PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór wniosków do Poddziałania 3.3.2 PO IG w roku 2010

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca

 

Działanie 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP”

Poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP”

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy

 finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z 2008 r. Nr 68 poz. 414 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs projektów

w ramach Działania 3.3. „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP” Poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP”

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

w terminie: od 8 lutego 2010 r.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.30.

Uwaga!

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na 2010 rok i jednocześnie nie dłużej niż do 30 grudnia 2010 r. PARP może zamknąć nabór wniosków, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130% alokacji przewidzianej na dany rok. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji.

Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został doręczony do kancelarii PARP do godziny 16.30.

 

Dofinansowanie będzie udzielane na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym w działalności tego przedsiębiorcy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

O dofinansowanie z Działania 3.3, Poddziałanie 3.3.2 może ubiegać się mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Budżet i poziom dofinansowania:

 

Budżet Działania wynosi: 50 000 000 EUR

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2010 roku wynosi:

20 624 500 PLN[1].

 

Poziom dofinansowania (intensywność wsparcia) na zakup usług doradczych nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych faktycznie poniesionych na ten cel.

 

Intensywność wsparcia na pokrycie wydatków na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia oraz na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym może wynosić do 100 % wydatków faktycznie poniesionych na ten cel.

 

Maksymalna kwota dofinansowania:

Kwota udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy na zakup usług doradczych nie może być wyższa niż 2 000 000 EUR dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

 

Regulamin przeprowadzania konkursu (pobierz plik)

Kryteria wyboru projektów (pobierz plik)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (pobierz plik)

 

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioskodawca przygotowuje elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie w aplikacji Generator Wniosków (link), zamieszczonej na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl). Wypełniony wniosek w wersji drukowanej (oryginał) i elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie Wnioskodawca przesyła listem poleconym lub pocztą kurierską lub dostarcza osobiście do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

 

Koperta zawierająca papierową wersję wniosku wraz z załącznikami musi:

- zostać opatrzona sformułowaniem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.3, Poddziałanie 3.3.2 PO IG”

- zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres

- zawierać pełną nazwę PARP i jej adres.

 

Termin poinformowania o wynikach konkursu

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi w terminie około 4 miesięcy  od daty złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie.

Procedura odwoławcza

 1. Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów składanych w ramach systemu instytucjonalnego PO IG jest protest.
 2. Protest to pisemne wystąpienie wnioskodawcy o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie:
  1. zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów,
  2. naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.
 3. Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, zarówno formalnej, jak i merytorycznej.
 4. Protest może wnieść każdy wnioskodawca, któremu doręczona została pisemna informacja o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu.
 5. Protest wnoszony jest do Instytucji Pośredniczącej (Ministra Gospodarki) za pośrednictwem instytucji, która przekazała wnioskodawcy pismo informujące o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu (PARP).
 6. Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia protestu określone zostały w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w Załączniku 4.4 Procedura odwoławcza w ramach POIG (link).
 7. Zgodnie z art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju po zakończeniu procedury odwoławczej w ramach POIG i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej wnioskodawcy przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wzór umowy o dofinansowanie (pobierz plik)

Pełna dokumentacja dla Poddziałania 3.3.2 (link)

 

 


[1] do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs EUR z dnia 30.12.2009 r. tj. 1 EUR = 4,1249 PLN

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-01-25 09:28:59
Aktualizowany: 2010-07-26 12:09:08 przez Marcin May
Ilość odsłon: 3779
74/108/200/272/361/, ID=13786
drukuj