PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do działania 8.2 PO IG w roku 2009 runda III

 

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Regulamin przeprowadzania konkursu (pobierz plik)

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG (link)

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (link)

Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej (pobierz plik)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wnioski należy sporządzać w GENERATORZE WNIOSKÓW (link)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (pobierz plik)

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu (pobierz plik)

Biznes plan dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu (pobierz plik)

Ankieta na potrzeby oceny kwalifikowalności (pobierz plik)

Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności (pobierz plik)

Zalecenia Instytucji Zarządzającej dotyczące kwalifikowalności VAT (pobierz plik)

Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis (pobierz plik)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Umowa o dofinansowanie (pobierz plik)

Umowa o dofinansowanie - wersja obowiązująca w 2010 r. (pobierz plik)

Wzór weksla in blanco nie na zlecenie (pobierz plik)

Deklaracja wekslowa dla osób fizycznych (pobierz plik)

Deklaracja wekslowa dla osób prawnych (pobierz plik)

Instrukcja i zalecenia dot. prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslowej (pobierz plik)

Harmonogram rzeczowo-finansowy (pobierz plik)

Harmonogram płatności Projektu (pobierz plik)

DOKUMENTY SKŁADANE PO PISEMNEJ PROŚBIE PARP NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną (pobierz plik)

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną (pobierz plik )

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP (pobierz plik)

  Załącznik a do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP (pobierz plik)
Załącznik b do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP (pobierz plik)
Załącznik c do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP (pobierz plik)
Załącznik d do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP (pobierz plik)
DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA PROJEKTU

Wniosek o płatność (pobierz plik)

Pomocnicze zestawienie (pobierz plik)

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwój gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (pobierz plik)  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwój gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (pobierz plik)

 

 

stopka PO IG

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-09-21 13:14:27
Aktualizowany: 2013-06-20 15:44:38 przez Marcin May
Ilość odsłon: 11573
74/108/212/285/, ID=11586
drukuj