PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

PO RPW I.3 - pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania dotyczące PO RPW działanie I.3

 

stopka PORPW


Kategoria "Wniosek o dofinansowanie"

Wróć do spisu kategorii


Pokaż wszystkie odpowiedzi
Odp.: W związku z licznymi zapytaniami Beneficjentów dotyczącymi załącznika nr 7 do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ("Oświadczenie Beneficjenta o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu"), uprzejmie wyjaśniamy, że środki niezbędne do zrealizowania projektu, które powinien zabezpieczyć beneficjent, stanowią różnicę pomiędzy całkowitym kosztem realizacji projektu a 90 % kwoty dofinansowania przekazywanej w formie dotacji rozwojowej ze środków Programu. Niezbędne wydatki po stronie beneficjenta obejmują zatem: koszty niekwalifikowane związane z realizacją projektu, wkład własny (jeżeli wynika ze struktury finansowej projektu), 10 % przewidywanej kwoty dofinansowania, gdyż zgodnie z zapisami par. 11 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu "łączne dofinasowanie przekazane beneficjentowi w formie zaliczki i płatności pośrednich nie może przekroczyć 90 % łącznej kwoty dofinansowania."; płatność końcowa przekazywana jest beneficjentowi dopiero po zakończeniu i rozliczeniu zrealizowanego projektu jako refundacja poniesionych wydatków.Odp.: Nie ma formalnych przeszkód, aby wnioskodawcą w Dz. I.3 było przedsiębiorstwo "bez historii". Zapisy Programu nie zawierają tego rodzaju ograniczeń. Jedynie charakter projektu powinien odpowiadać celom Działania I.3.Odp.: Wymienione dokumenty należy załączyć do wniosku o dofinansowanie projektu. Wzór wniosku o dofinansowanie w części M - "Załączniki" zawiera odpowiednie pola dotyczące opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska (p. 19), jak również opinii odpowiedniego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej (p.20). Do wniosku o dofinansowanie muszą zostać załączone wszystkie dokumenty wymienione w części M wniosku, jeśli dotyczą one danego projektu.Odp.: Wsparcie obejmuje "tworzenie infrastruktury zaplecza B+R" i zgodnie z rozporządzeniem (stanowiącym jednocześnie program pomocowy), w katalogu możliwych do sfinansowania kosztów przy tym schemacie wsparcia znajdują się koszty budowy (koszty materiałów i robót budowlanych). Jeżeli przez wyposażenie techniczne zaplecza rozumie się wyposażenie stanowiące elementy niezbędne do funkcjonowania budowanego obiektu (np. instalacje) to zmieszczą się w kosztach budowy. Jeśli są to innego rodzaju elementy, można rozpatrywać ich kwalifikowalność w kontekście katalogu określonego w rozporządzeniu (np. nabycie i instalacja aktywów innych niż nieruchomości). W każdym przypadku należy wykazać, że są to wydatki udokumentowane, poniesione faktycznie, bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji oraz pomniejszone o VAT.Odp.: Fakt, iż Beneficjent realizuje projekt indywidualny w ramach PO RPW nie stanowi przeszkody w ubieganiu się o dofinansowanie na realizację innego przedsięwzięcia w ramach ogłoszonego przez PARP konkursu dla działanie I.3 "Wspieranie innowacji".Odp.: W związku z pytaniem dotyczącymi załącznika nr 7 do wniosku o dofinasowanie realizacji projektu ("Oświadczenie Beneficjenta o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu"), uprzejmie wyjaśniamy, że środki niezbędne do zrealizowania projektu, które powinien zabezpieczyć beneficjent, stanowią różnicę pomiędzy całkowitym kosztem realizacji projektu a 90 % kwoty dofinansowania przekazywanej w formie dotacji rozwojowej ze środków Programu. Niezbędne wydatki po stronie beneficejnta obejmują zatem: - koszty niekwalifikowane związane z realizacją projektu (jeśli dotyczy), - wkład własny (jeżeli wynika ze struktury finansowej projektu) - 10 % przewidywanej kwoty dofinasowania, gdyż zgodnie z zapisami par. 11 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu "łączne dofinasowanie przekazane beneficjentowi w formie zaliczki i płatności pośrednich nie może przekroczyć 90 % łącznej kwoty dofinansowania."; płatność końcowa przekazywana jest beneficjentowi dopiero po zakończeniu i rozliczeniu zrealizowanego projektu jako refundacja poniesionych wydatków.Odp.: W odpowiedzi na przesłane pytania dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowania w ramach Działania 1.3 PO RPW "Wspieranie innowacji" wyjaśniam jak poniżej. 1) Warunek posiadania prawa własności albo prawa wieczystego użytkowania gruntów, dotyczy jedynie projektów polegających na uzbrojeniu terenów. Zasada ta nie odnosi się do innego rodzaju projektów, polegających np. na utworzeniu zaplecza B+R czy też zakupie maszyn i urządzeń. Obiekty kubaturowe, w których zlokalizowane zostaną laboratoria, mogą znajdować się na terenach użyczonych Beneficjentowi. Z punktu widzenia zasad programu istotne jest zachowanie trwałości projektu przez okres pięciu lat od daty zakończenia inwestycji. 2) Odnosząc się do kwestii pozwolenia na budowę, należy zaznaczyć, że regulamin konkursu dopuszcza przekazywanie wniosków o dofinansowanie do oceny bez pozwolenia na budowę oraz bez decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pod warunkiem przedłożenia z wnioskiem o dofinansowanie potwierdzenia wystąpienia do odpowiedniego organu o wydanie przedmiotowych dokumentów. Niemniej jednak uzupełnienie dokumentacji na etapie oceny merytorycznej w zakresie pozwolenia na budowę oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędne do zakończenia oceny wniosku. Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć kopię decyzji w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej wydania. 3) Projekt budowlany jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.Odp.: w nawiązaniu do poniższego maila uprzejmie informuję, iż całość terenu inwestycyjnego objętego projektem musi być własnością Jednostki Samorządu Terytorialnego. Jednocześnie informuję, iż nieruchomości (np. w pasie drogi do terenu inwestycyjnego, na którym będzie realizowany projekt), którymi będzie prowadzona infrastruktura techniczna, taka jak np. - sieci wodociągowe wraz z przyłączami, - sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, - sieci ciepłownicze, - sieci kanalizacji teletechnicznej wraz z przyłączami, w tym sieć światłowodowa, nie muszą być własnością Beneficjenta. Beneficjent musi jednak zapewnić własność infrastruktury.Odp.: Jeśli nabycie nieruchomości będzie zgłoszone we wniosku o dofinansowanie, jako koszt kwalifikowalny projektu, to operat szacunkowy jest niezbędnym elementem (załącznikiem) wniosku o dofinansowanie. Nabycie nieruchomości zabudowanej jest wydatkiem kwalifikowalnym na zasadach określonych w Podrozdziale 7.3 sekcja 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO RPW.Odp.: Domyślam się, że opisana sytuacja dotyczy projektu przygotowywanego według schematu pomocy publicznej. Zgodnie z par.9 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia MRR z dnia 18.02.2009 r. (Dz. U. Nr 34, poz. 271) wydatki kwalifikowalne obejmują "cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych". Program pomocowy nie dopuszcza zatem innego sposobu pozyskania wartości niematerialnych i prawnych dla projektu niż nabycie (rozumiemy tu umowy prowadzące do przeniesienia własności). Z opisanej przez Panią sytuacji można wnioskować, że nie tyle dobra opracowane przez pracowników Wnioskodawcy, ale wynagrodzenie pracowników może co do zasady zostać włączone w pomoc de minimis na podstawie par. 9 ust. 1 pkt 9, jako koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem (w szczególności ponoszone na pokrycie "wynagrodzenia (...) osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu").Odp.: Wytyczne dotyczące gromadzenia danych w formie elektronicznej dostępne są pod adresem http://www.mrr.gov.pl/Dokumenty%20oficjalne/Okres%20programowania%202007-2013/Wytyczne%20MRR/Horyzontalne%20obowiazujace/Strony/wytyczne%20horyzontalne%20obowiazujace.aspx W załączniku nr 3 do wytycznych jest lista wskaźników. Dla konkursu obowiązują kategorie wynikające ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych i samego regulaminu - 02, 04 (wsparcie na wyposażenie i na tworzenie zaplecza B+R) oraz 08 (przygotowanie terenów inwestycyjnych).

Pyt. 13: Zwracam sie ponownie z zapytaniem co do interpretacji zasad przyznawania pomocy w ramach wymienionego działania. Projekt, na który chcielibyśmy pozyskać dofinansowanie będzie wpisywać sie w schemat polegający na "przygotowaniu terenów inwestycyjnych". Beneficjentem byłoby przedsiębiorstwo, zatem mielibyśmy do czynienia z pomocą publiczna. Zgodnie z SzOOP i pismem, które otrzymaliśmy z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 10.03 br., wsparcie może zostać udzielone w zakresie kompleksowego przygotowania terenu pod inwestycje wraz z budowa dróg wewnętrznych i połączeniem ich z istniejącym układem komunikacyjnym oraz doprowadzeniem mediów. Nasze wątpliwości dotyczą zwrotu "kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje" - czy budowa hali, w której zlokalizowany zostałby park maszynowy lub centrum logistyczne wchodzą w zakres takiego przygotowania? Na czym polega takie kompleksowe przygotowanie? Zgodnie z naszym rozumieniem SzOOP, projekt polegający na kompleksowym uzbrojeniu terenu, zbudowaniu dróg wewnętrznych wraz z połączeniem ich z istniejącym układem komunikacyjnym oraz zbudowaniu hali, w której docelowo miałyby znaleźć swa siedzibie różnej wielkości przedsiębiorstwa z różnych branż, w tym z branży logistycznej (projekt polegałby zatem na stworzeniu czegoś pomiędzy parkiem maszynowym a centrum logistycznym) miałby szanse na dofinansowanie właśnie jako przygotowanie terenu pod inwestycje. Opieramy sie w tej ocenie na warunkach określonych w uszczegółowieniu i dokumentacji konkursowej, gdzie mowa jest m.in. o wsparciu projektów związanych z tworzeniem i udostępnianiem przedsiębiorcom infrastruktury do prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej w ramach m.in. parków przemysłowych; jako przykładowe rodzaje projektów podane zostały m.in. budowa i inne roboty budowlane oraz uruchomienie parków przemysłowych czy przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby stworzenia obszarów produkcyjnych oraz stref nowoczesnych usług (tj. centra logistyczne, parki maszynowe itp.).


Odp.: W nawiązaniu do pytania przekazanego w dniu 24.03.2009 uprzejmie wyjaśniam, że projekty, które będą zgłaszane do trzeciego ze schematów wsparcia w ramach konkursu do Działania I.3 (przygotowanie terenów inwestycyjnych) powinny być oparte na idei usuwania bariery stojącej na przeszkodzie do zagospodarowania określonych terenów. Ta bariera to brak infrastruktury niezbędnej do rozpoczęcia działalności inwestycyjnej na danym terenie. Kompleksowość projektów polega na doprowadzeniu do terenu pełnej infrastruktury, której wykonanie aktywizuje teren. Wskaźniki produktu w tego rodzaju projektach obejmują elementy infrastruktury, a zagospodarowanie terenu (w Pana pytaniu - budowa hali) mieści się w sferze rezultatów i nie może być przedmiotem projektu. SzOOP stawia jednocześnie dodatkowe wymagania, które Pan naświetlił, ale proszę zauważyć, że dotyczą one celu Działania I.3 PO RPW. Sposób zagospodarowania terenu musi być zgody z celem Działania, stąd przykładowo (co należy podkreślić!) wskazuje się, że tereny inwestycyjne muszą być przeznaczone pod działalność inwestycyjną związaną z parkami, inkubatorami, centrami logistycznymi itd. Generalnie - zagospodarowanie terenu powinno polegać na udostępnieniu terenów przedsiębiorcom prowadzącym działalność innowacyjną i świadczącym nowoczesne usługi.Odp.: w odpowiedzi na zapytanie informuję, że co do zasady Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA kwalifikuje się i może być beneficjentem działania I.3 Wspieranie innowacji, ale nie jest to jedyne kryterium weryfikacji projektów składanych w przedmiotowym konkursie. Szczegółowe zasady udzielania wsparcia w działaniu I.3, określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Na podstawie powyższego rozporządzenia powinien Pan dokonać wstępnego rozeznania czy planowany do realizacji przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA projekt spełnia podstawowe wymagania, ponieważ na podstawie udzielonych przez Pana informacji nie mogę potwierdzić czy sam projekt będzie kwalifikował się do udzielenia wsparcia przez PARPOdp.: Pojęcie działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowym, do którego odwołuje się § 5 wskazanego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego, jest zdefiniowane w § 2 pkt 4 rozporządzenia. Proszę zwrócić uwagę, że definicja ta skonstruowana jest bardzo szeroko - przez działalność gospodarczą w rozumieniu wspólnotowym rozumie się oferowanie towarów lub usług na określonym rynku. Definicja ta ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia linii demarkacyjnej pomiędzy schematem wsparcia na wyposażenie, a schematem wsparcia na tworzenie zaplecza B+R. W schemacie wsparcia na wyposażenie możliwe jest uzyskanie wsparcia, które nie stanowi pomocy publicznej (do 90% kosztów kwalifikowalnych), ale warunkiem uzyskania takich warunków realizacji przedsięwzięcia jest jego niekomercyjny charakter (10 lat wykorzystania infrastruktury, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) oraz wykorzystanie majątku na działalność Wnioskodawcy w tej części, w której nie jest ona działalnością gospodarczą. Dodatkowo, zasadą, o której należy pamiętać jest wynikający z przepisu § 3 pkt 1 warunek przeznaczenia infrastruktury stanowiącej przedmiot projektu do prowadzenia w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych. Odmiennie, w schemacie na tworzenie zaplecza B+R, można uzyskać wsparcie na dowolny rodzaj działalności Wnioskodawcy i majątek można wykorzystywać komercyjnie na własne potrzeby, ale wysokość wsparcia jest ograniczona do wysokości wynikającej z tzw. mapy pomocy regionalnej, bowiem wsparcie stanowi pomoc publiczną. W schemacie wsparcia na wyposażenie, sposób wykorzystania majątku jest również determinowany przez Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (Dz. Urz. UE C 323, 30.12.2006), gdzie w pkt 2.2 zdefiniowano organizację badawczą. Definicja obejmuje uczelnię wyższą lub instytucję naukowo-badawczą, niezależnie od jej statusu prawnego (czy została ustanowiona na mocy prawa publicznego, czy prywatnego) ani źródeł jej finansowania, przy czym warunkiem jest, że cel działalności organizacji badawczej musi obejmować prowadzenie badań podstawowych lub przemysłowych lub rozwoju eksperymentalnego oraz rozpowszechnianie ich wyników poprzez działalność dydaktyczną, publikację, transfer technologii. Jednocześnie organizacja badawcza musi wszelkie zyski reinwestować w ww. działania badawcze oraz w rozpowszechnianie wyników prac badawczych lub w dydaktykę. Aby zasady dopuszczalności wsparcia nie były zakłócone, dodatkowym warunkiem jest również, aby przedsiębiorcy, którzy mogą wywierać wpływ na działalność organizacji badawczej, nie mieli preferencyjnego dostępu do potencjału badawczego ani do wyników badań stanowiących rezultat działalności organizacji badawczej. Gdy Wnioskodawca spełnia warunki organizacji badawczej, wskazane powyżej przepisy rozporządzenia dotyczące działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowym należy rozumieć z uwzględnieniem zapisów zawartych w Zasadach ramowych. Jeżeli podmiot (Wnioskodawca) nie spełnia definicji organizacji badawczej (tzn. zyski z prowadzonej działalności nie są reinwestowane w zasadniczą, niegospodarczą (badania) część działalności tego podmiotu), traktowany jest jako przedsiębiorca w rozumieniu art. 1 zał. 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 i tym samym udzielane wsparcie może stanowić wyłącznie pomoc publiczną, czyli być realizowane na zasadach wsparcia na tworzenie zaplecza B+R.Odp.: Kwestia udzielania pomocy publicznej w ramach projektu, który zostanie zgłoszony do konkursu wynika z linii demarkacyjnej pomiędzy schematami wsparcia: 1) w ramach schematu wsparcia na wyposażenie może być udzielone wyłącznie dofinansowanie nie stanowiące pomocy publicznej (podmiotom wskazanym w rozporządzeniu, które przesyłam w załączeniu - uczelni niepublicznej również), ale wsparcie obwarowane jest warunkiem zakazu wykorzystania infrastruktury do działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowym i dodatkowo koniecznością przeznaczenia całości infrastruktury do prowadzenia w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych; proszę zwrócić szczególną uwagę na regulacje zawarte w § 3 i 5 rozporządzenia; 2) w ramach schematu wsparcia na tworzenie zaplecza B+R wsparcie może wyłącznie stanowić pomoc publiczną i przeznaczone jest dla przedsiębiorców oraz podmiotów działających na rzecz rozwoju regionalnego lub lokalnego, na tworzenie zaplecza B+R wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez nich działalności gospodarczej - regulacje § 3, 6 oraz 7 i nast. rozporządzenia. Linia demarkacyjna pomiędzy schematami wsparcia koncentruje się na sposobie wykorzystania infrastruktury.Odp.: Tworzenie centrum logistycznego nie może być finansowane w ramach żadnego ze schematów wsparcia w Działaniu I.3 "Wspieranie innowacji" PO RPW, a szczególnie w ramach schematów wsparcia: na wyposażenie oraz na tworzenie zaplecza B+R, do których prowadzony będzie konkurs na przełomie roku 2011 i 2012.

Pyt. 18: 1. Jeżeli uczelnia niepubliczna zrealizuje projekt w nowo zakupionym budynku i: - pomieszczenia będą również wykorzystywane do prowadzenia zajęć ze studentami, to czy nie będzie to wykorzystanie infrastruktury do działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowym? - pomieszczenia będą wykorzystywane sporadycznie (np. w trakcie weekendowych zjazdów) do prowadzenia zajęć ze studentami, to czy nie będzie to wykorzystanie infrastruktury do działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowym? - część budynku zostanie przeznaczona na realizację inwestycji i tylko ta część będzie specjalnie wyznaczona na prowadzenia w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych, to jak kwalifikować zakupiony budynek? W całości, czy w części? A co z częścią wspólną (korytarze, łazienki)? 2. Czy istnieje możliwość realizacji projektu poprzez rozbudowę i wyposażenie jednego budynku oraz zakup i wyposażenie drugiego budynku? Oba budynki są od siebie oddalone o kilka kilometrów, ale inwestycja będzie ze sobą spójna.


