie wydatków przez beneficjentów będących jednostkami sektora finansów – publicznych:

W przypadku, gdy beneficjentem projektu finansowanego ze środków europejskich jest jednostka sektora finansów publicznych, każdy wydatek kwalifikowalny powinien zostać ujęty we wniosku o płatność przekazywanym właściwej instytucji w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia (obowiązek dotyczy także refundacyjnego systemu finansowania projektu).

Jednocześnie informujemy, iż środki wypłacone beneficjentom w ramach zaliczki do 31 grudnia 2009 r. podlegają rozliczeniu na zasadach obowiązujących w 2009 r. Ostateczny termin rozliczenia to 30 czerwca 2010 r.

Prosimy o przestrzeganie wyżej wymienionych zasad.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-06-02 13:35:22
Aktualizowany: 2010-06-02 15:16:13 przez Marcin May
Ilość odsłon: 8069
74/108/200/272/323/, ID=15941
drukuj