PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór wniosków do działania 1.4-4.1 POIG runda II w roku 2009 dla przedsiębiorców innych niż MSP

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca

Działania 1.4-4.1 „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.)

ogłasza II w 2009 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów

w ramach działania 1.4-4.1 „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w

Regionalnej Instytucji Finansującej

właściwej dla miejsca realizacji projektu

w terminie: od 16 listopada do 14 grudnia 2009 r.

Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.30.

Lista Regionalnych Instytucji Finansujących wraz z danymi teleadresowymi (link)

 

Uwaga!

PARP może zamknąć nabór wniosków przed dniem 14 grudnia 2009r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 120% budżetu wyznaczonego w ramach Działania 1.4 na daną rundę aplikacyjną. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków dla danej rundy aplikacyjnej.

Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został dostarczony do  Regionalnej Instytucji Finansującej do godziny 15.30.

 

W ramach Działania 1.4-4.1 dofinansowaniu będzie podlegać prowadzenie przez przedsiębiorców projektów celowych składających się z części badawczej (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych) oraz części wdrożeniowej (wdrożenia wyników tych badań lub prac w działalności gospodarczej przedsiębiorcy). Wsparcie na część badawczą projektu celowego będzie pochodziło z budżetu Działania 1.4, zaś wsparcie na wdrożenie wyników badań z budżetu Działania 4.1.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie inni niż mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Działania 1.4 wynosi: 390 352 176 EUR

Budżet Działania 4.1 wynosi: 390 000 000 EUR

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009r. dla Działania 1.4 wynosi  280 197 750 PLN[1]. Alokacja dla Działania 4.1 nie została ustalona – w ramach II rundy aplikacyjnej zostanie wykorzystana kwota budżetu zgodna z kwotami przyznanymi w ramach zatwierdzonych wniosków.

Poziom i wysokość wsparcia:

Łączna wartość całego projektu celowego nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 50 milionów euro.


Działanie 1.4 – prace badawcze i rozwojowe

Kwota wsparcia na prace badawcze i rozwojowe musi być niższa niż równowartość w złotych kwoty 7,5 miliona euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.


Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

  • dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca - 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

W przypadku przedsiębiorców realizujących projekty zlokalizowane w województwie łódzkim, mazowieckim, lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim lub podkarpackim, wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w części badawczej projektu musi wynieść co najmniej 400 tysięcy złotych. Dla pozostałych przedsiębiorców nie określono minimalnej wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 

Działanie 4.1 – wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych

Kwota wsparcia na wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych nie może przekroczyć 20 milionów złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Intensywność wsparcia na wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych w ramach części inwestycyjnej wynosi od 30% do 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013.

Regulamin przeprowadzania konkursu (pobierz plik)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (pobierz plik)

 

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w aplikacji Generator Wniosków (link), zamieszczonej na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl). Wniosek wraz z Biznes Planem oraz pozostałymi załącznikami, a także elektroniczne wersje wniosku i Biznes Planu Wnioskodawca przesyła listem poleconym, pocztą kurierską lub składa osobiście w Regionalnej Instytucji Finansującej, właściwej ze względu na lokalizację projektu w zamkniętej kopercie.

Koperta zawierająca papierową wersję wniosku wraz z załącznikami musi:

- zostać opatrzona sformułowaniem „Wniosek o dofinansowanie projektu Działanie 1.4-4.1 PO IG”

- zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres

- zawierać pełną nazwę RIF i jej adres

 

Termin poinformowania o wynikach konkursu

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi w terminie około 4 miesięcy od daty zamknięcia naboru w ramach danej rundy aplikacyjnej (zakończenia rundy aplikacyjnej).

Procedura odwoławcza

  1. Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są protest oraz odwołanie.
  2. Protest to pisemne wystąpienie podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu w ramach PO IG (wnioskodawcy) o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku o dofinansowanie z kryteriami wyboru finansowanych operacji, zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący PO IG.
  3. Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
  4. Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  5. 5.      Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. (kliknij tutaj)

 

Wzór umowy o dofinansowanie (pobierz plik)

Pełna dokumentacja do działania 1.4-4.1 (link)

 


[1] do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs EUR z dnia 29.09.2009 r. tj. 1 EUR =   4,2135 PLN

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-10-01 12:50:04
Aktualizowany: 2010-07-22 12:06:39 przez Marcin May
Ilość odsłon: 4992
74/108/198/284/, ID=11858
drukuj