Odp.: W opisanym przypadku: 1) zarówno pomieszczenia, jak i infrastruktura zakupiona w ramach projektu nie mogą służyć celom dydaktycznym, tzn. prowadzeniu zajęć ze studentami. Takie wykorzystanie nie realizuje celu Działania I.3 i narusza zasadę trwałości projektu. W ramach PO RPW cele dydaktyczne mogą być realizowane w Działaniu I.1, a nie I.3. Warunek prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowym pozostaje w kontekście tego wniosku bez znaczenia. 2) W zakresie sporadycznego wykorzystania na ten cel (nawet weekendowego) wniosek w zakresie naruszenia zasady trwałości projektu jest analogiczny. Jeżeli jakiekolwiek informacje nt. wykorzystania infrastruktury projektu do działalności dydaktycznej pojawią się w dokumentacji aplikacyjnej jest bardzo prawdopodobne, że wniosek nie spełni merytorycznego kryterium dostępu odnoszącego się do trwałości. 3) Jeżeli przygotowywany projekt obejmuje inwestycję w infrastrukturę, która tylko w części będzie wykorzystywana na cele zgodne z Działaniem I.3 koszty kwalifikowalne powinny być zgłoszone przez Wnioskodawcę w dokumentacji aplikacyjnej proporcjonalnie, zgodnie z zaproponowaną metodologią, odnoszącą się np. do stosunku powierzchni budynku. Części wspólne również mogą być rozliczone proporcjonalnie, tzn. ustalacie Państwo najpierw procentowy stosunek powierzchni "nie-wspólnych", a następnie tym stosunkiem rozliczacie powierzchnie wspólne. 4) W zakresie możliwości realizacji projektu na kilku obiektach nie ma przeciwwskazań, o ile oba obiekty znajdują się w obszarze województw podlegających wsparciu w ramach PO RPW, a we wniosku o dofinansowanie wykazany zostanie, w jakim zakresie zapewniona jest spójność wewnętrzna projektu, jakie jest oddziaływanie wspólne tych inwestycji, jakie wspólne cele będą zachowane i w jakim zakresie przyczyniają się do rozwiązania problemów grup docelowych.Odp.: Fundacja prowadząca działalność gospodarczą może występować jako przedsiębiorca w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R. Wsparcie, o które może się ubiegać stanowi wówczas pomoc publiczną, a podstawowym warunkiem jest tworzenie zaplecza do prowadzenia badań (badania i rozwój) na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Dodatkowy warunek dotyczy minimalnej wartości projektu ustalonej w kosztach kwalifikowalnych na 12 mln PLN. Wysokość wsparcia ustalana jest zgodnie z tzw. mapą pomocy regionalnej. Jeżeli wnioskodawca jest mikro albo małym przedsiębiorcą - do 70% kosztów kwalifikowalnych (KK), średnim przedsiębiorcą - do 60% KK, przedsiębiorcą nie spełniającym kryterium MSP - 50% KK.Odp.: 1. Cel działania I.3 oraz projektów zgłaszanych do wsparcia w tym działaniu, a szczególnie w schematach, do których prowadzony będzie nabór, odnosi się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez rozwój i dyfuzję przedsięwzięć innowacyjnych. Kontekst zaprezentowanych w pytaniu problemów, do których rozwiązania miałby przyczyniać się projekt (duże straty energii cieplnej...) wskazuje, że bardzo trudno będzie przygotować projekt, który spełni założenia programowe. Proszę zwrócić uwagę, że aby mówić o rozwoju (a tym bardziej o dyfuzji) działalności innowacyjnej, koniecznym warunkiem jest jej występowanie. Innymi słowy przedsiębiorstwo musi być innowacyjne, a dzięki działaniom w ramach projektu tą innowacyjność zwiększyć. Z przedstawionego w pytaniu opisu wynika, że projekt miałby koncentrować się na usunięciu problemu strat ciepła, a nie na rozwoju organizacji Wnioskodawcy dzięki pracom badawczym przeprowadzonym na sprzęcie zakupionym w projekcie. 2. Charakter działalności Wnioskodawcy wspomniany w pytaniu decyduje, że wsparcie musi stanowić pomoc publiczną. To determinuje z kolei schemat tworzenia zaplecza B+R. Regulacje zawarte w rozporządzeniu, na podstawie którego konkurs będzie prowadzony wyraźnie odnoszą się do tworzenia infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego Wnioskodawcy. Na podstawie przedstawionego opisu trudno powiązać modernizację sieci cieplnej z badaniami i ich zapleczem (nie jest zrozumiała część zdania " natomiast pion badawczy powstałby już dokładnie związany z jego działalnością"). 3. Prezentowane informacje, szczególnie w części obejmującej "problemy które ma (zaopatrzenie w ciepło na potrzeby własne i dla technologii) są dosyć poważne" wskazują, że istota wsparcia stanowiąca jego uzasadnienie leży w usunięciu problemów środowiskowych, związanych z przestarzałą infrastrukturą, która ma negatywne oddziaływanie na środowisko i jest przy tym źródłem pogorszonej kondycji finansowej Wnioskodawcy. Nakłady na modernizację sieci nie będą zatem kosztami kwalifikowanymi projektu. Kontekst zaprezentowanych informacji wskazuje ponadto, że cel przedsięwzięcia koncentrowałby się na modernizacji infrastruktury cieplnej a badania byłyby elementem towarzyszącym, tymczasem w działaniu I.3 B+R ma być elementem w zasadzie wyłącznym, lub co najmniej wiodącym. Przedsięwzięcie przygotowane według zaprezentowanych w pytaniu założeń nie spełni merytorycznych kryteriów dostępu określonych dla projektów w Działaniu I.3 PO RPW w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R.

Pyt. 21: Nasza spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji i wykorzystania biogazu. Działalność prowadzimy z wykorzystaniem polskich technologii. W tej chwili kończymy pierwszy obiekt wykorzystujący tzw. Technologię zamojską. Niestety nie daje on nam możliwości prowadzenia badań naukowych takich jakie planujemy. W związku z powyższym rozważamy budowę kolejnego obiektu, który służyć będzie tym celom. Obiekt zostałby wybudowany na terenie województwa lubelskiego. Projekt przewiduje budowę: 1. Instalacji do produkcji i wykorzystania biogazu 2. Laboratoriów do badań technologii. 3. Laboratoriów w których rozwijano by m.in.: ogniwa wodorowe (przewiduje je nasz technologia) a także badano by: metody oczyszczania i uzdatniania biogazu, wykorzystanie pofermentu jako nawozu. W laboratorium pracowali by nasi pracownicy a także naukowcy z: Instytutu Chemii i techniki Jądrowej z Warszawy, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Gdańskiego a także SGGW. Rozmowy w tej sprawie już trwają. Szacowny koszt budowy obiektu wraz z centrum B+R to około 20 milionów złotych. Czy projekt tego rodzaju może uzyskać wsparcie w tym konkursie? Jeśli tak to na jakie dofinansowanie (w %) moglibyśmy liczyć? Jeśli tak czy w trakcie użytkowania obiektu obowiązują jakieś obostrzenia np. zakaz prowadzenia działalności komercyjnej?


Odp.: Uprzejmie informuję, że w zaprezentowanym zarysie, przedsięwzięcie kwalifikuje się do objęcia wsparciem w ramach Działania I.3 PO RPW w tzw. schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R. Szczegółowe regulacje obejmujące warunki, na których wsparcie może być udzielone w ramach tego schematu uregulowane ostały w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach PO RPW (Dz. U. Nr 34, poz. 271). Polecam również zapoznanie się z warunkami wsparcia, które obowiązywały dla tego schematu w trakcie naboru wniosków w trybie konkursowym, który prowadzony był w roku 2009. Dokumentacja publikowana jest w Serwisie PARP w archiwum działania I.3 (adres: http://porpw.parp.gov.pl/index/index/1521). Kluczowe dokumenty programowe z zakresu wsparcia nie uległy zmianie od czasu tego naboru. Odpowiadając na pozostałe postawione pytania informuję, że: 1) Wsparcie w tym schemacie realizowane stanowi pomoc publiczną, stąd jego wysokość powinna być ustalona zgodnie z tzw. mapą pomocy regionalnej; w ramach przedsięwzięć realizowanych w obszarze Polski Wschodniej, wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw może wynosić do 70% kosztów kwalifikowalnych projektu (KK), dla średnich przedsiębiorstw - do 60% KK, natomiast dla pozostałych przedsiębiorców do 50% KK; 2) Rygor pomocy publicznej jest równoznaczny z brakiem ograniczeń w zakresie komercyjnego wykorzystania infrastruktury, oczywiście o ile wykorzystywana jest ona do badań naukowych i prac rozwojowych na potrzeby przedsiębiorstwa; dodatkowym ograniczeniem, skutkującym niekwalifikowalnością całego projektu w przypadku jego naruszenia, jest zakaz rozpoczęcia projektu przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie do Instytucji udzielającej wsparcia.Odp.: Uprzejmie informuję, iż dokumentacja konkursowa będzie dostępna najwcześniej na przełomie października i listopada br. W archiwum działania I.3 publikowanym na stronie PARP pod adresem http://porpw.parp.gov.pl/index/index/1521 można jednak znaleźć dokumentację konkursową, na podstawie której prowadzone były nabory wniosków w latach 2009 i 2010. Nabór, który mamy zamiar ogłosić w końcu br. będzie prowadzony na podobnych zasadach, jak konkurs w roku 2009 z tą różnicą, że nie będzie dotyczył schematu wsparcia na przygotowanie terenów inwestycyjnych - będzie ograniczał się do schematu wsparcia na wyposażenie i wsparcia na tworzenie zaplecza B+R. Dokumentacja programowa w zakresie Wytycznych, wzoru umowy, formularza i instrukcji wniosku o dofinansowanie ulegały od tego czasu nieznacznym zmianom, których celem było doprecyzowanie regulacji i usunięcie niejasności. Zasadnicze dokumenty programowe, szczególnie przepisy właściwego rozporządzenia, na podstawie którego nabór będzie prowadzony i kryteriów oceny projektów w działaniu - nie uległy zmianom. Nie uległy zmianom również cele i logika interwencji przygotowywanych przedsięwzięć. Dokumentacja może w moim przekonaniu stanowić punkt wyjścia dla zainicjowania procesu przygotowania projektu. Zalecenia dotyczące przygotowania studium wykonalności publikowane są z kolei w serwisie PARP pod adresem http://porpw.parp.gov.pl/index/index/1605. Zalecenia są jednorodne dla wszystkich działań realizowanych w PO RPW, dla których istnieje konieczność przygotowania studium. Dokumentem aktualnie obowiązującym można posługiwać się bez obawy, że ulegnie on zasadniczym zmianom do czasu ogłoszenia konkursu.Odp.: Uprzejmie informuję, że rozwiązaniem systemowym w ramach projektów zgłaszanych do dofinansowania w PO RPW jest możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie bez prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz prawomocnej tzw. decyzji środowiskowej. W przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z tego rozwiązania, aby wniosek spełnił wymagania formalne, do wniosku powinny być załączone kopie wniosków o wydanie tych decyzji złożonych przez Wnioskodawcę do organów właściwych do wydania decyzji. W pozostałym zakresie dokumentacja musi być załączona do wniosku o dofinansowanie pod rygorem odrzucenia wniosku na etapie oceny formalnej, a przy tym decyzje, o których mowa, muszą zostać uzupełnione przez Wnioskodawcę przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu (oczywiście po pozytywnej ocenie merytorycznej projektu). W zakresie projektów realizowanych w Działaniu I.3 PO RPW nie przewiduje się możliwości prowadzenia innych działań przygotowawczych projektu po ocenie wniosku a przed pod podpisaniem umowy o dofinansowanie (wspomniane prace nad koncepcją architektoniczną, pozwoleniami, warunkami zabudowy, negocjacje ze społeczeństwem). Wyjątek w tym zakresie dotyczy projektów przygotowanych w formule "zaprojektuj i wybuduj", które mogą zostać zgłoszone (ze względu na specyfikę) bez wskazanych powyżej dokumentów decyzji, jednak wraz z wnioskiem o dofinansowanie konieczne jest przedstawienie umowy z wykonawcą kontraktu "zaprojektuj i wybuduj" oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Oba z powyższych rozwiązań wiążą się oczywiście z pewnym ryzykiem wynikającym z faktu, iż nabór prowadzony jest w trybie konkursowym. Tzw. ryzyko procesu oceny wniosku o dofinansowanie jest jednak analogiczne zarówno w przypadku projektów posiadających pełną dokumentację, jak i korzystających z systemowych uproszczeń w zakresie możliwości przedłożenia dokumentacji.

Pyt. 24: W związku z planowaną inwestycją dotyczącą rozbudowy zaplecza badawczego w przedsiębiorstwie zlokalizowanym w województwie lubelskim (także lokalizacja inwestycji) polegającej na adaptacji budynku, zakupie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych mam kilka pytań: 1. Jaki jest termin ogłoszenia naboru i termin otwarcia rundy aplikacyjnej? 2. Jaki jest przewidywany budżet działania? 3. Czy warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykazanie kosztu kwalifikowanego w wysokości 12 mln PLN - czy są tu planowane zmiany w kierunku obniżenia tego progu? 4. Jakie dokumenty przedkłada wnioskodawca: studium wykonalności czy biznesplan i jakie inne załączniki? 5. Jaki powinien być stopień gotowości do realizacji inwestycji? 6. Czy kwota wsparcia dla przedsiębiorcy jest zgodna z rozporządzeniem "mapa pomocy regionalnej" i dla dużego przedsiębiorcy wynosi 50%? 7. Czy w ramach działania dotacja jest wypłacana w formie zaliczki? Czy zaliczka odnosi się do zadania czy do kwoty dotacji przewidzianej na zadanie? Np. koszt zadania 1 to 1 000 000 PLN, czy zaliczka wynosić będzie 500 000 (kwota wsparcia na zadanie) czy też 1 000 000 koszt zadania. 8. Czy i jak należy wykazać wkład własny? 9. Czy i kiedy planujecie Państwo spotkania dla beneficjentów?


Odp.: Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez PARP serwisie internetowym Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, pod adresem http://porpw.parp.gov.pl/index/index/1136 publikowana jest zapowiedź prowadzenia naboru wniosków w trybie konkursowym do Działania I.3. Udzielając kolejno odpowiedzi na przedstawione pytania informuję, że: 1. Planujemy ogłosić nabór w listopadzie br., przy czym otwarcie naboru (możliwość składania wniosków o dofinansowanie) nastąpi od grudnia 2011. Nie przewidujemy rund aplikacyjnych. Nabór będzie otwarty do końca stycznia 2012 r. a po jego zamknięciu rozpoczęta zostanie ocena złożonych wniosków o dofinansowanie. Kolejność (i tym samym data) złożenia wniosków nie będzie miała wpływu na proces oceny i na decyzję o udzieleniu wsparcia. 2. Budżet dla naboru nie jest jeszcze w chwili obecnej znany. Jego wysokość będzie ustalona w ogłoszeniu o konkursie, które będzie publikowane w listopadzie 2011. 3. Minimalna wartość projektu w Działaniu I.3 w schematach, do których konkurs będzie prowadzony wynosi w kosztach kwalifikowalnych 12 mln PLN. Nie przewiduje się żadnych zmian w tym zakresie. Wartość ta zapisana jest w Programie Operacyjnym, Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego, na podstawie którego prowadzony będzie konkurs (Dz. U. z 2009 r. Nr 34, poz. 271). Zgodnie z tym warunkiem udzielano już wsparcia w ramach Działania i jakiekolwiek zmiany w tym zakresie oznaczałyby nierówne traktowanie Wnioskodawców. 4. Dokumentacja i załączniki do wniosku o dofinansowanie niezbędne do przygotowania znajdują się w formularzu wniosku o dofinansowanie i instrukcji jego wypełnienia. Dokumenty te dostępne są w serwisie PARP pod adresem http://porpw.parp.gov.pl/index/index/1605. 5. Projekt powinien być gotowy do realizacji. Istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie bez prawomocnego pozwolenia na budowę i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, przy czym wnioski do odpowiednich organów o wydanie tych decyzji muszą być złożone i załączone w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem do dokumentacji wniosku o dofinansowanie. Dokumenty te muszą być dostarczone do PARP przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (oczywiście pod warunkiem pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie). 6. Kwota wsparcia dla przedsiębiorcy innego niż mikro, mały i średni wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych projektu i wynika z tzw. mapy pomocy regionalnej. 7. W ramach PO RPW istnieje możliwość zaliczkowania. Zaliczki wypłacane są w kwotach i w terminach określonych w harmonogramie przekazywania dofinansowania w ramach umowy, który opracowywany jest po pozytywnej ocenie wniosku i załączany do umowy o dofinansowanie. Wypłata kolejnych transz zaliczek jest uzależniona od rozliczenia z PARP co najmniej 70% kwot zaliczki pozostających w dyspozycji Beneficjenta w danym kwartale. System rozliczeń obejmuje obowiązek składania przez Beneficjenta wniosku o płatność co najmniej raz na trzy miesiące. 8. Wkład własny w przypadku projektów objętych schematem pomocy publicznej obejmuje (w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę innego niż mikro, mały i średni) - 50% kosztów kwalifikowalnych oraz wszystkie koszty niekwalifikowalne. Źródło pokrycia wkładu własnego i możliwość utrzymania płynności finansowej projektu na etapie jego realizacji oraz w okresie trwałości powinny być wykazane w studium wykonalności przedsięwzięcia. 9. Organizacja spotkań dla Wnioskodawców zainteresowanych przygotowaniem wniosków o dofinansowanie do konkursu możliwa jest po ogłoszeniu konkursu (wtedy znana jest pełna dokumentacja, niezbędna dla przygotowania wniosku o dofinansowanie) i uzależniona jest od stopnia zainteresowania konkursem. W przypadku, gdy spotkanie będzie organizowane, odpowiedni komunikat ze stosownym wyprzedzeniem będzie publikowany na stronach PARP i na stronie konkursu. Informuję jednocześnie, że zgodnie z ogłoszeniem informacyjnym wskazanym na wstępie, informacje o działaniu i konkursie można uzyskać wyłącznie poprzez zapytanie w formie elektronicznej na adres: konkursyporpw@parp.gov.pl. Uprzejmie proszę o stosowanie tej reguły w przyszłych kontaktach w sprawach konkursu.Odp.: Uprzejmie informuję, że zakres dokumentacji niezbędnej do przygotowania i załączenia do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PO RPW ustalony jest w formularzu wniosku o dofinansowanie oraz w obowiązującej instrukcji jego przygotowania. Dokumenty te publikowane są w serwisie PO RPW prowadzonym przez PARP pod adresem http://porpw.parp.gov.pl/index/index/1605 oraz w serwisie redagowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod adresem: http://www.polskawschodnia.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx#zakladka=2&strona=1. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie (załączane do umowy) wymienione są w § 29 wzorca tzw. umowy ogólnej dla projektów realizowanych w PO RPW. Wzór umowy publikowany jest odpowiednio w serwisach PARP oraz Ministerstwa (adresy analogiczne, jak wskazane wyżej). Zwracam jednocześnie uwagę, że przedsięwzięcia o charakterze wzmiankowanym w zapytaniu (budowa budynku i hali produkcyjnej) obarczone są znacznym ryzykiem niezgodności z merytorycznymi kryteriami dostępu do wsparcia w ramach Działania I.3 PO RPW, określonymi w odpowiedniej uchwale Komitetu Monitorującego PO RPW. W ramach Działania, w dwóch schematach, do których prowadzony będzie nabór wniosków w trybie konkursowym, wsparcie (w podstawowym zakresie) obejmuje realizację obiektów i infrastruktury przeznaczonych do prowadzenia w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych (tzw. wsparcie na wyposażenie), bądź realizację obiektów i infrastruktury w celu tworzenia zaplecza badawczo - rozwojowego przedsiębiorstw (tzw. wsparcie na tworzenie zaplecza B+R).Odp.: W odpowiedzi na przedstawione pytanie uprzejmie informuję, że w przypadku projektów realizowanych zgodnie z formułą "zaprojektuj i wybuduj", dokumentami niezbędnymi z puntu widzenia wymagań formalnych wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, jest przedłożenie wraz z wnioskiem dokumentów: 1) programu funkcjonalno-użytkowego, 2) umowy z wykonawcą zawartej na realizację kontraktu w tej formule, według programu funkcjonalno-użytkowego załączonego do wniosku. W przypadku tej formuły realizacji projektu wskazane jest, aby harmonogram rzeczowo-finansowy wskazywał czas, w którym przewidywane jest (zgodnie z umową z Wykonawcą) otrzymanie decyzji środowiskowej oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Przy zachowaniu powyższych warunków, niezłożenie kopii prawomocnego pozwolenia na budowę albo kopii wystąpienia do właściwego organu z wnioskiem o jego wydanie, nie będzie stanowić powodu odrzucenia wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej.

