PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumenty dotyczące umowy o dofinansowanie dla projektów złożonych ramach I rundy aplikacyjnej w 2009 r. dla umów zawieranych od maja 2010 r.

Umowa o dofinansowanie dla projektów złożonych w ramach I rundy aplikacyjnej w 2009 r. (bez warunku) - wzór z dnia 06.05.2010 r. (pobierz plik)

Umowa o dofinansowanie dla projektów złożonych w ramach I rundy aplikacyjnej w 2009 r. (warunkowa) - wzór z dnia 06.05.2010 r. (pobierz plik)

Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo - finansowy (pobierz plik)

Załącznik nr 4 - Wzór weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie" (pobierz plik)

Załącznik nr 5 - Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych (pobierz plik)

Załącznik nr 5 - Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych (pobierz plik)

Załącznik nr 6 - Harmonogram płatności (pobierz plik)

Załącznik nr IV_3A deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną (pobierz plik)

Załącznik nr IV_3B deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną (pobierz plik)

Załącznik nr IV_3C oświadczenie o MSP (pobierz plik)

Załącznik nr IV_3C_a do oświadczenia o MSP (pobierz plik)

Załącznik nr IV_3C_b do oświadczenia o MSP (pobierz plik)

Załącznik nr IV_3C_c do oświadczenia o MSP (pobierz plik)

Załącznik nr IV_3C_d do oświadczenia o MSP (pobierz plik)

Załącznik nr IV_3D oświadczenie o kwalifikowalności rat kapitałowych (pobierz plik)

Załącznik nr IV_3E oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (pobierz plik)

Załącznik nr IV_7 oświadczenie dotyczące możliwości realizacji projektu po zmianie statusu (pobierz plik)

Oświadczenie o orzeczeniu zakazu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769) (pobierz plik)
Oświadczenia o adresie zamieszkania Wnioskodawcy, będącego osobą fizyczną (dotyczy podmiotu wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) (pobierz plik)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.pl



Formularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-05-07 09:33:33
Aktualizowany: 2012-11-09 09:31:49 przez Marcin May
Ilość odsłon: 10018
74/108/203/, ID=15523
drukuj