PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Realizacja projektu zgodnie z warunkami umowy w działaniu 8.1 PO IG

W nawiązaniu do artykułu, który ukazał się w dniu 19 stycznia 2010 w Dzienniku Gazecie Prawnej pt. „Zakup firmy z dotacjami to ryzyko” przypominamy, że przedsiębiorcy, którzy otrzymali dotację zobowiązują się w umowie o dofinansowanie do niedokonywania czynności rozporządzających na inny podmiot, dotyczących praw i obowiązków, wynikających  z podpisanej umowy bez uprzedniej zgody PARP (§ 3 ust. 4 Umowy). Zatem w przypadku zamiaru dokonania zmian prawno-organizacyjnych podmiotu, który otrzymał dofinansowanie, PARP każdorazowo musi być o tym powiadomiona i musi na tego typu zmiany wyrazić zgodę.

Celem przytoczonego powyżej zapisu jest m.in. wykluczenie sytuacji, w której projekt realizuje podmiot nie spełniający warunków brzegowych Programu, m.in. w zakresie wielkości przedsiębiorcy, poziomów intensywności wsparcia, należytego zabezpieczenia finansowego projektu itp. Zwracamy uwagę, że złożony wniosek o dofinansowanie jest zawsze analizowany w odniesieniu do sytuacji organizacyjno-majątkowej firmy beneficjenta. Zatem nowy właściciel musi spełniać warunki brzegowe Programu tak samo jak beneficjent. Ponadto przypominamy, że istnieją bardzo ograniczone możliwości zmian w projekcie na etapie jego realizacji co w konsekwencji może uniemożliwić realizację projektu przez nowy podmiot. Jednocześnie w myśl Rozporządzenia na podstawie którego PARP udziela dotacji „wsparcie może być udzielone jednokrotnie mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, który min. zobowiązuje się do utrzymania trwałości projektu, przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia jego realizacji”.

W przypadku realizacji projektu niezgodnie z warunkami umowy PARP ma prawo wypowiedzieć umowę.

Podawanie w ogłoszeniach o sprzedaży takich powodów jak brak środków lub celowe działanie nastawione na pozyskanie dotacji na projekt, który od początku był przeznaczony na sprzedaż wskazuje, że przedsiębiorca, składając wniosek o dofinansowanie i podpisując oświadczenie, że posiada wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu, poświadczył nieprawdę i taka sytuacja kwalifikuje projekt do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym wraz z wykluczeniem z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków PO IG oraz innych programów realizowanych przez PARP w okresie 3 lat od wypowiedzenia w związku z przedstawieniem fałszywego oświadczenia (w rozumieniu par. 13 ust. 3 pkt 6d Umowy o dofinansowanie).

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-01-20 10:32:29
Aktualizowany: 2010-01-20 11:45:03 przez Piotr Tyrakowski
Ilość odsłon: 14263
74/108/208/246/, ID=13740
drukuj