Pyt. 27: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz Informacji o planowanym naborze wniosków o dofinansowanie do Działania I.3. "Wspieranie innowacji" Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dofinansowanie udzielane będzie na projekty: 1. na realizację projektów polegających na budowie obiektów i realizacji innych robót budowlanych w obiektach przeznaczonych na prowadzenie w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych oraz wyposażeniu tych obiektów (tzw. wsparcie na wyposażenie), tj. na projekty, o których mowa w § 3 pkt. 1 rozporządzenia; 2. na realizację projektów polegających na tworzeniu infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach (tzw. wsparcie na tworzenie zaplecza B+R), tj. na projekty, o których mowa w § 3 pkt. 2 rozporządzenia. Zgodnie zapisami Rozporządzenia w § 5.1. Wsparcie na wyposażenie może być udzielone, jeżeli: 1) dotyczy tej części działalności beneficjenta lub podmiotu prowadzącego działalność z wykorzystaniem wytworzonej w ramach projektu infrastruktury, która nie jest związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą w rozumieniu wspólnotowym; 2) infrastruktura wytworzona w ramach projektu nie będzie wykorzystywana do wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowym przez okres co najmniej 10 lat od dnia udzielenia wsparcia, a projekt nie zostanie poddany znaczącej modyfikacji przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Kielecki Park Technologiczny - jednostka budżetowa Gminy Kielce - planuje przedsięwzięcie polegające na stworzeniu laboratorium designu. Laboratorium użytkowane będzie przez lokatorów Kieleckiego Parku Technologicznego oraz podmioty zewnętrzne. Dostęp do laboratorium będzie płatny, planuje się jednak oferowanie usług poniżej cen rynkowych (udzielając przedsiębiorcom pomocy de minimis) a osiągane przychody reinwestowane będą w statutową działalność Parku. Czy w powyższym przypadku możliwe jest ubieganie się o "wsparcie na wyposażenie", jako projekt nie objęty schematem pomocy publicznej?


Odp.: Uprzejmie informuję, że jeśli Beneficjent planowanego do realizacji przedsięwzięcia (laboratorium design) spełnia warunki określone: w § 4 ust 1 ppkt 1 rozporządzenia (w tym przypadku jest jednostką samorządu terytorialnego lub ich związkiem) oraz § 5 rozporządzenia (tj. Beneficjent nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowym, albo projekt tej części działalności nie dotyczy, a także jeśli infrastruktura wytworzona w ramach projektu nie będzie wykorzystywana do wykonywania działań gospodarczych w rozumieniu wspólnotowym przez okres co najmniej 10 lat od udzielenia wsparcia) wówczas wsparcie na wyposażenie może być udzielone do wysokości 90 % wydatków kwalifikowanych. W związku z powyższym jeśli działalność Beneficjenta nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu wspólnotowym, lub projekt tej działalności nie dotyczy wówczas Beneficjent może ubiegać się o wsparcie nie objęte schematem pomocy publicznej. Mając jednak na uwadze powyższe oraz deklarację przedłożoną w poniższym zapytaniu, przedsięwzięcie laboratorium design nie spełnia warunku przedsięwzięcia nie objętego schematem pomocy publicznej, obiekt, który jest realizowany w ramach projektu powinien spełniać również warunek bezwzględny tj. w całości i w sposób ciągły służyć wykonywaniu badań naukowych lub prac rozwojowych zgodnie z § 3 pkt. 1 rozporządzenia.

Pyt. 28: Zgodnie z rozporządzeniem, wsparcie na wyposażenie może być udzielone, jeżeli: 1)dotyczy tej części działalności beneficjenta lub podmiotu prowadzącego działalność z wykorzystaniem wytworzonej w ramach projektu infrastruktury, która nie jest związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą w rozumieniu wspólnotowym; 2)infrastruktura wytworzona w ramach projektu nie będzie wykorzystywana do wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowym przez okres co najmniej 10 lat od dnia udzielenia wsparcia, a projekt nie zostanie poddany znaczącej modyfikacji przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Proszę o informację na jakiej definicji (zgodnej z rozumieniem wspólnotowym o którym mowa w rozporządzeniu i gdzie się ta definicja znajduje) wykonywania działalności gospodarczej mamy się opierać? Czy w projektach bez pomocy publicznej nie mogą występować żadne przychody w projekcie czy mogą być np. w postaci jakichś opłat (np. studenci korzystający z laboratorium uiszczają drobne opłaty)? Skoro należy wyliczać tzw. lukę w finansowaniu to chyba znaczy, że jakieś przychody mogą wystąpić? 2. Czy projekt w ramach działania I.3 może być realizowany przez dwa podmioty wspólnie (w konsorcjum)? Np. przez przedsiębiorcę z uczelnią? 3. Czy konkurs będzie miał formułę konkursu otwartego czy zamkniętego?


Odp.: 1) Definicja działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowym zawarta jest w słowniku rozporządzenia (§ 2 pkt 4 rozporządzenia MRR z dnia 18.02.2009 r. - Dz. U. Nr 34, poz. 271) - pojęcie to rozumiane jest bardzo szeroko jako oferowanie towarów lub usług na określonym rynku; 2) Projekty w schemacie wsparcia na wyposażenie mogą występować przychody w rozumieniu art. 55 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1083/2006 - w projektach tego rodzaju należy dokonać kalkulacji luki w finansowaniu przedsięwzięcia na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód; 3) Infrastruktura projektu nie może służyć studentom! Takie przeznaczenie dyskredytuje projekt na etapie merytorycznych kryteriów dostępu. Dodatkowo, użytkowanie infrastruktury projektu do sformułowania oferty dla studentów to działalność gospodarcza, dodatkowo potwierdzona zamiarem pobierania opłat. Projekt musi realizować cele badawcze w sposób określony w § 3 pkt 1 - przedsięwzięcia w tym schemacie mają być realizowane w obiektach przeznaczonych do prowadzenia w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych; proszę zwrócić uwagę, że brak w tym przepisie jakiegokolwiek odniesienia do działalności dydaktycznej i edukacyjnej - wspieranie tego rodzaju działalności to inne Działanie PO RPW; 4) Projekt może być realizowany w Działaniu I.3 na zasadzie partnerstwa w rozumieniu art. 28a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przy czym jeżeli jednym z partnerów jest przedsiębiorca, projekt objęty jest schematem pomocy publicznej i może być realizowany w ramach schematu wsparcia na tworzenie zaplecza B+R a nie w ramach schematu wsparcia na wyposażenie; 5) Konkurs najprawdopodobniej ogłoszony zostanie jako konkurs zamknięty, z możliwością wcześniejszego zakończenia naboru w przypadku gdy wartość złożonych wniosków o udzielenie wsparcia osiągnie 150% alokacji. Do czasu zakończenia prac nad dokumentacją konkursową należy takie rozwiązanie traktować jako założenie organizacyjne, a nie ostateczną informację.

Pyt. 29: 1) Wnioskodawca potwierdza posiadane środki własne składając "Oświadczenie beneficjenta o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowana projektu". Czy to oświadczenie powinno być formalnie uwiarygodnione jakimiś dokumentami (np. wyciąg z rachunku bankowego, promesa kredytowa)? Jeśli nie ma takiego wymogu formalnego, to czy jest szansa na wyższą punktację, w sytuacji gdy klient przedstawi taki dokument uwiarygadniający? 2) Czy przewidujecie zmianę kryteriów wyboru operacji, tak aby wynagradzać beneficjentów aplikujących o niższy niż maksymalnie możliwy poziom dotacji? (np. w sytuacji gdy mikroprzedsiębiorcy w woj. lubelskim przysługuje pomoc na poziomie 70 %, a on stara się o 60%). Takie kryterium jest często stosowane w regionalnych programach operacyjnych. 3) W katalogu pytań i odpowiedzi na stronie www.porpw.parp.gov.pl jest mowa o tym, że beneficjent może otrzymać dofinansowanie w formie zaliczki lub płatności pośredniej na poziomie maks. 90% przyznanej dotacji. Jest tam również odniesienie do zapisów umowy o dofinansowanie. Natomiast w formularzu umowy dostępnym na stronie takiego zapisu nie znalazłam. Bardzo proszę wiec o informację, na jaki poziom zaliczki lub zaliczki wraz z refundacją pośrednią może liczyć Beneficjent.


Odp.: 1) Wnioskodawca potwierdza w oświadczeniu beneficjenta o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu fakt dysponowania środkami w wysokości co najmniej uwzględniającej wkład własny w części obejmującej wydatki kwalifikowalne, środki własne na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych oraz środki w wysokości równej płatności końcowej dla projektu, które przekazane zostaną przez IP PO RPW w formie refundacji, po zakończeniu procedury zamykania projektu (płatności końcowej); oświadczenie wnioskodawcy powinno znaleźć odzwierciedlenie w analizie wykonalności finansowej przedsięwzięcia prowadzonej w studium wykonalności; dodatkowo do wniosku o dofinansowanie przedkładane są bilanse oraz rachunki zysków i strat z ostatnich trzech pełnych lat obrotowych; system realizacji PO RPW, w zakresie kryteriów oceny projektów nie przewiduje żadnych mechanizmów dodatkowych gratyfikacji, czy też podwyższonej punktacji w sytuacji, gdy wnioskodawca składa więcej dokumentów na potwierdzenie sytuacji finansowej, niż wymaga tego instrukcja przygotowania wniosku o dofinansowanie; przedstawienie dodatkowych załączników jest możliwe - jeżeli wnioskodawca uzna to za przydatne, należy przedstawić je jako załączniki od nr 34; 2) Kryteria wyboru projektów w ramach PO RPW są zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO RPW i były stosowane w niezmienionej formie do wszystkich ogłaszanych dotąd konkursów w ramach Działania I.3 PO RPW oraz do oceny projektów indywidualnych, realizowanych w tym działaniu; aby respektować zasadę równego traktowania wnioskodawców nie przewidujemy zmiany kryteriów, w szczególności odnoszącej się do przyznawania dodatkowej punktacji wtedy, gdy Wnioskodawca aplikuje o niższy od maksymalnego pułap wsparcia ze środków Programu; 3) W pierwotnym wzorcu umowy o dofinansowanie projektu dla PO RPW (obowiązującym przed wejściem w życie ustawy o finansach publicznych z sierpnia 2009 r.) ustalony był stały 10% pułap dla płatności końcowej w projekcie; w oparciu o ten wzór umowy prowadzone były oceny projektów w latach 2008 i 2009; po zmianie wzorca umowy, regulacja dotycząca wysokości płatności końcowej została zmieniona - obecnie problematyka ta uregulowana jest w § 12 ust. 7 oraz ust. 16 umowy; z uwagi na wskazaną powyżej konieczność równego traktowania wnioskodawców, w trakcie oceny projektów IP PO RPW przyjmuje, że kwota płatności końcowej powinna wynosić 10% w przypadku, zaś, gdy projekt otrzyma rekomendację do wsparcia, podpisana zostanie umowa o dofinansowanie, w końcowej fazie realizacji projektu praktykujemy, w oparciu o przepis § 12 ust. 7 umowy, zmianę wysokości płatności końcowej po przeprowadzeniu analizy sposobu wdrażania projektu, oceny ryzyk związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami, sposobu wywiązywania się przez Beneficjenta z obowiązków wynikających z umowy; zmianę wysokości płatności końcowej można zatem uznać za możliwą, ale dopiero w końcowej fazie realizacji przedsięwzięcia.Odp.: Na potrzeby wdrażania projektów Działaniu I.3 posługujemy się pojęciami innowacji produktowej i procesowej, wskazanymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO RPW. Z uwagi na specyfikę projektów realizowanych w Działaniu (zazwyczaj są to przedsięwzięcia realizowane w dłuższym horyzoncie czasowym) nie wymagamy, aby szczegółowo prezentowany był we wniosku o dofinansowanie charakter innowacji, czy też aby prezentowane były skonkretyzowane działania, które dla wdrożenia tej innowacji będą prowadzone. Z uwagi na stosunkowo szybkie tempo realizacji tych procesów, budowanie tak szczegółowych rozwiązań na etapie wnioskowania o dofinansowanie mogłoby doprowadzić do sytuacji, gdy po zrealizowaniu projektu, przedsięwzięcia utraciłyby już innowacyjnych charakter, możliwy do ustalenia w chwili przygotowania projektu. Jeżeli Wnioskodawca dysponuje jednak skonkretyzowanymi informacjami wskazanymi w zapytaniu, oczywiście powinien je załączyć. Nie są to jednak dokumenty wymagane i obowiązkowe, tak więc w ramach dokumentacji konkursowej, nie będą opracowywane wzory dokumentów w tym zakresie. Proszę jednocześnie przyjąć za definicje, następujące pojęcia (za podręcznikiem Oslo, wydanie trzecie): 1) Innowacja - wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu; jednocześnie minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt albo proces były nowe (lub znacząco udoskonalone) dla firmy; 2) Działalność innowacyjna - całokształt działań naukowych, technicznych, organizacyjnych, finansowych i komercyjnych, które rzeczywiście prowadzą lub mają w zamierzeniu prowadzić do wdrożenia innowacji, 3) Innowacja produktowa - wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań, 4) Innowacja procesowa (innowacja w obrębie procesu) - wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy; do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń lub oprogramowania.Odp.: analiza dynamicznego kosztu jednostkowego powinna być stosowana w tych projektach, gdzie możliwa jest kwantyfikacja rezultatów i te należy przyjąć do analizy. Rezultaty są planowane przez Wnioskodawcę, a nie wymagane przez zasady przygotowania przedsięwzięć - IP P ORPW nie może cih z góry określić. Jeżeli kwantyfikacja nie jest możliwa należy zastosować analizę wielokryterialną - jednocześnie należy uzasadnić, dlaczego kwantyfikacja nie jest możliwa. Informacje pomocnicze o charakterze bardziej szczegółowym można znaleźć na str. 19 i nast. Zaleceń IP PO RPW dotyczących przygotowania przez Beneficjentów Studium Wykonalności dla projektów współfinansowanych w ramach PO RPW. Dokument dostępny jest w serwisie PARP pod adresem: http://porpw.parp.gov.pl/index/index/1605 w części "ważne dokumenty".

Pyt. 32: Mam kilka pytań dotyczących planowanego do uruchomienia w grudniu br. konkursu dla działania I. 3. Rozwój Polski Wschodniej: 1.Czy w ramach grupy docelowej projektu można wskazać przedsiębiorców zagranicznych (planowane do uruchomienia centrum transferu technologii będzie miało lokalizację w obszarze transgranicznym). Istnieje więc prawdopodobieństwo realizacji badań na rzecz przedsiębiorców np. z Litwy, Białorusi lub polskich przedsiębiorców posiadających swoje oddziały poza granicami kraju? 2.Czy wniosek o dofinansowanie będzie dostępny (analogicznie do poprzednich konkursów) w wersji word czy też może planowane jest uruchomienie generatora. Jeśli tak kiedy można spodziewać się dokumentacji? 3.Czy znany jest już konkretny termin trwania konkursu? 4.Czy planowane jest szkolenie dot. przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej? 5.Czy planuje się zmiany w kryteriach oceny projektów w ramach planowanego konkursu? 6.Jaki jest minimalny poziom punktów, który umożliwia umieszczenie projektu na liście rankingowej?


