PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Zmiana kryteriów oceny w ramach działania 8.1 POIG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 1 grudnia br. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka zatwierdził zmianę kryteriów oceny w ramach działania 8.1 PO IG.

Zmiany polegają na podziale kryteriów na kryteria merytoryczne obligatoryjne i kryteria merytoryczne fakultatywne (punktowe).

Wszystkie dotychczasowe kryteria merytoryczne przeniesione zostały do kryteriów merytorycznych obligatoryjnych, a ponadto dodano trzy nowe kryteria.

Nowe kryteria merytoryczne obligatoryjne związane są z przedstawionym w projekcie modelem biznesowym i dotyczą powodzenia rynkowego, trwałości oraz rentowności wdrażanej e-usługi.

Kryteria zostały  sformułowane w następujący sposób:

  • przedstawiony opis modelu biznesowego uwiarygodnia powodzenie rynkowe projektu,
  • projekt będzie rentowny w okresie trwałości,
  • w ramach projektu Wnioskodawca będzie osiągał przychody przynajmniej z dwóch źródeł związanych ze świadczeniem e-usług.

Kryteria merytoryczne fakultatywne dotyczą stopnia zaawansowania złożoności i unikatowości tworzonej w ramach projektu e-usługi, a także dywersyfikacji źródeł przychodów generowanych przez projekt oraz rynków docelowych planowanej e-usługi.  Na etapie oceny merytorycznej możliwe będzie otrzymanie punktów fakultatywnych za spełnienie następujących kryteriów:

  • przychody ze sprzedaży powierzchni reklamowych nie stanowią czynnika decydującego o rentowności projektu (20 punktów),
  • e–usługa świadczona będzie zarówno dla odbiorców krajowych, jak i zagranicznych (10 punktów),
  • projekt polega na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu zaawansowanych e-usług o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym (50 punktów),
  • podstawowa funkcjonalność planowanej e-usługi odpowiada na  niezagospodarowaną dotychczas niszę rynkową, poprzez zaspokajanie zasadniczej potrzeby grupy docelowej, która nie może być zaspokojona przez inne usługi lub produkty aktualnie dostępne na rynku (20 punktów).

Kryteria merytoryczne fakultatywne nie są obowiązkowe do spełnienia – wpływają jednak na uzyskaną punktację. Przypominamy, że projekt, który może uzyskać dofinansowanie musi otrzymać minimum 60 punktów.

Nowe kryteria oceny będą obowiązywały dla naborów wniosków o dofinansowanie projektów, które zostaną ogłoszone w 2010 r.

Dokładna informacja nt. zakresu oceny w ramach poszczególnych kryteriów zawarta będzie w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, który będzie dostępny przed rozpoczęciem pierwszego terminu składnia wniosków w 2010 r. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem ww. dokumentu.

Opracowany i zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą przewodnik zostanie niezwłocznie zamieszczony na stronie PARP do Państwa wiadomości i stosowania.

 

Kryteria oceny projektów (link)

 

 

stopka PO IG
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-12-09 12:29:33
Aktualizowany: 2010-02-04 10:31:24 przez Marcin May
Ilość odsłon: 8529
74/108/208/246/, ID=13316
drukuj