PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór wniosków do Działania 8.1 POIG w roku 2009 - III runda

Nabór zamknięty

Harmonogram naborów wniosków na rok 2010

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina, iż zgodnie z ogłoszeniem o naborze wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 POIG przyjmowane są w godzinach 9:00-15:30. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż w dniach naboru, wnioski zostaną przyjęte od wszystkich oczekujących, natomiast wnioski przyjęte po godzinie 15:30 zostaną zarejestrowane dnia następnego.


POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca

Działanie 8.1Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

(Dz. U. Nr 153, poz. 956 z późn. zm.),

ogłasza III rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2009 r.

 w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej

w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie

Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF)

właściwej dla siedziby Wnioskodawcy

w terminie: od 26 października 2009 r. do 13 listopada 2009 r.

Uwaga!

Instytucja Wdrażająca (PARP) może zamknąć nabór wniosków przed dniem 13 listopada 2009 r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130% alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP oraz stronach internetowych poszczególnych RIF. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków dla danej rundy aplikacyjnej.

Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został doręczony do kancelarii RIF od godziny 9.00 do godziny 15.30.

Lista Regionalnych Instytucji Finansujących wraz z danymi teleadresowymi (link)

 

W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.

Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektów kwalifikowanych do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie
i świadczenie e-usług.

Nabór wniosków prowadzony jest w ramach rund aplikacyjnych.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

O wsparcie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od dnia rejestracji działalności.

 

Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Działania wynosi 385 635 294,00 EUR.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach III rundy aplikacyjnej wynosi 135 398 342,85 PLN [1].

 

Poziom i wysokość wsparcia:

Wielkość  wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu zgłaszanego do dofinansowania w ramach  Działania 8.1 nie może być niższa niż 20 000,00 złotych i nie może  przekroczyć
1 000 000,00 złotych
.

 

Regulamin przeprowadzania konkursu (pobierz plik)

Kryteria wyboru projektów (pobierz plik)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (pobierz plik)

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie (pobierz plik)

 

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w Generatorze Wniosków (link) na podstawie Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Następnie drukuje go, podpisuje, a wersję elektroniczną wniosku zapisuje na nośniku elektronicznym. Do papierowej i elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca dołącza niezbędne dokumenty (załączniki do wniosku o dofinansowanie), wymienione we wniosku o dofinansowanie. Wypełniony wniosek Wnioskodawca składa w zamkniętej kopercie listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarcza osobiście do Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) właściwej z punktu widzenia siedziby Wnioskodawcy.

Wnioski złożone w inny sposób nie zostaną rozpatrzone.

 

Termin poinformowania o wynikach konkursu:

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu wsparcia następuje w terminie około
4 miesięcy od dnia zakończenia rundy aplikacyjnej.

Procedura odwoławcza:

  1. Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są protest oraz odwołanie.
  2. Protest oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Konkursową lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
  3. Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
  4. Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym Wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  5. Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (link).

 

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (pobierz plik)

Pełna dokumentacja dla Działania 8.1 dla mikro i małych przedsiębiorstw (link)

 

 


[1] do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs EUR z dnia 29.09.2009 r. tj. 1 EUR = 4,2135 PLN

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-10-12 10:25:05
Aktualizowany: 2009-12-21 15:34:01 przez Marcin May
Ilość odsłon: 12061
74/108/208/279/, ID=12004
drukuj