Odp.: Odpowiadając kolejno na przedstawione pytania informuję, że: 1) Grupy docelowe projektów realizowanych w Działaniu I.3 obejmują przedsiębiorców i środowisko naukowe. Żaden z dokumentów programowych (z zastrzeżeniem projektów realizowanych zgodnie ze schematem pomocy publicznej) nie zawiera szczególnych ograniczeń w zakresie siedziby czy też miejsca prowadzenia działalności przez przedsiębiorców zdefiniowanych dla projektu, jako grupa docelowa. W naszej opinii nie ma przeszkód, aby uwzględnić w grupie docelowej przedsiębiorców zagranicznych, szczególnie jeżeli jest to uzasadnione specyfiką projektu i jego realizacją w obszarze transgranicznym. Ponadto, jeżeli projekt dotyczy przygotowania i organizacji infrastruktury do realizowania procesów transferu technologii wydaje się naturalnym realizowanie tych działań w sposób uwzględniający korzyści podmiotów w ten proces zaangażowanych, w tym podmiotów zagranicznych. Oczywiście w sytuacji, gdy przyjęte w projekcie rozwiązania miałyby charakter skrajny (np. wsparcie docelowo trafiałoby wyłącznie poza obszar Polski) może to wzbudzić istotne wątpliwości w procesie oceny projektu. 2) Wniosek o dofinansowanie, analogicznie jak w poprzednich naborach organizowanych do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wniosek o dofinansowanie udostępniany będzie w formacie wskazanym w zapytaniu . W ramach konkursu planujemy jednak wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego złożenie wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (serwisu administrowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem: www.ePUAP.gov.pl). 3) Złożenie wniosku o dofinansowanie możliwe będzie w okresie od 1 grudnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. 4) Szkolenie nie jest w chwili obecnej zaplanowane. Jeżeli potrzeba jego zorganizowania będzie wynikać ze zgłoszeń, które będą docierać do PARP, szkolenie zostanie zorganizowane. 5) Zmiana kryteriów oceny projektów nie jest przewidywana. Kryteria zostały uchwalone przez Komitet Monitorujący i były z powodzeniem stosowane w trakcie dwóch zakończonych już naborów wniosków do Działania I.3 oraz do oceny projektów indywidualnych w Działaniu. Zmiana kryteriów spowodowałaby zmianę sytuacji Wnioskodawców obecnie ubiegających się o dofinansowanie w stosunku do tych, którzy przygotowywali projekty we wcześniejszym terminie. 6) Minimalny poziom punktów rankingowych, które należy uzyskać, aby wynik oceny był pozytywny to 60% możliwych do uzyskania punktów (180 pkt x 0,6 = 108 pkt).Odp.: Potwierdzamy interpretację przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego, na podstawie którego prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym. W ramach planowanego naboru, przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach tzw. schematu wsparcia na tworzenie zaplecza B+R, tj. wsparcia, o którym mowa w § 3 pkt 2 rozporządzenia.Odp.: W części D.8.1 wniosku o dofinansowanie należy wykazać się doświadczeniem w realizacji inwestycji i przedsięwzięć podobnych pod względem charakteru do tych, które zaplanowane zostały w projekcie. Przede wszystkim należy brać pod uwagę te działania, które były wspierane ze środków publicznych w formie kontraktów wojewódzkich, środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej (Phare/ ISPA/SAPARD), środków międzynarodowych instytucji finansowych, np. Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, środków Funduszy Strukturalnych (np. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) lub Funduszu Spójności, środków z innych źródeł zewnętrznych (informacje wskazywane za regulacjami zawartymi w instrukcji przygotowania wniosku o dofinansowanie). Wspólną cechą przedsięwzięć, które powinny wskazywać na doświadczenie Wnioskodawcy jest zastosowanie metodologii zarządzania projektami europejskimi i przedsięwzięciami realizowanymi w formie dotacyjnej ze środków publicznych. Nie każda pomoc publiczna otrzymana przez przedsiębiorcę spełnia te wymagania, w szczególności nie spełnia ich pomoc, którą przedsiębiorca otrzymał w formie zaniechania poboru należności publicznoprawnych. Jeżeli jednak przedsięwzięcie, które objęte było pomocą publiczną wiązało się z realizacją działań podobnych pod względem rzeczowym do projektu, który będzie zgłaszany (np. zwolnienie podatkowe wiązało się z realizacją określonej inwestycji przez przedsiębiorcę), proszę przedstawić informacje o tej inwestycji w formie opisowej pod tabelą.

Pyt. 35: 1. Będziemy występować o pomoc publiczną jako przedsiębiorca inny niż MŚP. Celem jest stworzenie Ośrodka badawczo-rozwojowego dla innowacyjnych materiałów formierskich, w ramach którego powstanie kilka pracowni/laboratoriów. Głównymi elementami, które znajdą się w kosztorysie będą urządzenia laboratoryjne. Czy słusznym będzie ulokowanie ich w zgodnie z §9.1 pkt3) Rozporządzenia jako aktywa? 2. Istniejące budynki, gdzie planujemy zlokalizować pracownie są częściowo przygotowane, konieczne jednak będą pewne prace modernizacyjne: instalacje niezbędne do montażu urządzeń. Czy jako prace niezbędne do poprawnej instalacji urządzeń będą również lokowane zgodnie z §9.1 pkt3) Rozporządzenia? 3. W instrukcji dotyczącej wypełnienia wniosku podane jest, iż w przypadku zakupu sprzętu nie ma konieczności ujmowania we wniosku załącznika środowiskowego. Czy to oznacza, że nie w takim przypadku nie wymagana jest ocena o oddziaływaniu na środowisko? 4. Czy koszty związane z zarządzaniem, wynagrodzeniem osób zaangażowanych w realizacje projektu muszą być formułowane jako pomoc de minimis, czy mogą pozostać w ramach wsparcia stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną? 5. Wśród załączników wymagane jest przedstawienie kosztorysu inwestorskiego. Jakich dokumentów oczekujecie w przypadku planowanego zakupu sprzętu laboratoryjnego. Aktualnie analizujemy propozycję rynku w tym zakresie i na jej podstawie sporządzimy kalkulację dla projektu. Czy potrzebne jest udokumentowanie tych działań? 6. Planuje się, że Projekt będzie realizowany z pomocą ośrodka akademickiego (wiedza techniczna). W jaki sposób należy ująć to we wniosku, aby móc w trakcie realizacji projektu korzystać z właśnie z tego wybranego ośrodka akademickiego? Czy powinno to być partnerstwo?


Odp.: 1) W projektach przygotowywanych według schematu wsparcia na tworzenie zaplecza B+R właściwe jest zastosowanie § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia dla zakupów urządzeń laboratoryjnych; proszę przy tym zwrócić szczególną uwagę, że jako podmiot o statusie innym niż MSP (zastrzeżenie § 9 ust. 2 rozporządzenia), jako wydatki kwalifikowalne możecie Państwo rozliczyć wyłącznie zakup aktywów nowych. 2) W oparciu o przedstawione informacje trudno stwierdzić, czy prowadzone prace modernizacyjne stanowić będą roboty budowlane, czy też są to prace (i koszty) związane z zakupem aktywów przewidzianych w projekcie w § 9 ust. 1 pkt 3; niezależnie od stanu faktycznego, koszty wskazane w pytaniu nie będą stanowić kosztów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, ale wydatki przewidziane w § 9 ust. 1 pkt 6 (roboty budowlane), albo w § 9 ust. 1 pkt 13 (koszty związane z zakupem sprzętu i wyposażenia - możliwe do sfinansowania w ramach pomocy de minimis). 3) Zamieszczona w instrukcji przygotowania wniosku o dofinansowanie informacja odnosząca się do zaniechania obowiązku przedstawienia wraz z wnioskiem załączników środowiskowych odnosi się do przedsięwzięć, co do których nie można mieć wątpliwości, iż mają charakter nieinfrastrukturalny. W przypadku projektów polegających na organizowaniu działalności badawczej w wielu przypadkach występują sytuacje, w których pomimo faktu, iż projekt obejmuje jedynie zakup wyposażenia, procesy badawcze, które realizowane są dzięki infrastrukturze projektu, mogą oddziaływać na środowisko (np. poprzez odpady, które wytwarzane są w laboratorium, emisje, wykorzystanie substancji nieobojętnych dla środowiska, hałas, itd.). Z uwagi na te ryzyka PARP rekomenduje w każdym projekcie realizowanym w ramach Działania I.3 PO RPW podjęcie przez Wnioskodawcę działań, których celem jest ustalenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko. 4) W ramach omawianego schematu wsparcia, koszty zarządzania projektem nie mogą być finansowane w ramach projektu jako wydatki kwalifikowalne w innej formie niż pomoc de minimis (§ 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia). 5) Funkcją dokumentacji przedstawianej w załączniku 33 jest umożliwienie weryfikacji w procesie oceny wniosku o dofinansowanie wielkości i sposobu szacowania wydatków dla poszczególnych kontraktów wymienionych w tabeli I. Kategorie wydatków; jeżeli zatem proces szacowania opiera się na analizie rynku, dobrze przedstawić w dokumentacji (opisowo) przebieg procesu, natomiast jego wyniki powinny mieć formę zestawienia porównawczego, umożliwiającego ustalenie źródła, dzięki któremu ustalono wartości kontraktów prezentowanych w Tabeli I (dane w tej tabeli muszą być spójne z tabelą H). 6) Funkcja partnera w realizacji projektu wynika z regulacji art. 28a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i wynika z potrzeby wspólnej realizacji projektu, przy czym każdy z partnerów wnosi do przedsięwzięcia określone zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe; warunkiem koniecznym do zawiązania partnerstwa i realizowania na tej zasadzie projektu jest umowa (porozumienie) zawarte w trybie ustawy i zawierające minimalny (wskazany w ustawie) zakres uregulowań. W zależności od roli, jaką w projekcie będzie miał ośrodek akademicki i formalnego trybu nawiązania z nim współpracy, możliwe jest zatem jego włączenie w realizację projektu jako partnera (jeżeli będzie udostępniał zasoby niezbędne do wdrożenia projektu), bądź jako podmiotu współpracującego. Oba rozwiązania są dopuszczalne w ramach Działania I.3 PO RPW.Odp.: 1. Usługi związane z przygotowaniem projektu mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowalnych możliwych do sfinansowania w ramach pomocy de minimis na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia, na podstawie którego prowadzony będzie konkurs (Dz. U. z 2009 r. Nr 34, poz. 271). Proszę jednak zwrócić uwagę, że zakres usług (ma to swoje odzwierciedlenie również w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO RPW) nie obejmuje przygotowania (wypełnienia) formularza wniosku o dofinansowanie, ale koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu przykładowo wymienione w rozporządzeniu. 2. Projekty przygotowywane do realizacji w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R powinny być przygotowane w temacie priorytetowym (kategorii interwencji funduszy strukturalnych) 04, tj. wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MSP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych).Odp.: zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie projektów w ramach Działania I.3 "Wspieranie innowacji" PO RPW PARP może zamknąć nabór wniosków przed dniem 31 stycznia 2012 r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 150% budżetu wyznaczonego w ramach Konkursu. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji tej informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków ustalonej dla Konkursu. Informacja wraz z dokumentacją dotyczącego ogłoszonego konkursu jest już dostępna na stronie PARP pod wskazanym adresem: http://www.parp.gov.pl/index/main/

Pyt. 38: Odnosząc się do wyjaśnień zawartych na stronie internetowej PARP, w sekcji PO RPW I.3 - pytania i odpowiedzi, znajdują się tam następujące informacje: Pytanie 29: Kielecki Park Technologiczny - jednostka budżetowa Gminy Kielce - planuje przedsięwzięcie polegające na stworzeniu laboratorium designu. Laboratorium użytkowane będzie przez lokatorów Kieleckiego Parku Technologicznego oraz podmioty zewnętrzne. Dostęp do laboratorium będzie płatny, planuje się jednak oferowanie usług poniżej cen rynkowych (udzielając przedsiębiorcom pomocy de minimis) a osiągane przychody reinwestowane w statutową działalność Parku. Odp.:W odpowiedzi piszą Państwo, iż laboratorium nie spełnia warunku przedsięwzięcia nie objętego schematem pomocy publicznej. Który warunek przedstawiony w zapytaniu o tym decyduje? W odpowiedzi do pytania nr 30 wskazano, że "2) Projekty w schemacie wsparcia na wyposażenie mogą występować przychody w rozumieniu art. 55 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1083/2006 - w projektach tego rodzaju należy dokonać kalkulacji luki w finansowaniu przedsięwzięcia na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód". Czy zatem w przypadku opisywanego przypadku Laboratorium Design nie mamy do czynienia z przychodami w rozumieniu art. 55? Czy istnieje możliwość aby Park Technologiczny, pobierając opłaty od lokatorów i innych podmiotów, mógł się ubiegać o dofinansowanie w ramach schematu na wyposażenie, zakładając, że planowane przychody zostaną wskazane i obliczona zostanie luka w finansowaniu?


Odp.: W odpowiedzi na przedstawione pytania uprzejmie informuję, że rozstrzygnięcie przedstawionego problemu wymaga odniesienia się do tzw. linii demarkacyjnej pomiędzy schematem "wsparcia na wyposażenie" i schematem "wsparcia na tworzenie zaplecza B+R". Kwestia ta została przedstawiona w odpowiedzi na pytanie nr 15 publikowanej na stronie http://porpw.parp.gov.pl/index/index/920?p=175&k=4&all=all. Najkrócej ujmując, wykorzystanie infrastruktury projektu do działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowym eliminuje projekt z możliwości otrzymania dofinansowania w "schemacie wsparcia na wyposażenie". Dodatkowo, w związku z faktem, iż laboratorium ma być zlokalizowane w infrastrukturze Parku, przygotowanej w ramach innego projektu realizowanego w ramach Działania I.3 na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27.04.2009 (Dz. U. Nr 70, poz. 604), opisane w pytaniu działania (tj. udzielanie pomocy de minimis podmiotom korzystającym z laboratorium) mieszczą się w sferze zobowiązań Beneficjenta wymienionych w § 4 tegoż rozporządzenia. Rezultaty, do których osiągnięcia zobowiązał się Beneficjent obejmują m.in. udzielanie pomocy de minimis lokatorom Parku (świadczenie usług wskazanych w § 4 rozporządzenia z 27.04.2009). Proszę zwrócić uwagę, że konstrukcja kwietniowego rozporządzenia opiera się na transferowaniu do lokatorów ośrodka innowacyjności pomocy otrzymanej w ramach projektu realizowanego na podstawie tego rozporządzenia. Transfer ten może zostać rozliczony wg algorytmu wskazanego w rozporządzeniu, ale tylko wówczas, gdy nie może odbywać się z wykorzystaniem infrastruktury stanowiącej przedmiot innego projektu. Przy takim rozwiązaniu nie byłoby możliwe rozdzielenie rezultatów dwóch projektów. Jeżeli infrastruktura przygotowana we wsparciu na wyposażenie będzie wykorzystywana do działalności ośrodka innowacyjności i świadczenia przez niego usług, stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu wspólnotowym i wówczas podlega zakazowi określonemu w § 5 rozporządzenia, na podstawie którego prowadzony jest konkurs (Dz. U. Nr 34, poz. 271). Odnosząc się z kolei do problemu obliczenia luki w finansowaniu zwracam uprzejmie uwagę, że w prezentowanym przez Państwa modelu projektu trudno będzie pogodzić fakt wykorzystania infrastruktury przez Wnioskodawcę i jednoczesnego wykazania, że w projekcie powstaje infrastruktura, z której korzystanie podlega opłatom wnoszonym bezpośrednio przez użytkowników. Luka w finansowaniu ustalana na potrzeby projektów realizowanych w schemacie wsparcia na wyposażenie dotyczy w większości przypadków tych przychodów, które Wnioskodawca osiąga w związku z realizowanymi z innymi podmiotami projektami badawczymi. Prezentowany przez Państwa model opiera się na udzielaniu pomocy de minimis lokatorom i już sam ten aspekt "kieruje" możliwe do uzyskania wsparcie w stronę reguł odnoszących się do pomocy publicznej.

Pyt. 39: W ramach działania 1.3 RPO RPW warunkiem koniecznym jest zgłoszenie projektu o minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych w wysokości 12 mln. PLN. Nasze przedsiębiorstwo na początku 2011 roku zakupiło nieruchomość o wartości 8 mln. zł. W ramach projektu połowę zakupionego wówczas budynku chcemy przeznaczyć na utworzenie laboratorium do własnych potrzeb, którego wyposażenie warte będzie około 5 mln zł, dodatkowo niezbędne jest wykonanie robót budowlanych ze względu na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków laboratoryjnych o wartości 3,5 mln. zł. Łączna wartość inwestycji wyniosłaby zatem 1/2*8mln +5 mln + 3,5 mln = 12,5 mln. Zakup części budynku (o wartości 4 mln.) zostałby zgłoszony do dofinansowania w ramach pomocy de minimis, gdzie limit dofinansowania wynosi 200 tyś euro (około 800 tyś zł.). Czy projekt spełnia minimalną wartość kosztów kwalifikowalnych i kwalifikuje się do dofinansowania?


Odp.: Minimalna wartość projektu (kwota) ustalana jest w oparciu o wydatki kwalifikowalne przedsięwzięcia. Istotne jest przy tym, że: 1) zakup nieruchomości w ramach projektów zgłaszanych do schematu wsparcia na tworzenie zaplecza B+R nie może być finansowany z pomocy de minimis - nie może zatem stanowić wydatku kwalifikowalnego w projekcie w tej kategorii pomocy; 2) dokonanie zakupu nieruchomości mogłoby być wydatkiem kwalifikowalnym w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, jednak z informacji przedstawionych w zapytaniu wynika, iż zakup został dokonany przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie; to oznacza rozpoczęcie realizacji projektu, które w przypadku projektów schematu wsparcia na tworzenie zaplecza B+R powoduje, iż projekt w całości nie kwalifikuje się do otrzymania wsparcia.Odp.: koszty, które będą polegały wsparciu w ramach pomocy de minimis należy ująć w odrębnej kategorii wydatków w tabeli I (kategorie wydatków) wniosku o dofinansowanie, gdzie w kolumnie "kategoria wydatku" należy opisać, że jest to koszt wnioskowany do sfinansowania z pomocy de minimis. Proszę również zwrócić uwagę, że wysokość wnioskowanej pomocy de minimis będzie miała wypływ na proporcje finansowania prezentowane w tabeli K (budżet projektu) wniosku o dofinansowanie, bowiem pomoc de minimis udzielana jest do maksymalnego pułapu kwotowego, a nie procentowego (jak regionalna pomoc inwestycyjna). Może się zatem okazać, że pomoc de minimis łącznie z regionalną pomocą inwestycyjną przekroczy maksymalny pułap 50, 60 albo 70%.

Pyt. 41: Pytanie 1: Działanie I.3 jest m.in. ukierunkowane na wspieranie "projektów polegających na budowie obiektów i realizacji innych robót budowlanych w obiektach przeznaczonych na prowadzenie w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych oraz wyposażeniu tych obiektów". Beneficjentami tego typu projektów mogą być uczelnie wyższe, które jak wiadomo w swoich obiektach oprócz działalności naukowo-badawczej prowadzą również działalność dydaktyczną. Pytanie dotyczy możliwości sfinansowania z Działania I.3 prac budowlanych związanych z budową obiektów, w których oprócz pracy naukowo- badawczej będzie częściowo prowadzona działalność dydaktyczna (np. spotkania seminaryjne ze studentami i doktorantami, posiedzenia rady wydziału, itd.). Przy czym należy zaznaczyć, że funkcja naukowo-badawcza wybudowanego obiektu będzie dominująca i będzie stanowiła co najmniej 70% całości powierzchni budowanego obiektu. Będę zatem wdzięczny za jednoznaczne rozstrzygnięcie czy jest możliwa budowa takich obiektów i ewentualnie na jakich warunkach, by nie kolidowało to z projektami przewidzianymi do realizacji w ramach Działania I.1 PO RPW. Pytanie 2: Załącznikiem 7 do wniosku aplikacyjnego w ramach ogłoszonego konkursu do I.3. jest "Oświadczenie Beneficjenta o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania Projektu, w przypadku instytucji społecznych statut i odpowiednia uchwała organu stanowiącego". Pytanie jest następujące: Do jakiej wysokości należy zadeklarować zabezpieczenie środków na realizację projektu (czy wystarczy, że będzie to 10% łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu czy więcej? I drugie pytanie: Czy do oświadczenia musi być dołączana uchwała senatu uczelni, w której będzie zawarta deklaracja realizacji projektu i zabezpieczenia środków na wkład własny? Będziemy zatem wdzięczni za udzielenie wiążącej odpowiedzi na ww. pytania (niestety w instrukcji wypełniania wniosku, str. 27, w odniesieniu do tego załącznika wyjaśnienia nie są zbyt jasne, a definicji "instytucji społecznej" nie można bezpośrednio odnosić do jednostki naukowej bądź uczelni wyższej. Pytanie 3: Czy kosztem kwalifikowanym w ramach realizacji projektu z Działania I.3. może być sfinansowanie pracy inwestora zastępczego, który działa w imieniu Zamawiającego i organizuje w jego imieniu proces budowlany. Przy czym należy zaznaczyć, że nie chodzi tutaj o inspektora nadzoru budowlanego, którego koszty (zgodnie z pkt 7.4.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowania ... ) są jak wiadomo kwalifikowalne. Jeśli istnieje taka możliwość, to będziemy również wdzięczni za udzielenie odpowiedzi w ramach jakiego zadania takie koszty należałoby ująć, czy w zadaniu związanym z zarządzaniem projektem (jako oddzielny kontrakt) czy też w ramach zadania związanego z nadzorem nad wykonywaniem robót budowlanych (np. jako oddzielny kontrakt, obok kontraktów na nadzór inwestorski i nadzór autorski).


