PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  23
1 | 2 | 3  >  

utworzony: 2010-12-20 12:37:48

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm.) oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie Beneficjenci, którzy do końca grudnia br. nie wydatkują zaliczek wypłaconych w 2010 r. na realizację projektów, zobowiązani są zwrócić w terminie do dnia 10 stycznia 2011 roku na rachunek bankowy PARP niewykorzystane dofinansowanie w zakresie środków pochodzących z dotacji celowej.

74/108/206/223/, ID=18715
utworzony: 2010-11-16 10:54:46

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości informuje, że Instytucja Zarządzająca, po pozytywnej rekomendacji Instytucji Pośredniczącej zatwierdziła system rozliczania wniosków o płatność na podstawie zestawienia dokumentów księgowych.

74/108/206/223/, ID=18375
utworzony: 2010-06-22 12:32:11

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uwzględniając trudną sytuację, w jakiej z powodu powodzi mogli potencjalnie znaleźć się beneficjenci Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka,  Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz Sektorowego Programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lub programów Phare, zwraca uwagę na zasady postępowania w sytuacji występowania siły wyższej.

74/108/206/223/, ID=16167
utworzony: 2010-06-02 13:46:28

Przypominamy, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 r. wprowadziła nowe zasady korzystania z dofinansowania udzielanego w formie zaliczki.  Przedstawiona niżej interpretacja zapisów ustawy o finansach publicznych jest wynikiem konsultacji pomiędzy PARP z instytucjami zaangażowanymi w realizację PO IG, których celem było wypracowanie rozwiązań najkorzystniejszych dla beneficjentów, a jednocześnie mieszczących się w ramach prawnych ustawy.

74/108/206/223/, ID=15948
utworzony: 2010-03-17 09:05:21

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków w ramach konkursu otwartego dla Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach Poddziałania 5.4.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 16 marca 2010 r.

74/108/206/223/, ID=14849
utworzony: 2009-10-20 09:51:28

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych DZ. U. z dnia 24 września 2009 r. NR 157, poz. 1241 z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje od wszystkich instytucji zaangażowanych w dystrybucje funduszy unijnych, w tym również od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie zawartych w ramach programów PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej.

74/108/206/223/, ID=12175
utworzony: 2009-07-29 16:37:50

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż do dnia 29 lipca 2009 r. w ramach konkursu otwartego dla Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach Poddziałania 5.4.2 POIG przyjęto 57 wniosków o dofinansowanie, a poziom wykorzystania alokacji na Poddziałanie przekroczył 130%.

74/108/206/223/, ID=10509
utworzony: 2009-06-17 10:52:14
W związku z obowiązkiem instytucji udzielających pomocy do informowania Beneficjentów o numerach referencyjnych programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 5.4.2 realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach POIG, 2007-2013 (Dz.U.Nr 68. poz. 414 oraz z 2009 Nr 19, poz. 103) posiada numer referencyjny X325/2009.
74/108/206/223/, ID=9801
utworzony: 2009-04-08 11:16:02
Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U.2009 Nr 23 poz. 140) Beneficjenci, którzy podpisali umowę o dofinansowanie według wzoru z 2008 r. w ramach Działania 5.4.2 mogą ubiegać się o zaliczki na finansowanie projektu.
74/108/206/223/, ID=8724
utworzony: 2009-02-25 13:42:22
W związku z koniecznością dostosowania dokumentacji konkursowej do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013 (Dz.U.2009, Nr. 19, poz. 103) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U.2009 Nr.23, poz 140), informujemy o czasowym zamknięciu naboru wniosków w ramach Działania 5.4 dla Instytucji Otoczenia Biznesu.
74/108/206/223/, ID=7930
1 | 2 | 3  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj