PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

System zaliczkowy dla Działań 1.4-4.1 PO IG "Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"


 

Udzielanie zaliczek beneficjentom konkursów ogłoszonych w 2010 i 2011 w ramach Działania 1.4 POIG


Kategoria beneficjentów: przedsiębiorcy

Wysokość zaliczki (jej poszczególnych transz) jako procent dofinansowania: Transze zaliczki będą wypłacane na podstawie wniosku o płatność zgodnie z Harmonogramem płatności. Łączne dofinansowanie w formie zaliczki nie może przekroczyć 95% maksymalnej wysokości dofinansowania; pozostała kwota będzie przekazana po akceptacji wniosku o płatność końcową.

Moment przekazania pierwszej płatności zaliczkowej: Przekazanie pierwszej płatności zaliczkowej następuje po wniesieniu prawidłowego zabezpieczenia wraz z poprawnie wypełnionym wnioskiem o płatność zaliczkową, wykazaną w harmonogramie płatności. Pierwsza płatność zaliczkowa nie może przekroczyć 50% łącznej kwoty dofinansowania.

Sposób oraz okres rozliczania zaliczki: Transze zaliczki będą wypłacane na podstawie wniosku o płatność zgodnie z Harmonogramem płatności. Warunkiem wypłaty Beneficjentowi kolejnej płatności zaliczkowej jest zaakceptowanie przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia wniosku o płatność, obejmującego rozliczenie co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej płatności zaliczkowych. 

Opis mechanizmu udzielania zaliczek: Zaliczki wypłacane są na podstawie wniosku o płatność zgodnie z Harmonogramem płatności. Beneficjent ma obowiązek złożyć wniosek o płatność rozliczający zaliczkę otrzymaną w danym roku kalendarzowym najpóźniej do dnia 10 stycznia kolejnego roku kalendarzowego. W przypadku niedochowania terminu na złożenie wniosku lub nie rozliczeniu w tym terminie 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej płatności zaliczkowych, zostaną naliczone odsetki jak dla zaległości podatkowych w trybie art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Beneficjent może w składanym wniosku o płatność rozliczającym otrzymaną wcześniej transzę zaliczki wnioskować jednocześnie o kolejną płatność zaliczkową. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia weryfikuje wniosek o płatność w terminie 20 dni (w przypadku pierwszego wniosku o płatność rozliczającego wydatki poniesione na realizację Projektu – 40 dni) od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność. W terminie do 15 dni od dnia zatwierdzenia złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia jest zobowiązana do wystawienia zlecenia płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wypłaty dotacji celowej. Płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą przekazywane przez Płatnika zgodnie z terminarzem płatności środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dostępnym na stronie: www.bgk.com.pl.

Udzielanie zaliczek beneficjentom konkursów ogłoszonych w 2009

Kategoria beneficjentów: przedsiębiorcy

Wysokość zaliczki (jej poszczególnych transz) jako procent dofinansowania: Transze zaliczki na zadania w ramach danego Etapu będą wypłacane na podstawie wniosku o płatność zgodnie z Harmonogramem płatności. Łączne dofinansowanie w formie zaliczki nie może przekroczyć 95% maksymalnej wysokości dofinansowania; pozostała kwota będzie przekazana po akceptacji wniosku o płatność końcową.

Moment przekazania pierwszej płatności zaliczkowej: Przekazanie pierwszej płatności zaliczkowej następuje po wniesieniu prawidłowego zabezpieczenia wraz z poprawnie wypełnionym wnioskiem o płatność zaliczkową, wykazaną w harmonogramie płatności.

Sposób oraz okres rozliczania zaliczki: Transze zaliczki na zadania w ramach danego Etapu będą wypłacane na podstawie wniosku o płatność zgodnie z Harmonogramem płatności. Warunkiem wypłaty Beneficjentowi kolejnej płatności zaliczkowej jest zaakceptowanie przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia wniosku o płatność, obejmującego rozliczenie co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej płatności zaliczkowych.

Opis mechanizmu udzielania zaliczek: Zaliczki udzielane są na zadania (trwające od 2 do 6 m-cy). W terminie 30 dni po zakończeniu zadania beneficjent składa wniosek o płatność, 30 dni trwa ocena merytoryczna i finansowa wniosku, po zatwierdzeniu wniosku o płatność Instytucja Wdrażająca do 30 dni dokonuje płatności. Beneficjent może składać wniosek o kolejną płatność zaliczkową przedstawiając wydatki dokumentujące rozliczenie przynajmniej 70% poprzedniej/poprzednich transz zaliczek, kolejna przekazana transza pomniejszana jest o niewykorzystane kwoty z poprzednich transz zaliczek oraz o odsetki narosłe na osobnym koncie dla zaliczek.

Udzielanie zaliczek beneficjentom, którzy podpisali umowy o dofinansowanie w 2008 r.

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U.2009 Nr 23 poz. 140) Beneficjenci, którzy podpisali umowę o dofinansowanie według wzoru z 2008 r. w ramach Działań 1.4-4.1 PO IG mogą ubiegać się o zaliczki na finansowanie projektu. Podstawą wypłaty zaliczek jest zmiana w trybie aneksu postanowień umowy o dofinansowanie. Aneks wprowadza ponadto zgodnie z ww. rozporządzeniem zmianę systemu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Beneficjent pisemnie występuje z wnioskiem o zmianę postanowień umowy w celu otrzymania zaliczki.

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie (pobierz plik)
Harmonogram płatności/wydatków (pobierz plik)

 

stopka PO IG
74/108/198/284/, ID=8729
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-04-08 14:35:33
Aktualizowany: 2011-09-23 14:22:57
Ilość odsłon: 26680
drukuj