Odp.: Pytanie 1: ze względu na tzw. linię demarkacyjną pomiędzy Działaniami I.1 i I.3 PO RPW nie jest możliwe wykorzystanie infrastruktury projektu zrealizowanego w Działaniu I.3 do prowadzenia działalności dydaktycznej; decyduje o tym zapis § 3 pkt 1 rozporządzenia, na podstawie którego prowadzony jest konkurs (Dz. U. z 2009 r. Nr 34, poz. 271), w którym wskazuje się wprost, iż infrastruktura projektu powinna być wykorzystywana do prowadzenia w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych; zasada te nie wyklucza jednak możliwości przygotowania projektu, w którym wybudowany będzie obiekt wykorzystywany częściowo na cele inne, niż badania naukowe lub prace rozwojowe, przy czym nakłady na budowę tej części obiektu nie mogą stanowić wydatków kwalifikowalnych w projekcie; w praktyce przygotowywanych przedsięwzięć wystarczające jest zaproponowanie przez Wnioskodawcę przejrzystego podziału kosztów (nakładów) niezbędnych do zrealizowania obiektu na część wykorzystywaną do realizacji zadań dydaktycznych (niekwalifikowalną) i badań naukowych lub prac rozwojowych (kwalifikowalną); najbardziej czytelny, aczkolwiek pracochłonny jest podział kosztorysowy (przedmiarowy) kosztów, chociaż możliwy do do zaakceptowania (np. przy kontrakcie ryczałtowym na roboty budowlane) jest również podział uwzględniający np. procentowy udział powierzchni obiektu użytkowanej na potrzeby zadań dydaktycznych i badawczych. Pytanie 2: załącznik nr 7 do wniosku o dofinansowanie (oświadczenie o zabezpieczeniu środków) stanowi dokument wystarczający - przedłożenie uchwały Senatu Uczelni czyni uwiarygodnionym złożone oświadczenie oraz analizę wykonalności przedsięwzięcia przeprowadzoną w studium, jednak nie jest wymagane i dodatkowo może stanowić dość poważny problem, gdyby w procesie oceny wniosku o dofinansowanie konieczna była jego zmiana; z tego też powodu oświadczenie (a tym bardziej uchwała) nie powinny zawierać konkretnych kwot - wystarczające jest uwzględnienie wartości procentowych nakładów, które powinny być przez Wnioskodawcę zapewnione dla prawidłowej realizacji projektu, tj. co najmniej 10% wydatków kwalifikowalnych projektu stanowiących wkład własny; 10% dofinansowania projektu, które przekazane zostanie w formie płatności końcowej, możliwej do zrealizowania wyłącznie w formie refundacji wydatków oraz wydatków niekwalifikowalnych projektu (jeżeli takowe występują). Pytanie 3: raca inwestora zastępczego stanowi wydatek kwalifikowalny w ramach projektów prealizowanych w Działaniu I.3, w szczególności w ramach projektów realizowanych w schemacie wsparcia na wyposażenie; specyfika zadań inwestora, które zwyczajowo obejmują zakres zadań szerszy niż tylko czynności nadzoru, faktycznie może powodować wątpliwości w zakresie konieczności przypisania tych wydatków do kategorii; praktyka realizowanych już projektów wskazuje, że najbardziej odpowiednią kategorią wydatków jest ta, dla której ustalono dominujący koszt w kalkulacji nakładów na kontrakt z inwestorem zastępczym; należy w tym względzie uwzględnić specyfikę kontraktu, np. jeżeli prace inwestora zastępczego w zasadniczym zakresie generują koszty dające przypisać się do procesu przygotowania projektu - ta kategoria będzie odpowiednia; jeżeli w zasadniczej części na cenę kontraktu z Inwestorem wpływają czynności nadzoru (zazwyczaj dominujące) - odpowiednia będzie kategoria kosztów zarządzania projektem (proszę zwrócić przy tym uwagę, że nakłady na ten kontrakt nie powinny być uwzględniane przy obliczaniu 3% limitu na koszty zarządzania projektem); najczęściej występującym, choć nie jedynie słusznym i bezwzględnie koniecznym do zastosowania rozwiązaniem jest uwzględnienie nakładów na inwestora zastępczego jako odrębnego kontraktu w zadaniu zarządzania projektem.Odp.: W przypadku projektu przygotowywanego do schematu wsparcia na wyposażenie, fakt wykorzystania infrastruktury projektu do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowym, eliminuje projekt z możliwości otrzymania dofinansowania w ramach Działania (§ 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18.02.2011- Dz. U. z 2009 nr34, poz. 271). Kalkulacja luki w finansowaniu nie ma wpływu na ten warunek. Praktyka projektów realizowanych według schematu wsparcia na wyposażenie wskazuje, że przychody w kalkulacji luki pochodzą ze źródeł związanych z prowadzeniem wspólnych projektów badawczych. Zwracam jednocześnie uwagę, że warunek (zakaz) prowadzenia działalności gospodarczej nie występuje w schemacie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R, gdzie infrastruktura może być wykorzystywana do działalności gospodarczej i dodatkowo, na podstawie art. 55 ust. 6 rozporządzenia 1083/2006 nie jest wymagane dokonywanie kalkulacji luki w finansowaniu, niemniej jednak wysokość wsparcia ograniczona jest do wysokości ustalonej zgodnie z tzw. mapą pomocy regionalnej.

Pyt. 43: 1. Planując przychody (przy schemacie bez pomocy publicznej i zapoznawszy się ze wszystkimi wytycznymi, rozporządzeniami oraz dokumentami zamieszczonymi przy ogłoszeniu naboru), zostało określone: iż w naszym projekcie wystąpią przychody za wynajęcie laboratoriów, sprzętu (wynajem powierzchni, sprzętu, nie jest działalnością statutową uczelni). Czy wg PARP-u w rozumieniu §5 rozporządzenia będzie to działalność gospodarcza? Przy założeniu, że nie wystąpi dochód. Jeżeli będzie to działalność gospodarcza, to czy można może jakieś inne działania wskazać jako przychód? Jeżeli tak, to jakie? 2. Po zakończeniu realizacji inwestycji, w okresie referencyjnym, będą prowadzone badania z wykorzystaniem wytworzonej infrastruktury. Badania mogą wiązać się z wytworzeniem wiedzy/produktu, który zostanie opatentowany. Czy Będzie możliwość sprzedaży licencji do danego produktu? Czy może będzie ona musiał być udostępniana na rynek bezpłatnie? 3. Czy osoba przeprowadzająca badania przy wykorzystaniu laboratoriów powstałych w wyniku realizacji projektu, będzie mogła za wynagrodzeniem publikować wyniki takich badań, czy cała zdobyta wiedza musi być rozpowszechniania bezpłatnie?


Odp.: Odpowiedź dotycząca powiązania przychodów projektu z działalnością gospodarczą w rozumieniu wspólnotowym oraz wpływu zdefiniowanych w pytaniu przychodów na naruszenie przepisu § 5 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie którego prowadzony jest konkurs, zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 42, publikowane na stronie http://porpw.parp.gov.pl/index/index/920?pyt=4321&p=175&k=4#4321. Opisane w pytaniu działania stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu wspólnotowym i może zadecydować o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie na etapie oceny merytorycznej. Proszę zwrócić uwagę, że infrastruktura projektu ma być wykorzystywana w sposób ciągły do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych (§ 3 rozporządzenia). Odnosząc się z kolei do kwestii wartości niematerialnych i prawnych (licencje, patenty, publikacje) należy mieć na uwadze, że w przypadku stanowić będą one rezultaty projektu, to ich sprzedaż w okresie trwałości przedsięwzięcia stanowić będzie jedną z przesłanek znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Pyt. 44: W przypadku realizacji projektu obejmującego roboty budowlane w trybie "zaprojektuj i wybuduj" na moment składania wniosku o dof. bezwzględnie wymagane jest wszczęcie procedury wyboru wykonawcy (Instrukcja wypełniania wniosku) czy też podpisanie umowy z wykonawcą (jak zawarto w sekcji Pytania i Odpowiedzi na stronie PARP). Jeśli należy rozpocząć przetarg to czy należy przedstawić Państwu jakieś załączniki dodatkowe (ogłoszenie o przetargu, SIWZ) czy wystarczy oświadczenie? Czy jeśli projekt obejmuje zakup gruntu to rozumiem, że nie dotyczy nas załącznik nr 6 - Oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania gruntem? W przypadku inwestycji, które nie należy do Aneksu I i II Dyrektywy Unijnej ws. OOS, tzn. projekt nie należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko bądź też oddziaływujących na środowisko to czy wymagają Państwo jakiegoś załącznika w tym zakresie tj. opinii organu o braku konieczności przeprowadzania OOS czy też mimo wszystko należy złożyć wniosek o wydanie decyzji śr. i przedstawić Państwu decyzję o umorzeniu postępowania w tej kwestii? Czy też po prostu należy oświadczyć, że inwestycja nie należy do przedsięwzięć, dla których wymagane byłoby przeprowadzanie OOS.


Odp.: 1) Warunek przedłożenia umowy z Wykonawcą kontraktu w projekcie realizowanym w formule "zaprojektuj i wybuduj" był stosowany w ramach Działania przed wejściem w życie zmian w Instrukcji przygotowania wniosku o dofinansowanie, które dokonane zostały przed ogłoszeniem prowadzonego obecnie naboru. W obecnym kształcie instrukcji, w przypadku, gdy na dzień składania wniosku o dofinansowanie, wszczęta będzie procedura wyboru wykonawcy zamówienia (ogłoszony zostanie przetarg), pożądane jest przedstawienie we wniosku o dofinansowanie dodatkowego załącznika, w którym załączone zostaną ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ. Nie są to dokumenty bezwzględnie wymagane na etapie oceny formalnej (brak skonkretyzowanych zapisów w instrukcji przygotowania wniosku o dofinansowanie, jak również w samym formularzu wniosku), niemniej jednak informacje te znacząco usprawnią ocenę merytoryczną projektu i o ich przedstawienie na tym etapie oceny z pewnością prosić będzie Komisja Oceniająca. 2) Załącznik nr 6 (oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością) to co do zasady dokument o treści niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę (oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, które składane jest wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę). Jeżeli w ramach przedsięwzięcia planowane jest zrealizowanie inwestycji na nieruchomości, którą Wnioskodawca w chwili złożenia wniosku nie dysponuje na cele budowlane, ale zamierza ją nabyć, należy w załączniku 6 przedstawić informację o tym fakcie, uwzględniającą zamierzenia Wnioskodawcy dotyczące nabycia nieruchomości, w szczególności określić dokładne dane identyfikujące nieruchomość (położenie, powierzchnia, właściciel) oraz formę pozyskania (dysponowania), która zapewni wykorzystanie nieruchomości na cel projektu. W dokumentacji wniosku o dofinansowanie należy ponadto bardzo wyraźnie wskazać ryzyka związane z nabyciem nieruchomości na cele projektu, szczególnie te, które mają wpływ na wartość projektu oraz terminy jego realizacji. 3) W przypadku projektów przygotowywanych według formuły "zaprojektuj i wybuduj" w większości przypadków dokumentacja środowiskowa powstaje w procesie projektowania. Jednocześnie, na etapie, w którym przedsięwzięcie jest przygotowywane nie można ponad wszelką wątpliwość rozstrzygnąć, czy inwestycja nie należy do Aneksu I i II Dyrektywy OOŚ oraz w jakim zakresie będzie jej ostatecznie dotyczyć obowiązek przedstawienia dokumentacji środowiskowej. Do wniosku o dofinansowanie należy w takiej sytuacji przedstawić dokumenty potwierdzające aktualny etap czynności podejmowanych przez Wnioskodawcę w celu ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji projektu.Odp.: przedsięwzięcia przygotowywane do tzw. schematu wsparcia na tworzenie zaplecza B+R w Działaniu I.3 PO RW, dotyczą projektów fazy poprzedzającej przedstawiony przez Pana stan prac nad systemem. W omawianym przypadku system powinien stanowić rezultat projektu, a tymczasem z przedstawionych przez Pana informacji wynika, że przedmiotem przedsięwzięcia byłaby komercjalizacja określonych wyników badania. Tego rodzaju przedsięwzięcie nie może skutecznie ubiegać się o wsparcie w ramach Działania I.3 PO RPW.Odp.: Rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy usług Inżyniera Kontraktu w przypadku, gdy przedsięwzięcie przygotowywane jest do realizacji zgodnie z warunkami kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę, nie jest niezbędnym warunkiem skutecznego ubiegania się o dofinansowanie w ramach Konkursu. Dla sprawnej realizacji kontraktu z wykonawcą, z uwagi na kluczową rolę Inżyniera w procesie przygotowania dokumentacji technicznej przedsięwzięcia budowlanego, niezbędne jest jednak zakontraktowanie usług Inżyniera w takim czasie, aby mobilizacja zespołu Inżyniera była pełna z chwilą rozpoczęcia realizacji kontraktu głównego. Spójność planów Wnioskodawcy w tym zakresie podlegać będzie ocenie merytorycznej przedsięwzięcia.Odp.: Kwestie uregulowane są w § 15 umowy o dofinansowanie, gdzie w ust. 2 uregulowano: "Beneficjent zawierający umowy, których zawarcie jest wyłączone z zakresu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zobowiązuje się wydatkować środki w sposób celowy, oszczędny i konkurencyjny, w trybie przetargu, zgodnie z art. 701 i 703 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), chyba że charakter umowy lub jej przedmiot czynią niezasadnym zastosowanie formy przetargu lub przepisy szczególne przewidują inną formę i tryb zawierania umowy. Beneficjent zobowiązuje się, iż ogłoszenie, o którym mowa w art. 701 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, będzie kierowane do możliwie nieograniczonego kręgu adresatów.".Odp.: zgodnie z § 18 ust. 3 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu zakres informowania w sprawach Konkursu przez okres jego trwania, tj. od daty ogłoszenia Konkursu, do daty publikacji wyników oceny projektów zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu, nie obejmuje dokonywania przez IP PO RPW czynności potwierdzania (w odpowiedzi na zapytanie Wnioskodawcy) prawidłowości i poprawności sporządzenia przez Wnioskodawcę wniosku o udzielenie wsparcia i załączników do niego, jak również potwierdzania poprawności zapisów sformułowanych w dokumentacji tego wniosku i jego załącznikach. Zasada ta uwzględnia również informowanie o sposobie przygotowania wniosku lub jego części w taki sposób, aby uzyskał on pozytywną ocenę. Ocena wniosku zgodnie z § 13 ust. 2 Regulaminu może być dokonywana wyłącznie przez Komisję Oceniającą powołaną i działającą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Dodatkowo informuję, że dla ustalenia, czy przedsięwzięcie mieści się w ramach wytyczonych dla Działania I.3 PO RPW oraz prawidłowo przygotować wniosek o dofinansowanie, konieczne jest wnikliwe zapoznanie się co najmniej z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu i dokumentami stanowiącymi jego załączniki.

Pyt. 49: Jesteśmy spółką, współpracującą z gminą z okolic Lublina. Pragniemy prowadzić badania nad właściwościami wód termalnych i ich wykorzystaniem w leczeniu schorzeń kardiologicznych, dermatologicznych itp. Mamy badania potwierdzające możliwość występowania wód termalnych o nieodkrytych dotychczas właściwościach na posiadanym przez nas terenie. Pragniemy wykonać odwierty i stworzyć na tej bazie kompleks laboratoryjno - medyczny z wykorzystaniem wód termalnych. W ramach działania pragniemy dokonać odwiertów wybudować kompleks z basenami i specjalistycznie wyposażonym laboratorium. Naszym celem jest współpraca z jednostkami medycznymi, które by badały wykorzystanie wód oraz prowadziły leczenie pacjentów. Proszę o informację czy takie działanie będzie kwalifikowane w ramach I.3 i w jakim zakresie. Chcemy realizować projekt na zasadzie zaprojektuj i wybuduj, nie posiadamy żadnych pozwoleń budowlanych ani OOŚ, w związku z tym chcemy rozpocząć procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy kontraktu. W jakiej formie należy przedstawić informację, że ta procedura została wszczęta (uruchomiona).


Odp.: Zakres przedstawionych danych jest niewystarczający dla dokonania oceny, czy przedsięwzięcie w zarysie prezentowanym w zapytaniu może być projektem, który kwalifikuje się do objęcia wsparciem w ramach prowadzonego naboru wniosków w trybie konkursowym do Działania I.3 "Wspieranie innowacji" PO RPW. Kluczowymi obszarami w projekcie, które należy zidentyfikować, aby ocenić szanse na skuteczne ubieganie się o dofinansowanie są zakresy pojęciowe odwołujące się do: - działalności innowacyjnej (całokształtu działań naukowych, technicznych, organizacyjnych, finansowych i komercyjnych, które rzeczywiście prowadzą lub mają w zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji; działalność innowacyjna obejmuje także działalność badawczo-rozwojową, która nie jest bezpośrednio związana z tworzeniem konkretnej innowacji); - działalności badawczo-rozwojowej, która obejmuje prowadzenie badań podstawowych i stosowanych w celu zdobycia nowej wiedzy oraz prowadzenie badań bezpośrednio ukierunkowanych na konkretne wynalazki lub modyfikacje (ulepszenia) istniejących technik, albo opracowywanie nowych koncepcji produktów i procesów lub innych nowych metod, aby ocenić, czy są one realne i racjonalne ekonomicznie - na tym etapie pojawiają się prace rozwojowe i testy oraz dalsze badania, których celem jest zmodyfikowanie projektów lub ich funkcji technicznych; - innowacji produktowej i procesowej (tylko te typy innowacji mogą być wspierane w ramach Działania I.3 PO RPW), gdzie przez innowację produktową rozumie się wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe bądź znacząco udoskonalone w zakresie swoich ceh lub zastosowań, zaś przez innowację procesową rozumie się wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy (wskazać tu można na zmiany w zakresie technologii, urządzeń lub oprogramowania). Przedstawione w zapytaniu informacje sugerują dość jednoznacznie budowę kompleksu sanatoryjno-leczniczego i rekreacyjnego, aniżeli obiektu realizującego funkcje badawcze. Informuję jednocześnie, że odpowiedź dotycząca sposobu udokumentowania wszczęcia procesu wyboru wykonawcy kontraktu przewidywanego do realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj" publikowana jest w odpowiedzi na pytanie 44 w kategorii pytań publikowanych na stronie konkursu odnoszących się do wniosku o dofinansowanie (http://porpw.parp.gov.pl/index/index/920?pyt=4456&p=175&k=4#4456).Odp.: 1. Uzyskanie zaliczki na realizację projektu jest możliwe zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786). 2. Czas trwania oceny wniosku określony został w przepisach § 14 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu (ocena formalna wraz z ewentualnymi korektami) oraz w § 15 Regulaminu (ocena merytoryczna wraz z ewentualnymi korektami). 3. Promesa bankowa nie jest dokumentem bezwzględnie wymaganym do skutecznego ubiegania się o dofinansowanie, jednak w wielu przypadkach okazuje się bardzo przydatna w przypadku, gdy występują wątpliwości w trakcie badania wykonalności projektu w zakresie możliwości i zdolności finansowej Wnioskodawcy do zrealizowania projektu i zachowania jego trwałości.

