PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór wniosków do projektu systemowego PARP pn. "Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych" w ramach Działania 5.2 PO IG

Nabór zamknięty

Nabór wniosków do projektu systemowego PARP pn. „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” w ramach Działania 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. 2012, poz. 438) zwanego dalej „Rozporządzeniem PO IG”,

 

ogłasza konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia w ramach projektu systemowego PARP pn. „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”

 

Wnioski należy składać w terminie

od dnia 22 kwietnia 2013 r. od godziny 8.30 do dnia 13  maja 2013 r. do godziny 16.30

w siedzibie PARP lub przez ePUAP

Wsparcie będzie udzielane na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem usług doradczych
o charakterze proinnowacyjnym obejmujących:

  1. Etap I usługi - audyt innowacyjności – identyfikacja możliwości rozwoju i potrzeb przedsiębiorcy w obszarze innowacji: produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych;
  2. Etap II usługi - doradztwo we wdrożeniu innowacji – kompleksowe doradztwo, mające doprowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane w I etapie usługi.

Szczegółowy zakres i zasady realizacji usługi proinnowacyjnej – doradztwo we wdrożeniu innowacji określa Standard Świadczenia usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym – wdrożenie innowacji – dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

Podmiot działający na rzecz innowacyjności, który spełnia łącznie następujące warunki:  

1. jest zarejestrowany w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym (KSI KSU) zgodnie z rozporządzeniem z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 656);

2. zobowiąże się do:

a) świadczenia usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorców za częściową odpłatnością ponoszoną przez przedsiębiorców, zgodnie z intensywnością wsparcia określoną w Rozporządzeniu PO IG,

b) wykorzystania w okresie realizacji projektu objętego wsparciem towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją,

c) zwrotu do Agencji w terminie określonym w umowie o udzielenie wsparcia, ale nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu, kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy otrzymaną kwotą wsparcia na usługi proinnowacyjne a sumą pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom, przy czym przy ustaleniu kwoty do zwrotu uwzględnia się zmianę wartości pieniądza w czasie,

d) prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem;

3.   spełnia dodatkowe kryteria określone w dokumentacji konkursowej.

 

Szczegółowe kryteria wyboru wniosków określa Regulamin Komisji Konkursowej oceny wniosków o udzielenie wsparcia. 

 

Budżet projektu

Łączny budżet na realizację projektu systemowego wynosi 20.000.000 PLN, w tym dostępny dla Wnioskodawców na świadczenie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym to 18.050.000 PLN. Jeden Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek o udzielenie wsparcia z zachowaniem zasad opisanych w Wytycznych dla Wnioskodawców - ośrodków Krajowej Sieci Innowacji (KSI) KSU ubiegających się o wsparcie na finansowanie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. 

 

Procedura składania wniosków

Wnioskodawca składa Wniosek o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (1 egzemplarz) osobiście w siedzibie PARP lub przesyłając go pocztą (przesyłką poleconą) lub kurierem na adres siedziby PARP lub w wersji elektronicznej przez ePUAP (zgodnie z opisem zamieszczonym na stronie internetowej www.parp.gov.pl). 

 

Adres siedziby PARP:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

 

  • Wniosek o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (1 egzemplarz wraz z załącznikami) należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi być opatrzona następującym opisem: „Wniosek o udzielenie wsparcia na realizację projektu pt. „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” – Działanie 5.2 PO IG” oraz musi zawierać pełna nazwę Wnioskodawcy wraz z dokładnym adresem.
  • Wniosek o udzielenie wsparcia powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy. W przypadku składania wniosku przez ePUAP wniosek powinien być podpisany profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Wnioski o udzielenie wsparcia przesłane w inny sposób niż określony powyżej (np. faksem lub pocztą elektroniczną) nie będą oceniane.

Złożone w ramach konkursu Wnioski nie będą zwracane Wnioskodawcom.

Agencja prowadzi rejestr wpływu Wniosków o udzielenie wsparcia, oznaczając datę i godzinę wpływu Wniosków do Agencji oraz nadając im kolejne numery rejestracyjne. Za datę dostarczenia wniosku przyjmuje się datę faktycznego wpływu Wniosku do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, tj. datę rejestracji dokumentów w kancelarii PARP lub wpływu Wniosku o udzielenie wsparcia na ePUAP.

Wnioski złożone po terminie 13 maja 2013 r. godzina 16.30 nie podlegają ocenie.

 

Procedura odwoławcza

W terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny złożonego wniosku, zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej, Wnioskodawca może wystąpić do PARP z pisemnym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do PARP. Wniosek o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia powinien wskazywać zarzuty odnośnie do prawidłowości przeprowadzonej oceny w zakresie procedury lub treści wniosku. W przypadku wystąpienia Wnioskodawcy o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia w zakresie wyniku oceny formalnej, wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku rozpatrywany jest w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego złożenia. W przypadku wystąpienia Wnioskodawcy o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia w zakresie wyniku oceny merytorycznej, wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku rozpatrywany jest w terminie do 30 dni roboczych od dnia jego złożenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku o udzielenie wsparcia, od wyników oceny merytorycznej, które w ocenie merytorycznej uzyskały punktację umożliwiającą rekomendowanie do udzielenia wsparcia, umieszcza się je na ostatecznej liście rankingowej, zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej oceny wniosków o udzielenie wsparcia.

Wnioskodawca jest informowany pisemnie o wynikach oceny złożonego Wniosku o udzielenie wsparcia. Wynik konkursu podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Od wyniku ponownego rozpatrzenia wniosku Wnioskodawcy nie przysługuje dalsze odwołanie.

 

Informacje dodatkowe

Wszystkie zapytania Wnioskodawca przesyła na adres Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pocztą elektroniczną na adres: realizacja52ksi@parp.gov.pl lub faksem na nr 022 432 86 20 lub 022 432 84 04 z dopiskiem „Wniosek o udzielenie wsparcia na realizację projektu pt. „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” – Działanie 5.2 PO IG”.

Pytania dotyczące konkursu i Wytycznych można zgłaszać nie później niż na 5 dni przed ostateczną datą składania Wniosków o udzielenie wsparcia. Odpowiedzi na pytania będą publikowane na bieżąco na stronie www.parp.gov.pl najpóźniej na 4 dni od otrzymania przez PARP pytania i nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania Wniosków.

Planowana data ogłoszenia wyników konkursu to 70 dni od ostatniego dnia terminu składania Wniosków o udzielenie wsparcia. W przypadku przedłużenia oceny Wniosków i zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu PARP poinformuje Wnioskodawców komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej PARP.

 

Dokumentacja konkursowa (link)

 

 

stopka POIG

74/108/298/649/, ID=32510
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-04-19 15:45:18
Aktualizowany: 2013-05-15 09:52:59
Ilość odsłon: 64285
drukuj