PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Informacja dotycząca ostatniego naboru wniosków w działaniu 8.1 PO IG

W związku z publikacjami niektórych mediów informującymi o wprowadzeniu w błąd przedsiębiorców przez komunikat PARP zamieszczony w dniu rozpoczęcia naboru wniosków w działaniu 8.1 tj. 26 października 2009 r. informujemy, że:

Ww. komunikat informował iż.: „wszystkie wnioski złożone w konkursie w terminie przyjmowania wniosków zostaną poddane ocenie”. Zgodnie z regulaminem konkursu i treścią komunikatu wszystkie wnioski zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej.

W komunikacie nie znalazło się oświadczenie, że wszystkie wnioski otrzymają dofinansowanie, ale informacja że „w poprzednich, rozstrzygniętych już konkursach (w których opublikowano zatwierdzone wyniki oceny) każdy wniosek, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej i merytorycznej otrzymał dofinansowanie. Planujemy, iż w III rundzie aplikacyjnej czyli przy obecnym naborze wniosków będzie przyjęta podobna zasada”. Podkreślamy, że szczegółowe zasady udziału w konkursie dostępne były na stronie internetowej PARP od dnia zamieszczenia ogłoszeniao konkursie.

PARP nie zmieniła zasad w trakcie naboru, gdyż taka zmiana wymaga zmiany rozporządzenia regulującego te zasady oraz dokumentacji  konkursowej.

Dodatkowo wyjaśniamy, że podkreślając znaczenie jakości, PARP oparła się na dotychczasowych doświadczeniach, które wyraźnie wskazywały, że ok. 70% wniosków uzyskało negatywny wynik oceny merytorycznej, co potwierdziło się również w obecnym naborze. W pierwszym dniu ostatniej rundy naboru wniosków w działaniu 8.1 z 1500 aplikacji tylko 138 spełniło kryteria merytoryczne.
W samej Warszawie w pierwszym dniu złożono 500 wniosków z których tylko 31 spełniało kryteria merytoryczne i formalne.

Zgodnie z ww. komunikatem PARP wystąpiła do instytucji nadzorujących (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) o zwiększenie budżetu. W wyniku  decyzji MSWiA oraz MRR środki przeznaczone dla przedsiębiorców w ostatniej rundzie zostały zwiększone o 100 mln zł, co pozwoliło dofinansować ok. 200 kolejnych projektów.

Decyzja ta pozwala równocześnie na zapewnienie finansowania przedsiębiorców, którzy zaplanowali już realizację projektów i udział w konkursie w bieżącym roku, względnie w latach kolejnych. Potrzebę organizacji następnych konkursów zgłaszają nam na bieżąco potencjalni wnioskodawcy,a budżet działania jest ograniczony.

Całkowite wykorzystanie budżetu działania 8.1, włączając wyniki ostatniej rundy, wynosi obecnie około 55 %, co oznacza, że do dyspozycji przedsiębiorców pozostaje jeszcze ok. 700 mln złotych.

W nowych naborach będą obowiązywać inne niż dotychczas zasady przyjmowania wniosków i kryteria oceny. Zmiany wynikają z doświadczeń z poprzednich konkursów oraz z faktu, że podstawowe zadanie dotacji na e-usługi czyli stymulowanie do zakładania działalności e-biznesowej zostało już spełnione. Teraz wzmocniona zostanie ocena innowacyjności projektu, jego unikalności, rentowności biznesowej i pozostałych elementów, które rokują na sukces projektu po zakończeniu dofinansowania. Dodatkowo informujemy, iż wnioski w kolejnych naborach przyjmowane będą tylko przez internet.

Jednocześnie informujemy, że PARP dołoży wszelkich starań, aby kolejne konkursy przebiegały w sposób sprawny, nie powodujący utrudnień po stronie przedsiębiorców.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-03-05 16:39:21
Aktualizowany: 2010-03-05 15:40:40 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6410
74/108/208/246/, ID=14717
drukuj