Pyt. 51: Jesteśmy hutą szkła artystycznego, małym przedsiębiorstwem działającym w województwie podkarpackim w miejscowości Tarnowiec koło Krosna. Poniżej opis naszego projektu. A pytanie jest następujące. Czy taki projekt kwalifikuje się do obecnego konkursu w ramach działania I.3 w zakresie udzielenia wsparcia na tworzenie zaplecza B+R stanowiącego pomoc publiczną ? Czy w związku z tym , że projekt ma generować przychody dofinansowanie ulegnie obniżeniu ? Projekt polegałby na uruchomieniu procesu technologicznego w ramach nowego zakładu produkcyjnego, którego głównym elementem składowym byłby piec hutniczy (wanna wytopowa - z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, niestosowanymi łącznie w procesie wytopu szkła transparentnego i kolorowego w skali europejskiej i prawdopodobnie światowej) do wytopu szkła transparentnego, który jednocześnie umożliwiałby transportowanie specjalnymi "rynnami" wytopione szkło transparentne do kilku pieców donicowych, gdzie w każdym z pieców można by uzyskać, po podaniu odpowiednich tlenków metali, inny określony kolor szkła. W tradycyjnym procesie wytopu szkła do którego jest wykorzystywana energia ze spalania gazu tylko około 40% energii jest zużywane w procesie wytopu a pozostała energia "ucieka" kominem. Wytop szkła kolorowego jest realizowany w piecach donicowych lub zasypowych które wymagają dodatkowego zużycia gazu. Innowacyjne rozwiązanie technologiczne polegałoby na tym że: 1. Nadmiar energii cieplnej z procesu wytopu masy szklanej byłby przetwarzany na energię elektryczną, która służyłaby do podgrzewania ww. specjalnych "rynien" oraz pieców donicowych, aby nie zastygło w nich przepływające i dostarczone szkło; 2. Wytopione szkło transparentne przetransportowane specjalnymi "rynnami" do pieców donicowych, następnie zamienione po podaniu określonych tlenków metali na szkło o określonym kolorze pozwoliłoby wyeliminować konieczność topienia szkła w piecach donicowych dla uzyskania szkła kolorowego. Elementem składowym projektu byłoby uruchomienie laboratorium które na potrzeby własne jak również usługowo prowadziłoby badania nad uzyskiwaniem różnych kolorów szkła i ich odcieni i sprawdzaniem możliwość ich wdrożenia do produkcji na skalę przemysłową tak aby uzyskać powtarzalność danego koloru czy jego odcieni w skali przemysłowej. Opisana inwestycja dot. innowacyjnego pieca hutniczego i pieców donicowych w powiązaniu z odzyskiem energii cieplnej i jej zamianą na energię elektryczną pozwalała by na możliwość prowadzenia badań nad nowo tworzonymi kolorami szkła i możliwościami jego wytopu w skali przemysłowej - uzyskanie efektu powtarzalności. Ponadto elementem składowym procesu technologicznego jest tunelowy piec do odprężania szkła który byłby wykorzystywany do badania stopnia odprężania wyrobów ze szkła, do produkcji których wykorzystano jednocześnie kilka kolorów (w zależności od wykorzystanych kolorów i ich ilości na danym produkcie różny jest czas ich odprężania), w tym zaprojektowanych przez laboratorium. Cały projekt byłby realizowany we współpracy z naukowcami z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz naukowcami z niemieckich uczelni.


Odp.: W odpowiedzi na przedstawione pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z § 18 ust. 3 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu, czynności oceny wniosku o udzielenie wsparcia mogą być dokonywane wyłącznie przez Komisję Oceniającą powołaną na zasadach wskazanych w § 13 ust. 2 Regulaminu. Zakres informowania w sprawach Konkursu nie obejmuje dokonywania przez PARP czynności potwierdzania prawidłowości i poprawności sporządzenia przez Wnioskodawcę wniosku o udzielenie wsparcia i załączników do niego, jak również potwierdzania poprawności zapisów sformułowanych w dokumentacji tego wniosku i jego załącznikach. Powyższy zapis oznacza, że możemy potwierdzić jedynie poprawność poczynionych przez Państwa założeń i podkreślić, że w ramach wsparcia na tworzenie zaplecza B+R możliwe jest ubieganie się o wsparcie w części opisanej, jako "Elementem składowym projektu byłoby uruchomienie laboratorium które na potrzeby własne jak również usługowo prowadziłoby badania nad uzyskiwaniem różnych kolorów szkła i ich odcieni i sprawdzaniem możliwość ich wdrożenia do produkcji na skalę przemysłową tak aby uzyskać powtarzalność danego koloru czy jego odcieni w skali przemysłowej. Opisana inwestycja dot. innowacyjnego pieca hutniczego i pieców donicowych w powiązaniu z odzyskiem energii cieplnej i jej zamianą na energię elektryczną pozwalała by na możliwość prowadzenia badań nad nowo tworzonymi kolorami szkła i możliwościami jego wytopu w skali przemysłowej - uzyskanie efektu powtarzalności. Ponadto elementem składowym procesu technologicznego jest tunelowy piec do odprężania szkła który byłby wykorzystywany do badania stopnia odprężania wyrobów ze szkła, do produkcji których wykorzystano jednocześnie kilka kolorów (w zależności od wykorzystanych kolorów i ich ilości na danym produkcie różny jest czas ich odprężania), w tym zaprojektowanych przez laboratorium". Przedstawione w zapytaniu informacje odnoszące się do uruchomienia "procesu technologicznego w ramach nowego zakładu produkcyjnego, którego głównym elementem składowym byłby piec hutniczy (wanna wytopowa - z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, niestosowanymi łącznie w procesie wytopu szkła transparentnego i kolorowego w skali europejskiej i prawdopodobnie światowej) do wytopu szkła transparentnego (…)" są działaniami fazy operacyjnej przedsięwzięcia (wdrożenia z zastosowaniem infrastruktury projektu), które nie mogą być kwalifikowane w ramach projektów w tym schemacie wsparcia. Informujemy również, że w projektach realizowanych przy wsparciu stanowiącym pomoc publiczną, nie znajduje zastosowania obowiązek obliczenia luki w finansowaniu przedsięwzięcia, pomniejszającej wysokość dofinansowania.

Pyt. 52: Czy możliwy jest projekt w ramach działania I.3, w którym głównym odbiorcą/użytkownikiem bezpośrednio korzystającym z pomocy jest samo przedsiębiorstwo Wnioskodawcy? Poniżej przedstawiam krótką sytuację dot. naszego pytania. Przedsiębiorstwo planuje utworzenie ośrodka badawczo-rozwojowe. Projekt ma polegać na budowie budynku i jego wyposażenie w maszyny i urządzenia potrzebnych do prowadzenia badań i prac rozwojowych. Głównym celem projektu jest zaspokojenie własnych potrzeb danego przedsiębiorstwa związanych ze stworzeniem odpowiedniego zaplecza B+R pozwalającego na opracowanie nowych produktów i technologii wdrażanych przez przedsiębiorstwo do produkcji. W związku z tym głównym odbiorcą projektu jest przedsiębiorstwo Wnioskodawcy, czyli jedno przedsiębiorstwo z jednej gałęzi przemysłu. Dodatkowo planowana do stworzenia w ramach projektu infrastruktura B+R umożliwi świadczenie przez przedsiębiorstwo Wnioskodawcy usług B+R dla innych przedsiębiorstw z 3 różnych branż. W przedsiębiorstwach z tych 3 branż istnieje zapotrzebowanie na skorzystanie z zewnętrznych usług B+R.


Odp.: Zgodnie z § 18 ust. 3 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu, czynności oceny wniosku o udzielenie wsparcia mogą być dokonywane wyłącznie przez Komisję Oceniającą powołaną na zasadach wskazanych w § 13 ust. 2 Regulaminu. Zakres informowania w sprawach Konkursu nie obejmuje dokonywania przez PARP czynności potwierdzania prawidłowości i poprawności sporządzenia przez Wnioskodawcę wniosku o udzielenie wsparcia i załączników do niego, jak również potwierdzania poprawności zapisów sformułowanych w dokumentacji tego wniosku i jego załącznikach. Powyższy zapis oznacza, że możemy potwierdzić jedynie poprawność przedstawionych założeń i poinformować, że schemat wsparcia na tworzenie zaplecza B+R ma w swojej specyfice realizację infrastruktury badawczo-rozwojowej na potrzeby własne Wnioskodawcy. Nie ma zatem programowych przeszkód, aby przedsięwzięcie mogło skutecznie ubiegać się o wsparcie w ramach Działania I.3 PO RPW.

Pyt. 53: Jesteśmy przedsiębiorstwem z okolic Lublina - spółką celową. Pragniemy stworzyć jednostkę badawczą i skorzystać z dofinansowania w ramach schematu "wsparcie na tworzenie zaplecza B+R". Pragniemy prowadzić badania nad wykorzystaniem wód termalnych w leczeniu różnych schorzeń, a także jej wykorzystania w innych gałęziach przemysłu. Cel, który pragniemy osiągnąć będzie miał bez wątpienia charakter innowacyjny. W naszych laboratoriach pragniemy prowadzić badania na własne potrzeby a także odpłatnie na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Na podstawie opracowanych wyników pragniemy w przyszłości stworzyć specjalistyczny ośrodek medyczny (nie rekreacyjny) a także udostępniać posiadane zasoby innym podmiotom. Oczywiście planowany ośrodek nie byłby przedmiotem projektu. Moje pytania są następujące: Czy w ramach działania I.3 można by było wybudować takie laboratorium i wyposażyć go w niezbędne urządzenia? Jaki byłby stopień dofinansowania (jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem)? Czy w naszym przypadku należy sporządzać kalkulację luki finansowej jako podstawę obliczania dotacji, ponieważ projekt przynosi korzyści finansowe? Czy fakt iż nie prowadzimy działalności operacyjnej i prawdopodobnie nie będziemy wdrażać wyników własnych badań w okresie trwałości projektu nie eliminuje nas z otrzymania dofinansowania? Czy planują Państwo przeprowadzić jakieś spotkanie informacyjne odnośnie tego działania lub ewentualnie z kim można się skontaktować, żeby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego działania.


Odp.: Uprzejmie informuję, że: 1) nie można udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące laboratorium, bowiem laboratorium nie zostało dostatecznie scharakteryzowane, szczególnie w zakresie funkcji badawczych na rzecz rozwoju działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa, którego zaplecze laboratorium ma stanowić; proszę zapoznać się z pytaniem nr 49 publikowanym na stronie pytań i odpowiedzi Konkursu do Działania I.3 (http://porpw.parp.gov.pl/index/index/920?p=175&k=4&all=all); definicje tam zawarte powinny pozwolić na uchwycenie szerszego kontekstu wymagań stawianych dla projektów realizowanych w Działaniu I.3 w schemacie B+R; proszę jednocześnie zwrócić uwagę na szczególną cechę medycznych badań naukowych, dla których prowadzenia czynności badań i diagnostyki pacjentów w leczeniu stanowią co najwyżej punkt wyjścia dla organizacji procesów badawczych; 2) wysokość dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstwa ustalona została w § 9 ust. 5 oraz w § 10 ust. 2 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu 3) obliczenie luki w finansowaniu projektu nie dotyczy projektów, dla których wsparcie stanowi pomoc publiczną (art. 55 ust. 6 rozporządzenia nr 10803/2006) 4) nie jest możliwe zachowanie spójności projektu w sytuacji, gdy zaplecze badawcze ma być tworzone na potrzeby Wnioskodawcy, a jednocześnie nie będzie tworzone na potrzeby jego działalności operacyjnej, bo Wnioskodawca takowej nie prowadzi 5) zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu (§ 18 ust. 2) informowanie w sprawach konkursu odbywa się wyłącznie poprzez kontakt w formie elektronicznej na adres konkursyPORPW@parp.gov.pl.Odp.: Faza operacyjna projektu oznacza sferę rezultatów przedsięwzięcia, której funkcjonowanie jest elementem zobowiązań Wnioskodawcy do osiągnięcia określonych efektów projektu, a nie elementem (przedmiotem) interwencji ze środków publicznych w Działaniu I.3 PO RPW. Innymi słowy, w ramach schematu wsparcia na tworzenie zaplecza B+R możliwe jest pozyskanie wsparcia na usuwanie barier w postaci braku infrastruktury badawczo-rozwojowej, ale nie jest możliwe finansowanie działalności Wnioskodawcy, która może być prowadzona z wykorzystaniem wyników prac B+R na infrastrukturze projektu. Ta działalność Wnioskodawcy (działalność operacyjna z ładunkiem innowacyjności produktów i procesów) powinna stanowić rezultat projektu, a nie jego przedmiot.

Pyt. 55: Czy w ramach tego działania, w schemacie dotyczącym JST i podmiotów działających na rzecz zatrudnienia (wsparcie na wyposażenia), można zaplanować budowę parku naukowo technologicznego, z wynajmu pomieszczeń którego można będzie czerpać przychody? Np. z wynajmu sal szkoleniowych, fitness, gastronomicznych i biurowych (a więc prowadzić działalność gosp. konkurencyjną w kontekście innych podmiotów działających na rynku)? Czy też jest wymóg zakazu prowadzenia takiej działalności przez 10 lat od uzyskania dof.? Pierwszy z brzegu przykład projektu, który otrzymał takowe dofinansowanie - Elbląski Park Technologiczny http://www.ept.umelblag.pl/pl/oferta świadczy takowe usługi. Stąd moja prośba o wyjaśnienie zapisu o 10 letnim okresie zakazu prowadzenia takiej działalności. Czy np. założenie, że dana działalność gospodarcza będzie prowadzona z wykorzystaniem procedury przetargu znosi ten zapis z rozporządzenia o zakazie jej prowadzenia? Mam też pytanie czy w kontekście schematu dla przedsiębiorców (wsparcie na tworzenie zaplecza B+R) można taki park wybudować i wyposażyć? Czy też koniecznie musi być to stricte infrastruktura badawczo-rozwojowa (a więc laboratoria badawcze bez udziału np. powierzchni biurowej)? Jeśli miała by to być jedynie infrastruktura B+R to czy usługi/badania wykonywane za pomocą tejże infrastruktury mogą być wykorzystywane jedynie na potrzeby przedsiębiorstwa - Wnioskodawcy, czy też usługi/wyniki badań wykonanych przy użyciu tej infrastruktury mogą być sprzedawane bezpośrednio także i innym przedsiębiorcom. Dla przykładu przedsiębiorstwo X zajmujące się produkcją opakowań z tworzyw sztucznych, tworzy w ramach 1.3 laboratorium projektowania opakowań. Czy może sprzedawać usługi projektowania opakowań w oparciu o infrastrukturę zakupioną w ramach 1.3 innym firmom, czy też to zaplecze B+R może służyć jedynie firmie X?


Odp.: Projekt o zarysowanym kształcie budowy parku naukowo-technologicznego nie może być przedmiotem wsparcia w ramach schematu wsparcia na wyposażenie. Projekty w schemacie wsparcia na wyposażenie realizowane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 roku ( Dz. U. Nr 34, poz. 271), podczas gdy projekt budowy parku podlega wsparciu na zasadach uregulowanych rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2009 roku (Dz.U. nr 70, poz. 604), tj. wsparciu na rozwój ośrodków innowacyjności, do którego nabór nie jest prowadzony. Z kolei projekt realizowany w ramach schematu wsparcia na tworzenie zaplecza B+R (rozporządzenie z dnia 18 lutego 2009 roku - Dz. U. Nr 34, poz. 271) również nie może być projektem, w ramach którego park można wybudować i wyposażyć. W ramach tego schematu (B+R), tworzona może być jedynie infrastruktura służąca działalności B+R określonego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, a infrastruktura ta może być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby przedsiębiorstwa. Wsparcie w tym schemacie nie może zostać udzielone na działalność Wnioskodawcy polegającą na udostępnianiu wyników badań innym podmiotom.Odp.: Udostępnianie infrastruktury badawczej stanowiącej przedmiot projektu realizowanego w ramach schematu wsparcia na wyposażenie, stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu wspólnotowym i zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego, na podstawie którego prowadzony jest Konkurs (Dz. U. z 2009, Nr 34, poz. 271), eliminuje projekt z możliwości skutecznego ubiegania się o wsparcie.

Pyt. 57: 1. Czy jako jednostka samorządowa możemy składać wniosek na utworzenie naukowo - badawczego laboratorium Międzyuczelnianego, które zarządzane później byłoby przez operatora zewnętrznego np. wyłonionego w ramach przetargu nieograniczonego? 2. Czy taki operator, który współpracuje z uczelniami wyższymi ma możliwość zdobycia grantów na badania naukowe? 3. Czy instytucją zarządzającą takim laboratorium musi być jednostka naukowo - badawcza? 4. Prosimy o wyjaśnienie sformułowanego przez Państwa pojęcia tj. "prowadzenie w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych", zawartego w Szczegółowym opisie osi priorytetowych str. 27 pkt 14 Przykładowe rodzaje projektów. 5. W jaki sposób rozliczyć koszty badań zlecanych przez firmy? 5a) Czy udostępnienie badań dla zainteresowanych podmiotów po kosztach (koszty materiałów, media, wynagrodzenie dla wykonujących badania naukowców) - bez zysku będzie traktowane jako sprzedaż? 1. Czy może realizować badania z wykorzystaniem pieniędzy np. z innych instytucji naukowych, badawczych? 2. Prowadzenie samodzielnych badań - czy koszty badań będą kosztem dla beneficjenta?


