PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do poddziałania 5.4.1 PO IG w roku 2010

 

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Regulamin przeprowadzania konkursu (pobierz plik)

Tabela zmian: Regulamin Przeprowadzania Konkursu (pobierz plik)

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG (pobierz plik)

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (link)

Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej (pobierz plik)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wnioski należy sporządzać w GENERATORZE WNIOSKÓW (link)

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu (pobierz plik)

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu (pobierz plik)

Tabela zmian: Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu (pobierz plik)

Ankieta na potrzeby oceny kwalifikowalności VAT (pobierz plik)

Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT (pobierz plik)

Zalecenia Instytucji Zarządzającej dotyczące kwalifikowalności VAT (pobierz plik)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Umowa o dofinansowanie obowiązująca (pobierz plik)

Umowa o dofinansowanie pierwotna (pobierz plik)

Wzór weksla (pobierz plik)

Deklaracja wekslowa dla osób fizycznych (pobierz plik)

Deklaracja wekslowa dla osób prawnych (pobierz plik)

Instrukcja i zalecenia dot. prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslowej (pobierz plik)

Harmonogram rzeczowo-finansowy - Uzyskanie ochrony własności przemysłowej (pobierz plik)

Harmonogram rzeczowo-finansowy - Realizacja ochrony własności przemysłowej (pobierz plik)

Harmonogram płatności (pobierz plik)

DOKUMENTY SKŁADANE PO PISEMNEJ PROŚBIE PARP NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis (pobierz plik)

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną (pobierz plik)

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną (pobierz plik)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP (pobierz plik)

  Załącznik a do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP (pobierz plik)
Załącznik b do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP (pobierz plik)
Załącznik c do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP (pobierz plik)
Załącznik d do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP (pobierz plik)
DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA PROJEKTU


Wniosek o płatność (link)

Pomocnicze zestawienie (pobierz plik)

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013. Pełny tekst Rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: (link).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (pobierz plik)

 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (pobierz plik)

 

stopka PO IG

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-01-18 09:31:41
Aktualizowany: 2011-04-19 09:56:59 przez Marcin May
Ilość odsłon: 3355
74/108/206/287/358/, ID=13672
drukuj