PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór wniosków do Działania 4.4 PO IG w roku 2009 - runda II

Harmonogram naborów wniosków na rok 2010

 

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca

Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia
7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

(Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.),

ogłasza II w 2009 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów
w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF)

właściwej dla miejsca lokalizacji projektu

w terminie: od 28 września do 30 października 2009 r.

Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został doręczony do kancelarii RIF właściwej dla miejsca lokalizacji projektu od godz. 9.00 do 15.30.

Lista Regionalnych Instytucji Finansujących wraz z danymi teleadresowymi (link)

 

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów  inwestycyjnych w wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15%. W przedmiotowym naborze ciężar oceny innowacyjności w składanych projektach postawiony będzie na weryfikację poziomu innowacyjności produktowej. Każdy projekt musi generować efekt w postaci wprowadzenia na rynek docelowy (o zasięgu minimum krajowym) nowego, lub znacząco ulepszonego produktu. Realizowane projekty mają prowadzić w szczególności do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m.in. poprzez ograniczenie energio-, materiało- i wodochłonności procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, prowadzących do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi.

Ponadto w ramach projektów dodatkowo premiowane będą nowe rozwiązania marketingowe lub organizacyjne prowadzące do poprawy produktywności i efektywności (w tym np. logistyczne, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania); zakupu niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet i poziom dofinansowania:

 Budżet Działania wynosi 1 420 000 000 EUR

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach II w 2009 r. rundy aplikacyjnej wynosi  750 000 000 zł.

 

Poziom i wysokość wsparcia wynosi od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, przy czym:

  • całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro,
  • wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem  w ramach projektu wynosi nie mniej niż 8 milionów złotych i nie więcej niż 160 milionów złotych

Minimalna kwota wsparcia na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi 2,4 miliona złotych.

Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt wynosi:

  • na część inwestycyjną projektu – 40 milionów złotych,
  • na część doradczą – 1 milion złotych,
  • na część szkoleniową – 1 milion złotych.

 

Regulamin przeprowadzania konkursu (pobierz plik)

Kryteria wyboru projektów (pobierz plik)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - (pobierz plik)

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioskodawca przygotowuje elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie w aplikacji Generator Wniosków (link), zamieszczonej na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl). Wypełniony wniosek w wersji papierowej wydrukowanej z generatora wniosków (oryginał) oraz wniosek zapisany na nośniku elektronicznym w jednym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie Wnioskodawca przesyła listem poleconym lub pocztą kurierską lub dostarcza osobiście do Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) właściwej dla siedziby Wnioskodawcy.

 

Termin poinformowania o wynikach konkursu

Okres przypadający na ocenę wniosku o dofinansowanie oraz poinformowanie Wnioskodawców o wynikach oceny wynosi około 4 miesięcy od daty zamknięcia naboru wniosków.

 

Procedura odwoławcza

  1. Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są protest oraz odwołanie.
  2. Protest oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy o ponowne sprawdzanie zgodności złożonego wniosku o dofinansowanie z kryteriami wybory finansowych operacji.
  3. Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
  4. Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  5. Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (link)

 

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - (pobierz plik)

Pełna dokumentacja dla Działania 4.4 (link)


stopka PO IG
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-08-31 11:20:50
Aktualizowany: 2013-07-17 12:59:46 przez Marcin May
Ilość odsłon: 15538
74/108/203/280/, ID=11215
drukuj