Odp.: Informujemy, że: 1) jednostki samorządu terytorialnego są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach schematu wsparcia na wyposażenie, do którego prowadzony jest nabór wniosków w trybie konkursowym; w przypadku, gdy w ramach projektu planowane jest zarządzanie majątkiem wytworzonym w ramach przedsięwzięcia przez podmiot zewnętrzny, analiza finansowa przedsięwzięcia powinna być przeprowadzona jako tzw. analiza skonsolidowana, o której mowa w Wytycznych w zakresie przygotowania niektórych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód oraz w Zaleceniach IP PO RPW do przygotowania studiów wykonalności projektów w ramach Programu; konieczne jest oczywiście spełnienie pozostałych kryteriów dostępu do Programu i Działania, w szczególności wykazanie, iż w ramach projektu respektowana (zarówno przez Wnioskodawcę, jak i Operatora) będzie zasada zakazu wykorzystywania majątku projektu do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowym (§ 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego, na podstawie którego prowadzony jest konkurs - Dz. U. z 2009 Nr 34, poz. 271); jednocześnie istotne jest, aby działalność w ramach projektu nie była działalnością noszącą znamiona funkcjonowania ośrodka innowacyjności w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 70, poz. 604), bowiem wsparcie projektu tego rodzaju podlega odrębnym regułom i nie może być udzielone w ramach prowadzonego obecnie naboru; 2) w sytuacji, gdy badania naukowe stanowić będą zaprojektowane rezultaty przedsięwzięcia, przychody z tytułu grantów, jakie mogą być pozyskane na prowadzenie tych badań, powinny być ujęte w analizie finansowej projektu; 3) profil działalności instytucji operatora powinien zaproponować Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie tak, aby wykazać, że specyfika projektu uzasadnia poczynione założenia jego skuteczności i nie spowoduje naruszenia zakazu opisanego powyżej; nie sformułowano programowych wymagań, obejmujących nakaz zarządzania majątkiem przedsięwzięcia przez jednostkę naukowo-badawczą; nakaz dotyczy majątku i jego wykorzystania w sposób ciągły do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych; 4) w zakresie sposobu rozumienia zasady prowadzenia w sposób ciągły badań naukowych i prac rozwojowych, uprzejmie proszę o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 15 publikowane na stronie pytań i odpowiedzi konkursu pod adresem http://porpw.parp.gov.pl/index/index/920?p=175&k=4&all=all; 5) badania bezpośrednio zlecane przez firmy są badaniami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowym i co do zasady eliminują projekt z możliwości uzyskania wsparcia, chyba że inicjatywy/przedsięwzięcia są projektami badawczymi, w ramach których przewidywane jest określone zaangażowanie każdego z partnerów (w tym przedsiębiorców) w organizację i wyniki tych badań oraz finansowanie ryzyka ich niepowodzenia; wykonanie badań bez zysku w ujęciu księgowym stanowi działalność gospodarczą z rozumieniu wspólnotowym, natomiast koszty badań własnych (prowadzonych we własnym zakresie) stanowią odpowiednio przychód lub koszt projektu.

Pyt. 58: 1) Jesteśmy nowo powstałym przedsiębiorstwem. Chcemy przygotować projekt w formule "zaprojektuj i wybuduj". Na dzień dzisiejszy dysponujemy umową warunkową sprzedaży nieruchomości gruntowej na terenie województwa lubelskiego, którą chcemy zakupić i gdzie zamierzamy stworzyć laboratorium wpisujące się w schemat wsparcia na tworzenie zaplecza B+R. Pytanie dotyczy niezbędnych załączników tzn. czy w przypadku skorzystania z formuły "zaprojektuj i wybuduj" musimy złożyć razem z Wnioskiem program funkcjonalno-użytkowy, czy też istnieje możliwość dołączenia go w późniejszym czasie, tak aby nie skutkowało to odrzuceniem Wniosku? 2) Jako mikroprzedsiębiorstwo korzystamy z pomocy publicznej a tym samym w ramach schematu wsparcia na tworzenie zaplecza B+R, nie mają zastosowania "Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód". Jaki zatem okres referencyjny należy przyjąć jeżeli w ogóle jest on konieczny. Nasz projekt nie jest projektem generującym dochód zatem czy nie będzie wystarczające sporządzenie analiz dla okresu realizacji i trwałości czyli w przypadku mikroprzedsiębiorstwa okres realizacji + 3 lata okresu trwałości? Dodam, że w ramach projektu będzie budowany obiekt. 3) W zaleceniach do studium wykonalności oraz w kryteriach merytorycznych dostępu jest informacja o przeprowadzeniu kalkulacji przychodów dla wariantu bazowego (bez projektu). Jesteśmy spółką celową powstałą w celu realizacji planowanej inwestycji wszystkie przychody i koszty będą związane z projektem. W jaki sposób należy przeprowadzić w tym przypadku kalkulację przychodów bez projektu, czy może ona nas po prostu nie dotyczy? 4) Zgodnie z wytycznymi możemy się ubiegać o zaliczkę na realizację projektu. Jaki procent wartości środków kwalifikowanych może stanowić zaliczka. Czy może być ona wypłacona jednorazowo przed rozpoczęciem realizacji działania czy musi być w etapach. Czy zaliczka może być większa od 10 000 000 PLN?


Odp.: 1) Program funkcjonalno-użytkowy jest załącznikiem niezbędnym do przeprowadzenia oceny formalnej wniosku o dofinansowanie i nie ma możliwości uzupełnienia tego dokumentu na późniejszych etapach oceny. Innymi słowy, brak dokumentu na etapie oceny formalnej spowoduje odrzucenie wniosku. 2) Uprzejmie proszę o zapoznanie się z pytaniem i odpowiedzią nr 13 na stronie pytań i odpowiedzi konkursu pod adresem: http://porpw.parp.gov.pl/index/index/920?p=175&k=5&all=all. 3) W projektach objętych schematem pomocy publicznej projekt nie może zostać rozpoczęty przed datą złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, pod rygorem uznania przedsięwzięcia w całości za nie kwalifikujące się do wsparcia. Przedstawiona argumentacja dotycząca celu powstania i funkcjonowania Wnioskodawcy może więc prowadzić do wniosku, że projekt rozpoczął się przed datą złożenia wniosku, a wnioskujemy z zapytania, że tak nie jest. Niezależnie zatem od formy powstania i funkcjonowania Wnioskodawcy analiza może i powinna być przeprowadzona zgodnie z Zaleceniami do przygotowania studiów wykonalności. Zwracam uwagę, że opcja "bez projektu" to opcja, w której nie ma żadnej infrastruktury. 4) Uzyskanie zaliczki na realizację projektu jest możliwe zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786). Zasady udzielania i rozliczania zaliczek uregulowane są w § 12 wzoru umowy o dofinansowanie projektu.Odp.: 1) Budowa/modernizacja parku naukowo - technologicznego nie mieści się w żadnym ze schematów wsparcia, do których prowadzony jest nabór wniosków w trybie konkursowym (wsparcie na wyposażenie, na tworzenie zaplecza B+R); przedsięwzięcie tego rodzaju to obszar (schemat) wsparcia na rozwój ośrodków innowacyjności; 2) Zakres rzeczowy projektu realizowanego w ramach schematu wsparcia na wyposażenie może obejmować wyłącznie wyposażenie, bez robót budowlanych, przy czym wsparciem może być objęty sam zakup wyposażenia, albo zakup wyposażenia i roboty budowlane. Nie może być objęte wsparciem prowadzenie wyłącznie robót budowlanych.Odp.: Przy założeniu, że wskazana w zapytaniu "więcej niż jedna miara rezultatu" możliwa jest do skwantyfikowania dla każdego z wariantów odrębnie i jest to uzasadnione specyfiką projektu uprzejmie informuję, że dla uzyskania porównywalnych wyników w ramach każdego z wariantów, uzasadnione jest stworzenie syntetycznej miary korzyści społecznych. Wyliczenie DGC dla wszystkich miar rezultatu wszystkich rozpatrywanych wariantów niesie za sobą ryzyko uzyskania nieporównywanych wyników w rozpatrywanych wariantach. Zastosowanie rozwiązania zbudowani indeksu powinno mieć przy tym odzwierciedlenie w założeniach do analizy DGC oraz zostać odpowiednio uzasadnione specyfiką projektu, która wzmiankowana została w zapytaniu.Odp.: 1) Wskaźnik ENPV powinien mieć w projekcie wartość wyższą od "0", w przeciwnym wypadku projekt nie spełni kryterium nr 2 (poprawność analizy ekonomicznej) spośród grupy kryteriów, których niespełnienie powoduje konieczność uzupełnienia wniosku; w ujęciu ekonomicznym trudno wyobrazić sobie korzyści, które nie dają się zmonetaryzować, jeżeli jednak tak jest, pomocne może być wyjście od analizy wielokryterialnej DGC, bądź przedstawienie korzyści ekonomicznych projektu w ujęciu opisowym ("w odniesieniu do korzyści nie dających się zmierzyć w jednostkach monetarnych, zalecane jest przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej, poprzez identyfikację i opisanie wszystkich istotnych środowiskowych, gospodarczych i społecznych efektów projektu oraz - jeśli to możliwe - zaprezentowanie ich w kategoriach ilościowych" - str. 33). 2) Analiza powinna być przeprowadzona (w tym prognozy) w cenach stały z uwzględnieniem zmiany wartości pieniądza w czasie (przyszłe przepływy powinny być zdyskontowane wstecznie do wartości bieżącej w pierwszym roku rozpoczęcia projektu).

Pyt. 62: 1. Na str. 33 "Zaleceń PARP dotyczących przygotowania przez Beneficjentów Studium Wykonalności dla projektów współfinansowanych w ramach PO RPW" jest napisane, że skoroszyt powinien składać się z trzech arkuszy: i. Arkusza 1: Założenia, ii. Arkusza 2: Obliczenia, iii. Arkusza 3: Wyniki. Czy konieczne jest, aby cały model finansowy składał się tylko z tych trzech arkuszy? Dość szeroki zakres wymogów dot. zawartości analizy wykonalności finansowo-ekonomicznej powoduje, że zdecydowanie wygodniejsze byłoby rozbicie modelu na większą ilość arkuszy (przykładowo w kolejnych arkuszach znalazłyby się: założenia, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych; obliczenia FNPV, obliczenia ENPV, analiza wrażliwości, analiza ryzyka - łącznie osiem arkuszy). Ujęcie wszystkich informacji tylko w trzech arkuszach skutkowałoby znaczącym "rozciągnięciem w dół" arkuszy (innymi słowy - wygenerowaniem sporej ilości wierszy w arkuszach). 2. Czy wystarczające jest opracowanie prognoz finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych) tylko i wyłącznie dla przedmiotowego projektu (o którego dofinansowanie ubiega się Spółka), z pominięciem dotychczasowej działalności Spółki nie związanej z projektem oraz opracowanie dodatkowo prognoz przychodów oraz kosztów operacyjnych dla dotychczasowej działalności? W"Zaleceniach PARP dotyczących przygotowania przez Beneficjentów Studium Wykonalności dla projektów współfinansowanych w ramach PO RPW" jest mowa o kalkulacji przychodów oraz kosztów operacyjnych dla wariantu bazowego (przy założeniu kontynuowania działalności bez realizacji projektu w odpowiednim okresie referencyjnym) oraz dla wariantu po realizacji projektu - str. 52 - 55. Dodatkowo na str. 57 - 65 są przedstawione wytyczne w zakresie rachunku zysków i strat dla projektu oraz rachunku przepływów pieniężnych dla projektu (z zastrzeżeniem, że w rachunku muszą być ujęte wyłącznie zmiany poszczególnych pozycji rachunku wywołanych realizacją projektu). Rozumiem, że w takiej sytuacji nie jest konieczne dodatkowe sporządzanie w modelu finansowym pełnego rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz bilansu dla dotychczasowej działalności Spółki (przy założeniu kontynuowania działalności bez realizacji projektu)?


Odp.: 1) Stosowanie modelu prezentowania analizy na trzech arkuszach (założenia, obliczenia, wyniki) jest obowiązkowe; kryteria wyboru projektów w zakresie sposobu prowadzenia analizy finansowej i ekonomicznej nakazują zbadać oceniającym, czy analizy te zostały przygotowane zgodnie z dokumentem Zaleceń do przygotowania studiów wykonalności (…), a zalecenia wymagają prezentowania informacji na 3 wskazanych arkuszach. 2) prezentowane w zapytaniu wnioski dotyczące opracowania prognoz finansowych są właściwe; prognozy bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych powinny być przygotowane dla projektu.

Pyt. 63: 1. Monitoring postępów w ramach zaplanowanego projektu , polegającego na budowie Centrum b+r, a w ramach niego kilku pracowni, powinien wg nas opierać się na wskaźniku produktu, jakim będą poszczególne pracownie. Czy można w ten sposób określic wskaźniki dla tak zaplanowanego przedsięwzięcia? Oprócz tego wskazane zostaną odpowniednie wskaźniki produktu bądź rezultatu zwiaząne z nowymi etatami badawczymi. 2. Gdy zaczęliśmy przygotowywać dokumenty dot. bilansu firmy oraz rachunku zysków i strat z roku, przyjęliśmy okres 2008-2010, a do rachunku zysków i strat rok 2010. Proszę o informację przyjęliśmy właściwy okres biorąc pod uwagę fakt, że wniosek zostanie złozony w styczniu 2012r.? 3. W ramach przygotowania terenu przed budową budynku centrum, istniejący budynek na terenie przeznaczonym pod budowę zostanie rozebrany. Czy koszt jego rozbiórki może być kosztem kwalifikowanym, jako że jest to niezbędny element prac dla realizacji całego projektu?


Odp.: 1) W przypadku projektów polegających na zakupach wyposażenia do prac badawczych, najbardziej adekwatne do projektu jest posłużenie się nie tylko wskaźnikiem dotyczącym liczby tworzonych zespołów laboratoryjnych (badawczych), ale również ilości wyposażenia naukowego i jego wartości; zgodnie z instrukcją przygotowania wniosku o dofinansowanie proszę posłużyć się w pierwszej kolejności listą wskaźników ustaloną w załączniku nr 3 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie gromadzenia danych w formie elektronicznej. 2) Dokumenty bilansu powinny być przedstawione za okres trzech lat obrachunkowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie, natomiast dokument rachunku zysków i strat za rok poprzedzający datę złożenia wniosku o dofinansowanie (zgodnie z zapisami instrukcji); jeżeli jednak dokumenty za rok 2011 nie powstaną do chwili złożenia wniosku o dofinansowanie, dopuszczalne jest przedłożenie ich za lata wcześniejsze z jednoczesnych zobowiązaniem Wnioskodawcy do przedstawienia ich do PARP niezwłocznie po ich uzyskaniu (zatwierdzeniu). 3) Prace rozbiórkowe stanowią prace budowlane w rozumieniu właściwych przepisów i objęte są koniecznością uzyskania stosownego pozwolenia na budowę - nakłady na prace budowlane z tego tytułu mogą stanowić wydatki kwalifikowalne w projekcie pod warunkiem, iż spełniają inne przesłanki kwalifikowalności przedstawione w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego, na podstawie którego prowadzony jest konkurs, w Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach PO RPW oraz w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu.Odp.: 1) Dla uczelni wyższych wsparcie w ramach konkursu jest dostępne w ramach schematu wsparcia na wyposażenie w rozumieniu § 3 pkt 1, z zastrzeżeniem §t. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach PO RPW (Dz. U Nr 34, poz. 271); 2) Ciągłość prowadzonych badań naukowych w obiekcie będącym przedmiotem projektu należy postrzegać przez pryzmat roli obiektu w projekcie, stosunku nakładów na budowę obiektu do planowanych rezultatów (wynik badań), w przede wszystkim przez pryzmat działalności uczelni wyższej, jako organizacji badawczej prowadzącej tą działalność z uwzględnieniem aparatury naukowo - badawczej (definicyjnie mamy na myśli zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych - zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych; do aparatury naukowo - badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych urządzeń nie wykorzystywanych bezpośrednio do realizacji prac B+R); w zakresie działalności uczelni jako organizacji badawczej proszę o zapoznanie się z pytaniem i odpowiedzią nr 23 spośród publikowanych na stronie http://porpw.parp.gov.pl/index/index/920?p=175&k=1&all=all.Odp.: 1) Opisana w zapytaniu działalność stanowi działalność ośrodka innowacyjności, a więc działalność realizowaną na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27.04.2009 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności (Dz. U. Nr 70, poz. 604 - tzw. schemat wsparcia na rozwój ośrodków innowacyjności w Działaniu I.3); działalność tego rodzaju nie może być przedmiotem wsparcia w ramach konkursu prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18.02.2009 r., na podstawie którego prowadzony jest aktualny nabór wniosków w trybie konkursowym do Działania I.3 PO RPW. 2) Wykorzystanie infrastruktury projektu w ramach schematu wsparcia na tworzenie zaplecza B+R powinno realizować cele działalności Wnioskodawcy, jego rozwoju i zwiększania konkurencyjności działalności B+R której celem są wdrożenia w obszarach innowacji produktowej i procesowej przedsiębiorstwa; trudno wyobrazić sobie, że działalność polegająca na udostępnianiu pomieszczeń i infrastruktury projektu dla potrzeb edukacyjnych spełni te wymagania.Odp.: Opis stanu aktualnego powinien uwzględniać elementy wymienione na str. 10-15 Zaleceń Instytucji Pośredniczącej - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczących przygotowania przez Beneficjentów Studium Wykonalności dla projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Dokument publikowany jest w serwisie konkursu pod adresem http://porpw.parp.gov.pl/index/more/24058. Dokumentacja projektu, w zakresie opisu stanu istniejącego, powinna również spełniać wymagania opisane na str. 8-9 Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu Przeprowadzania Konkursu.

Pyt. 67: Proszę o udzielenie informacji na temat wskaźników związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy. Zamierzamy złożyć wniosek w ramach konkursu dot. Działania I.3. W instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowane znalazł się następujący zapis: "Dla działania I.2 i I.3 beneficjent musi złożyć deklarację odnośnie stworzonych nowych miejsc pracy, tzn. ma obowiązek zadeklarowania wartości docelowych dla tego wskaźnika a następnie odpowiedniego monitorowania i sprawozdawania realizacji rzeczowej w tym aspekcie." Proszę o informację czy ww. zapis dotyczy wskaźnika produktu - zatem konieczności zatrudnienia nowych osób związanych bezpośrednio z realizacją projektu czy wystarczy zadeklarować wartość wskaźnika rezultatu dotyczącego jedynie utworzenia np. etatów badawczych?


