PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór wniosków do Działania 5.1 POIG w 2010 r.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca

Działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”


w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia  7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z 2008 r. Nr 68 poz. 414 z późn. zm.)

ogłasza konkurs projektów
w ramach działania 5.1. „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”


Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

w terminie: od 8 marca 2010 r. do 31 sierpnia  2010 r.


Wnioski przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.30.

 

Uwaga!

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przewidzianych na dofinansowanie projektów w ramach prowadzonego naboru i jednocześnie nie dłużej niż do 31 sierpnia 2010 r.  PARP może zamknąć nabór wniosków, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130% alokacji przewidzianej na ten nabór. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji.

Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został doręczony do kancelarii PARP do godziny 16.30.


Dofinansowanie będzie udzielane na wspólne przedsięwzięcia grup podmiotów mających na celu przygotowanie wspólnego produktu i/lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek. Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty o charakterze inwestycyjnym, doradczym, szkoleniowym oraz na projekty z zakresu ekspansji rynkowej powiązania z jednoczesnym uwzględnieniem kosztów administracyjno-osobowych związanych z realizacją projektu.

 
O dofinansowanie z Działania 5.1 może ubiegać się koordynator powiązania kooperacyjnego:

 1. działający w formie: fundacji, stowarzyszenia zarejestrowanego, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostki badawczo-rozwojowej oraz organizacji przedsiębiorców działającej na podstawie ustaw wymienionych w §27 ust. 4 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.), oraz instytutu Polskiej Akademii Nauk,
 2.  spełniający warunki określone w § 27 ust. 5 ww. Rozporządzenia.


Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Działania wynosi: 104 300 000 EUR
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2010 roku wynosi: 67 847 094 PLN [1]
Poziom dofinansowania (intensywność wsparcia) wynosi do 100% wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt rozwoju powiązania kooperacyjnego wynosi:

 1. 20 milionów złotych w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych,
 2. 400 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków na doradztwo,
 3. 1 milion złotych w części dotyczącej wydatków na szkolenia,
 4. 600 tysięcy złotych w części dotyczącej ekspansji rynkowej powiązania.


Regulamin przeprowadzania konkursu (pobierz plik)

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,2007-2013 (pobierz plik)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (pobierz plik)


Sposób przygotowania i składania wniosków:
Wnioskodawca przygotowuje elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie w aplikacji Generator Wniosków (link), zamieszczonej na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl). Wypełniony wniosek w wersji drukowanej (oryginał) i elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie Wnioskodawca przesyła listem poleconym lub pocztą kurierską lub dostarcza osobiście do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Koperta zawierająca papierową wersję wniosku wraz z załącznikami musi:

 • zostać opatrzona sformułowaniem „Wniosek o dofinansowanie projektu Działanie 5.1 PO IG”
 • zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres
 • zawierać pełną nazwę PARP i jej adres


Termin poinformowania o wynikach konkursu
Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi w terminie około 4 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie.


Procedura odwoławcza

 1. Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów składanych w ramach systemu instytucjonalnego PO IG jest protest.
 2. Protest to pisemne wystąpienie wnioskodawcy o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie:
  1. zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów,
  2. naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.
 3. Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, zarówno formalnej, jak i merytorycznej.
 4. Protest może wnieść każdy wnioskodawca, któremu doręczona została pisemna informacja o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu.
 5. Protest wnoszony jest do Instytucji Pośredniczącej (Ministra Gospodarki) za pośrednictwem instytucji, która przekazała wnioskodawcy pismo informujące o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu (PARP).
 6. Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia protestu określone zostały w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w Załączniku 4.4 Procedura odwoławcza w ramach POIG (link).
 7. Zgodnie z art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju po zakończeniu procedury odwoławczej w ramach POIG i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej wnioskodawcy przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Wzór umowy o dofinansowanie (pobierz plik)

Pełna dokumentacja do działania 5.1 (link)

 


[1] do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs EUR z dnia 28.01.2010 r. tj. 1 EUR = 4,0705PLN

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-02-22 09:38:03
Aktualizowany: 2010-02-22 15:03:58 przez Marcin May
Ilość odsłon: 9814
74/108/204/373/, ID=14561
drukuj