PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór wniosków do Działania 4.2 PO IG w roku 2009 - runda III

Nabór zamknięty

Harmonogram naborów wniosków na rok 2010


POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca

Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.)

ogłasza III rundę aplikacyjną w 2009 r. konkursu projektów

w ramach działania 4.2 „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

w terminie: od 28 września do 30 października 2009 r.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.30.

Uwaga!

PARP może zamknąć nabór wniosków przed dniem 30 października 2009 r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 150% budżetu wyznaczonego w ramach Działania na daną rundę aplikacyjną. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków dla danej rundy aplikacyjnej.

Komunikat dotyczący zamknięcia naboru do działania 4.2 PO IG (link)

Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został dostarczony do kancelarii PARP do godziny 16.30.

 

Dofinansowanie będzie udzielane na dwa typy projektów.

Pierwszy typ projektów to projekty dotyczące rozwoju działalności badawczo-rozwojowej już prowadzonej przez Wnioskodawcę lub którą Wnioskodawca zamierza prowadzić, o ile wcześniej poniósł wydatki w zakresie B+R. Celem Działania jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R), w tym przygotowania przedsiębiorców do uzyskania statusu centrum badawczo-rozwojowego (CBR). Aby móc uzyskać takie wsparcie, należy wcześniej prowadzić działalność B+R lub ponosić wydatki w zakresie B+R, tzn. w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ponosić wydatki na badania naukowe lub prace rozwojowe, w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2008, Nr 169, poz. 1049).

Wsparcie ma zachęcić przedsiębiorców do poszerzania i rozwoju działalności badawczej poprzez dofinansowanie inwestycji niezbędnych do jej prowadzenia, tj. zarówno inwestycji infrastrukturalnych związanych np. z budynkiem, w którym będzie prowadzona działalność badawczo-rozwojowa, jak również samego sprzętu wykorzystywanego w działalności badawczej, a także potrzebnych działań doradczych czy szkoleniowych.

Drugi typ projektów dotyczy wdrażania projektów w zakresie wzornictwa przemysłowego. Dofinansowane będą mogły być niezbędne działania doradcze czy szkoleniowe dotyczące opracowania wzoru, a także inwestycje związane z uruchomieniem produkcji według nowo opracowanego wzoru. Projekt musi zakończyć się wdrożeniem wzoru do produkcji. Projekty w zakresie wzornictwa muszą składać się z dwóch zasadniczych faz: fazy opracowania nowego wzoru przemysłowego lub użytkowego oraz fazy wdrożenia tego wzoru do produkcji. W ramach projektu przedsiębiorca musi skorzystać z usług doradczych w zakresie wzornictwa lub dysponować wykwalifikowaną kadrą specjalistów w tej dziedzinie. Wsparcie projektów w zakresie wzornictwa przemysłowego może być udzielone pod warunkiem, iż projekt jest opłacalny.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Działania wynosi 186 000 000 EUR.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach III rundy aplikacyjnej w 2009r. wynosi 68.116.668 PLN[1].

Poziom dofinansowania (intensywność wsparcia) wynosi od 40% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, przy czym:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych dla części inwestycyjnej wynosi 400 tys. PLN;
 • dla projektów z zakresu rozwoju działalności B+R maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w części inwestycyjnej wynosi 2 mln PLN;
 • maksymalna wartość projektu wynosi 50 mln EUR.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt w zakresie wzornictwa wynosi:

 • na część inwestycyjną projektu - 21 mln PLN;
 • na część szkoleniową - 1 mln PLN;
 • na część doradczą - 600 tys. PLN.

 

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego wynosi:

 • na część inwestycyjną projektu – 1,4 mln PLN;
 • na część szkoleniową – 100 tys. PLN;
 • na część doradczą - 100 tys. PLN.

 

Regulamin przeprowadzania konkursu (pobierz plik)

Kryteria wyboru projektów (pobierz plik)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (pobierz plik)

 

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w aplikacji Generator Wniosków (link), zamieszczonej na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl). Wniosek wraz z Biznes Planem oraz pozostałymi załącznikami, a także elektroniczne wersje wniosku i Biznes Planu Wnioskodawca przesyła listem poleconym, pocztą kurierską lub składa osobiście w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zamkniętej kopercie opatrzonej:

 • nazwą adresata:
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  ul. Pańska 81/83
  00-834 Warszawa

Koperta zawierająca papierową wersję wniosku wraz z załącznikami musi:

 • zostać opatrzona sformułowaniem „Wniosek o dofinansowanie projektu Działanie 4.2 PO IG”
 • zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres
 • zawierać pełną nazwę PARP i jej adres

 

Termin poinformowania o wynikach konkursu

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi w terminie około 4 miesięcy od daty zamknięcia naboru w ramach danej rundy aplikacyjnej (zakończenia rundy aplikacyjnej).

Procedura odwoławcza

 

 1. Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są protest oraz odwołanie.
 2. Protest oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Konkursową lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
 3. Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
 4. Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 5. Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. (link)

Wzór umowy o dofinansowanie (pobierz plik)

Pełna dokumentacja do działania 4.2 (link)

 


[1] do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs EUR z dnia 28.08.2009 r. tj. 1 EUR = 4,0870 PLN

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-09-04 12:19:01
Aktualizowany: 2009-12-21 15:31:03 przez Marcin May
Ilość odsłon: 3396
74/108/202/270/327/, ID=11310
drukuj