PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór wniosków do poddziałania 5.4.1 PO IG w roku 2010

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca

Działanie 5.4Zarządzanie własnością intelektualną”

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia
7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

(Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.),

ogłasza konkurs projektów w ramach

Poddziałania 5.4.1.Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

w terminie: od 1 lutego 2010 r.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.30.

Uwaga!

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na 2010 rok lub do końca roku 2010. PARP może zamknąć nabór wniosków, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 120% alokacji przewidzianej na dany rok. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji.

Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został doręczony do kancelarii PARP do godziny 16.30.

 

Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu poprawę efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych poprzez upowszechnianie stosowania prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez uzyskiwanie ochrony własności przemysłowej.

W ramach Poddziałania 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej” dofinansowaniu mogą podlegać dwa typy projektów:

 1. Pierwszy typ projektów, zwany „Wsparciem na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” związany jest z pokryciem kosztów przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej oraz pokryciem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym lub międzynarodowym organem udzielającym ochrony.
 2. Drugi typ projektów, zwany „Wsparciem na realizację ochrony własności przemysłowej” związany jest z pokryciem kosztów związanych z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji lub postępowania w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

O wsparcie w ramach Poddziałania 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej” mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Budżet i poziom dofinansowania:

 

Budżet Poddziałania 5.4.1 wynosi 35 100 000 EUR

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2010 roku wynosi 36 195 997,50 PLN[1].

 

Poziom i wysokość wsparcia :

Kwota wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może być niższa niż 2 tysiące złotych ani nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

Intensywność wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może przekroczyć:

 • w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych;
 • w przypadku średniego przedsiębiorcy60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych;
 • w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy45% wydatków kwalifikujących,  się do objęcia wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych;
 • w przypadku średniego przedsiębiorcy35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,  jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych.

 

Kwota wsparcia na realizację ochrony własności przemysłowej nie może być niższa niż 2 tysiące złotych ani nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

Intensywność wsparcia na realizację ochrony prawa własności przemysłowej nie może przekroczyć:

 • w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy – 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
 • w przypadku średniego przedsiębiorcy – 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Dodatkowo w zakresie wydatków na:

 • ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia oraz
 • pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych

pomoc przyznawana jest na zasadach de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy  de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006). Zgodnie z ww. rozporządzeniem łączna pomoc o charakterze de minimis uzyskana przez przedsiębiorcę w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie może przekroczyć 200 tys. EUR, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – 100 tys. EUR.

Intensywność wsparcia w przypadku wydatków przeznaczonych na zabezpieczenie wykonania zobowiązań wynikających z umowy i prowadzenie rachunku bankowego wynosi do 100 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 

Regulamin przeprowadzania konkursu (pobierz plik)

Kryteria wyboru projektów (link)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (pobierz plik)

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie (pobierz plik)

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w aplikacji Generator Wniosków (link), zamieszczonej na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl). Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, w tym elektroniczną wersją wniosku Wnioskodawca przesyła, w zamkniętej kopercie, listem poleconym, pocztą kurierską lub składa osobiście w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

 • nazwą adresata:
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  ul. Pańska 81/83

  00-834 Warszawa

Koperta zawierająca papierową wersję wniosku wraz z załącznikami musi:

 • zawierać pełną nazwę PARP i jej adres
 • zostać opatrzona sformułowaniem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 5.4.1 PO IG”
 • zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres.

 

Termin poinformowania o wynikach konkursu

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi w terminie około 4 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku.

Procedura odwoławcza

 1. Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów składanych w ramach systemu instytucjonalnego PO IG jest protest.
 2. Protest to pisemne wystąpienie wnioskodawcy o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie:
  1. zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów,
  2. naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.
 3. Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, zarówno formalnej, jak i merytorycznej.
 4. Protest może wnieść każdy wnioskodawca, któremu doręczona została pisemna informacja o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu.
 5. Protest wnoszony jest do Instytucji Pośredniczącej (Ministra Gospodarki) za pośrednictwem instytucji, która przekazała wnioskodawcy pismo informujące o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu (PARP).
 6. Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia protestu określone zostały w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w Załączniku 4.4 Procedura odwoławcza w ramach POIG (link).
 7. Zgodnie z art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju po zakończeniu procedury odwoławczej w ramach POIG i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej wnioskodawcy przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

 

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (pobierz plik)

Pełna dokumentacja dla Poddziałania 5.4.1 (link)

 

 


[1] do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs EUR z dnia 30.12.2009 r. tj. 1 EUR = 4,1249 PLN

 

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-01-18 09:21:54
Aktualizowany: 2010-02-01 13:44:37 przez Marcin May
Ilość odsłon: 3989
74/108/206/287/358/, ID=13671
drukuj