Odp.: Deklaracja dotycząca miejsc pracy (wskaźników produktu i rezultatu dotyczących tego obszaru) powinna zostać we wniosku o dofinansowanie przedstawiona przez Wnioskodawcę zarówno w odniesieniu do wskaźnika produktu, jak i rezultatu. Należy przy tym uwzględnić te dwa wskaźniki w tabeli E wniosku o dofinansowanie nawet wówczas, gdy osiągają wartość "0", co pozwala potwierdzić, że faktycznie wymagana deklaracja została złożona. Jednocześnie wyeliminowane zostaje ryzyko przeoczenia w tym zakresie (gdy brak jest wskaźników, trudno jest rozstrzygnąć w trakcie oceny, czy jest on spowodowany przeoczeniem, czy też faktem, iż osiągają wartość "0"). Wskaźniki te mają duże znaczenie dla programu operacyjnego, jako wskaźniki horyzontalne, o których mowa w załączniku nr 3 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w wersji elektronicznej. Zwracam zatem uwagę, że ze Wytycznych tych, z dokumentu Komisji Europejskiej pn. Working document No. 7 Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Reporting on Core Indicators for the European Regional Development Fund and the Cohesion Fund oraz z interpretacji przyjętej przez Instytucję Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wynika, że: 1) wskaźniki horyzontalne produktu i rezultatu mierzą tylko nowopowstałe etaty, tj. takie, które nie istniały przed rozpoczęciem realizacji projektu i których powstanie zwiększa ogólne zatrudnienie w instytucji; 2) trwałość każdego ze wskaźników horyzontalnych (zarówno produktu, jak i rezultatu) powinna zostać zachowana przez okres co najmniej dwóch lat (2 lata) od daty utworzenia danego miejsca pracy. Jednocześnie, w odniesieniu do wskaźników horyzontalnych produktu konieczne jest zachowanie łącznie następujących warunków: 1) nowy etat musi bezpośrednio utworzony w trakcie realizacji projektu (tj. w okresie od daty jego rozpoczęcia do daty złożenia wniosku o płatność końcową), 2) utworzenie etatu musi być ściśle związane z realizacją projektu i finansowane ze środków projektu; 3) miejsce pracy musi być trwałe co oznacza, że nie może ono dotyczyć wyłącznie zapewnienia bezpośredniej obsługi projektu (miejsce pracy nie może być utworzone wyłącznie w tym celu); warunek trwałości oznacza również, że miejsce pracy nie może być zlikwidowane z chwilą zakończenia realizacji projektu. Powyższe oznacza, że stanowiska pracy, w ramach których następuje w instytucji oddelegowanie do obsługi projektu na okres jego wdrażania, nie mogą być uwzględniane przy ustaleniu wartości wskaźnika horyzontalnego produktu. We wskaźniku horyzontalnym rezultatu, należy z kolei uwzględniać miejsca pracy (etaty), które spełniają łącznie następujące warunki: 1) utworzenie miejsca pracy nie jest kosztem kwalifikowalnym projektu, 2) miejsce pracy powstaje w trakcie realizacji projektu lub najpóźniej w okresie do 12 miesięcy od złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową.Odp.: Należy przyjąć rozwiązanie wskazane na str. 11 Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, z uwzględnieniem przypisów nr 13 i 14 oraz informacji zawartych w Rozdziale 7.4 pkt 1 lit. e tych Wytycznych. Proszę przy tym zwrócić uwagę, że okres o którym mowa to okres gospodarczego życia projektu, okresy wskazane w Wytycznych mają charakter indykatywny, ale używane sformułowania wskazują, że okresy w latach są okresami minimalnymi ("powinny obejmować co najmniej"). Jednocześnie przy wyznaczaniu okresu referencyjnego warto również zwrócić uwagę na okres amortyzacji kluczowej infrastruktury projektu, aby bezzasadnie nie wydłużać okresu referencyjnego.Odp.: Zasadą przewodnią tworzenia kryteriów oceny projektów w Działaniu I.3 PO RPW było uwzględnienie faktu, iż specyfiką Działania jest jego realizowanie w czterech schematach wsparcia. Kryteria odnoszą się do tych czterech schematów i są skonstruowane w taki sposób, aby w jak największym stopniu uwzględniać specyfikę każdego z nich. Takie podejście oznacza, że w zasadzie żaden projekt przygotowywany w konkretnym schemacie nie może otrzymać maksymalnej ilości punktów rankingowych. Innymi słowy, konkretny projekt nie może w każdym kryterium oceny otrzymać maksymalnej ilości punktów. Dla zachowania tej zasady i wyrównania szans dla projektów z różnych schematów, zastosowany został pułap 60% możliwych do uzyskania punktów, jako ten, od którego zależy możliwość otrzymania wsparcia. Wyjaśniamy również, że każda odpowiedź publikowana na stronie konkursu powinna być interpretowana w kontekście informacji zawartych w pytaniu, w odpowiedzi na które odpowiedzi udzielono. Oznacza to, że rozciąganie wniosków prezentowanych w odpowiedzi na konkretne pytanie na inne (pozostałe) przypadki, szczególnie te, które dotyczą projektów realizowanych w innych schematach wsparcia, nie jest uprawnione. Proszę też zwrócić uwagę, że zakres wielu pytań ograniczony jest do podstawowych informacji o projekcie, które przy konstruowaniu odpowiedzi wskazują na ryzyka naruszenia zasad realizacji projektów w działaniu, które konstruując odpowiedzi staramy się silnie akcentować, aby minimalizować ryzyko wprowadzenia Wnioskodawców w błąd. Zachowaniu tej reguły służy również zapis Regulaminu Przeprowadzania Konkursu (§ 18 ust. 3), w którym zapisano, że czynności oceny wniosku o udzielenie wsparcia mogą być dokonywane wyłącznie przez Komisję Oceniającą powołaną na zasadach wskazanych w § 13 ust. 2 Regulaminu. Zakres informowania w sprawach Konkursu nie obejmuje dokonywania przez PARP czynności potwierdzania prawidłowości i poprawności sporządzenia przez Wnioskodawcę wniosku o udzielenie wsparcia i załączników do niego, jak również potwierdzania poprawności zapisów sformułowanych w dokumentacji tego wniosku i jego załącznikach. To bardzo ważna reguła, bowiem udzielając odpowiedzi na pytania odnoszące się nierzadko do bardzo szczegółowych aspektów przygotowywanych projektów, bez znajomości całokształtu założeń projektowych, planów i dążeń Wnioskodawcy, nie sposób ocenić wystarczająco kompleksowo sytuacji tak, aby odpowiedź nie pozostawiała wątpliwości. Informowanie w sprawach konkursu ma stanowić wsparcie w procesie przygotowania wniosku o dofinansowanie, ale nie stanowi przecież czynności doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji projektu w taki sposób, aby wniosek z całą pewnością przeszedł proces oceny. Stąd staramy się potwierdzać założenia i wskazywać ryzyka tam, gdzie je widzimy. Przedstawiamy zatem krótką charakterystykę tych schematów wsparcia w ramach Działania I.3, w których obszarze wątpliwości zostały zaprezentowane: 1) Wsparcie na wyposażenie to schemat, w którym nie jest możliwe uzyskanie pomocy publicznej, gdzie nie mogą skutecznie ubiegać się o wsparcie podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu wspólnotowym (pojęcie zdefiniowane w rozporządzeniu), bądź zamierzające do takiej działalności wykorzystywać infrastrukturę projektu; ten schemat adresowany jest głównie do jednostek zdolnych prowadzić badania naukowe - do organizacji badawczych; w schemacie tym możemy mieć do czynienia z wynikami badań oddziałującymi na różne gałęzie przemysłu, a w zakresie wykonywanych w ramach projektu działań nie może mieścić się udostępnianie infrastruktury projektu przedsiębiorcom bezpośrednio zainteresowanym wynikami badań (należy warunek ten rozumieć, jako zakaz dzierżawienia, czy udostępniania w innej formie majątku projektu przedsiębiorcom, którzy chcą prowadzić na tym majątku badania) - to jest właśnie działalność ośrodka innowacyjności, możliwa do zrealizowania na podstawie schematu wsparcia na rozwój ośrodków innowacyjności i ze względu na linię demarkacyjną pomiędzy schematami wsparcia nie może być realizowana; 2) Wsparcie na tworzenie zaplecza B+R to schemat, w który możliwe jest uzyskanie wyłącznie wsparcia stanowiącego pomoc publiczną i pomoc de minimis; skutecznie mogą ubiegać się o wsparcie przedsiębiorcy, którzy na potrzeby własnej działalności posiadają zdolności tworzenia zaplecza badawczo-rozwojowego na potrzeby rozwoju działalności innowacyjnej; niezwykle ważnym aspektem w tym schemacie jest fakt, iż pomoc publiczną otrzymuje Wnioskodawca i tylko on może z niej korzystać, co nie stoi oczywiście na przeszkodzie temu, aby wyniki jego badań były komercjalizowane - wręcz przeciwnie - wdrożenia i dyfuzja im w większym zakresie będą mieścić się w sferze oddziaływania projektu, tym lepiej; równie ważny jest zakaz konstruowania projektu w sposób naruszający zakaz przedstawiony w odniesieniu do poprzedniego schematu - w ramach wykonywanych w projekcie działań nie może mieścić się udostępnianie infrastruktury projektu przedsiębiorcom bezpośrednio zainteresowanym wynikami badań ((należy warunek ten rozumieć, jako zakaz dzierżawienia, czy udostępniania w innej formie majątku projektu przedsiębiorcom, którzy chcą prowadzić na tym majątku badania) - to jest właśnie działalność ośrodka innowacyjności, możliwa do zrealizowania na podstawie schematu wsparcia na rozwój ośrodków innowacyjności i ze względu na linię demarkacyjną pomiędzy schematami wsparcia nie może być realizowana; żeby zaakcentować sedno problemu: nie mogę zrealizować projektu, w którym kupię infrastrukturę po to, żeby sprzedawać możliwość realizowania na tej infrastrukturze badań przez inne podmioty - to jest działalność ośrodka innowacyjności i taka działalność jest zakazana, bowiem przy takiej konstrukcji projektu to nie wnioskodawca otrzymuje wsparcie, ale podmioty, które faktycznie badania będą prowadzić; 3) Wsparcie na rozwój ośrodków innowacyjności to schemat, w którym realizowane są projekty, w których wsparcie jakie otrzymuje Wnioskodawca musi być wytransferowane do przedsiębiorców (lokatorów ośrodka), który Wnioskodawca organizuje lub rozwija; w tym schemacie wsparcia Wnioskodawca występuje w istocie w roli pośrednika - organizatora, który tworzy infrastrukturę, a następnie udostępnia ją przedsiębiorcom udzielając im skonkretyzowanej pomocy publicznej, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu MRR z dnia 27.04.2009 r.; wsparcie w ramach projektu (w zasadzie poza kosztami zarządzania projektem i niektórymi grupami kosztów, jak np. działania informacyjne i promocyjne) jest w całości adresowane (transferowane) do lokatorów ośrodka, którzy za pośrednictwem Wnioskodawcy otrzymują pomoc publiczną, a Wnioskodawca ma obowiązek z tych planów rozliczyć się w okresie referencyjnym wskazanym w przepisach rozporządzenia, a "nieprzetranferowaną" część pomocy zwrócić po tym czasie; działania tego rodzaju nie mogą stanowić przedmiotu wsparcia w ramach wskazanych powyżej dwóch schematów; zapisy kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie odnoszące się do działalności IOB, czy też wielości podmiotów, branż, sektorów działalności, etc. w największej części odnoszą się do tego właśnie schematu wsparcia oraz do czwartego schematu realizowanego w ramach Działania I.3 PO RPW, tj. wsparcia na przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Pyt. 70: 1. Jak długo może trwać etap? Zadanie? 2. Czy ilość etapów jest ograniczona? Czy można zaplanować 7 etapów (np. 1 etap na budowę, 5 etapów na wyposażenie OBR - podzielone według różnych części OBR i 1 na "zadania przekrojowe" jak zarządzanie i promocja projektem)? Czy taki "przekrojowy etap" dla ujęcia pozostałych kosztów, których nie można pogrupować bezpośrednio do poszczególnych etapów można przewidzieć? 3. Czy można zaplanować dla każdej pozycji rzeczowej projektu oddzielny kontrakt? W ramach projektu zakupione będzie ponad 100 różnych pozycji aparatury badawczo-rozwojowej. Czyli oznaczałoby to, że będzie ponad 100 kontraktów. Ceny poszczególnych zakupów na razie zostały określone na podstawie rozeznania rynku, wstępnych ofert itp. Przed dokonaniem procesu ofertowania nie wiadomo jeszcze, czy i na jakim poziomie poszczególne pozycje rzeczowe będą mogły pochodzić od jednego dostawcy, czyli w ramach jednego kontraktu. Dlatego też wydaję się nam, lepiej zaplanować dla każdej pozycji oddzielny kontrakt, co oczywiście może oznaczać, że w trakcie realizacji z jednym dostawcą będzie zawierane wiele kontraktów na dostawę aparatury B+R. W przypadku prac budowlanych łatwej jest założyć ile będzie Wykonawców (np. tylko jeden Główny Wykonawca) natomiast w przypadku maszyn i urządzeń chcielibyśmy sobie zachować elastyczność decyzji o zakresu zamówienia poszczególnych pozycji rzeczowych, aż do momentu realizacji inwestycji. Proszę o odpowiedź dotyczącą praktycznego podejścia do prezentacji wydatków również w kontekście późniejszego rozliczenia poniesionych wydatków. 4. Czy w tabeli I. w przypadku, gdy kontrakt obejmuje zakup jednego sprzętu (np. jednej lub też 5 wag laboratoryjnych) należy powtórzyć ten planowany zakup w wierszu 1 do kontraktu czy też wystarczy podać w takiej sytuacji samą nazwę kontraktu oraz kategorie wydatku? 5. Jak należy rozumieć słowo Kategoria wydatków? Czy to są nadrzędne kategorie kosztów kwalifikowanych (np. zakup robót budowlanych, zakup maszyn i urządzeń, zakup wartości niematerialnych) wymienione w Wytycznych? Jeżeli tak, czy każdy Wnioskodawca określa sam kategorie wydatków (oczywiście patrząc na spójność z Wytycznymi, ale każdy będzie kategorią wydatków trochę inaczej sformułowaną) czy istnieje ujednolicone nazewnictwo możliwych kategorii? 6. Jak należy rozumieć wiersz "Razem" w tabeli I.? Czy celem pozycji razem jest pokazać jaki jest łączny koszt poszczególnych kategorii wydatków? Jeżeli tak, czy będzie tyle wierszy "Razem" ile jest kategorii wydatków? Jeżeli tak, czy wtedy zarówno w kolumnie Etapy/zadania jak i w kolumnie Kategoria wydatków należy napisać to samo? Np. Razem zakup aparatury badawczo-rozwojowej w kolumnie Etap/zadania oraz tak samo zakup aparatury badawczo-rozwojowej w kolumnie Kategoria wydatków? Czy też inaczej należy to rozumieć? 7. W jakiej wysokości wydatki stanowiące pomoc de minimis w schemacie na tworzenie zaplecza infrastruktury B+R będą refundowane? Zakładając, że np. koszty dokumentacji budowlanej wynoszą 500.000 zł., a Wnioskodawca nie ma wykorzystanej pomoc de minimis w ogóle, czyli ma wolny limit 200.000 Euro czy wtedy refundacja wynosi 500.000 zł.? Czy można, czy nawet trzeba przewidzieć niższy poziom refundacji (np. 60% dla MŚP) kosztów stanowiących pomoc de minimis tak, aby poziom wsparcia dla całego projektu nie było wyższy niż to wynika z mapy pomocy regionalnej? Czy jedno z drugim się nie wiąże?


Odp.: 1) Nie ma ograniczeń minimum i maksimum dla czasu trwania etapów i zadań w ramach projektu. 2) Ilość etapów nie jest ograniczona, jednak w praktyce najczęściej występują dwa etapy: przygotowania i wdrożenia, w ramach których planowane są kontrakty (zazwyczaj konkretne umowy) oraz zadania (grupy umów służące jednemu celowi, np. przygotowaniu danego laboratorium); podział przedsięwzięcia na 2 etapy ułatwia identyfikację wysokości nakładów na przygotowanie projektu, objętych ograniczeniem 8% kosztów kwalifikowalnych projektu. 3) Nie ma przeszkód dla skonstruowania harmonogramu w taki sposób, aby obejmował od dużą ilość kontraktów, przy czym ważne jest, aby skonstruowany został przejrzyście na tyle, aby procesy jego aktualizacji przebiegały sprawnie (tabele G,H,I oraz harmonogram przekazywania dofinansowania to najczęściej aktualizowane dokumenty w trakcie realizacji projektu, przez co stopień ich skomplikowania ma istotny wpływ na proces wdrażania projektu, w którym warto koncentrować wysiłki przede wszystkim na tym, aby postęp rzeczowy przedsięwzięcia odpowiadał założeniom, a aktualizacja dokumentacji nie była na tyle pracochłonna, by wstrzymywać proces realizacji i rozliczeń projektu). 4) Układ etapów zadań i kontraktów w tabeli I powinien być dokładnie taki sam, jak w tabeli G (należy powtórzyć ten planowany zakup we właściwym wierszu tabeli I). 5) Kategoria wydatków powinna być postrzegana jako grupa wydatków zaprezentowana w § 9 rozporządzenia, na podstawie którego prezentowany jest konkurs; nie istnieje ujednolicone nazewnictwo kategorii wydatków - wystarczą odniesienia do rozporządzenia lub Wytycznych kwalifikowalności wydatków; bardzo istotne jest przy tym, aby dane prezentowane w tabelach G, H i I dały się powiązać z informacjami prezentowanymi w załączniku nr 33 do wniosku o dofinansowanie. 6) W tabeli I w wierszach razem należy pokazać (zsumować) wszystkie wydatki z danej kategorii wydatków; wierszy razem będzie zatem tyle, ile kategorii wydatków + wiersz razem VAT. 7) Wydatki w zakresie pomocy de minimis refundowane są w 100% do pułapu równowartości 200 tys. Euro.Odp.: W tabeli I należy podatek VAT wyszczególnić dla każdego kontraktu, a następnie zsumować w osobnym wierszu "razem" nawet jeśli stanowi wydatek niekwalifikowalny w projekcie. Dla danego kontraktu można zaprezentować pod poz. 1 wartość netto (koszty kwalifikowalne) a pod poz. 2 VAT, zaś w wierszu kontraktu wstawić wartość nakładów ogółem. Bardzo ważne jest zachowanie spójności z układem zadań i kontraktów prezentowanych w tabeli G oraz z informacjami prezentowanymi w załączniku nr 33 do wniosku o dofinansowanie.Odp.: Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO RPW dla Działania I.3 (załącznik nr 1 do Regulaminu Przeprowadzania Konkursu), wszystkie projekty realizowane w Działaniu powinny w ramach kategoryzacji interwencji funduszy strukturalnych odpowiadać kategorii działalności gospodarczej 22 - inne niewyszczególnione usługi.Odp.: Zgodnie z Instrukcją przygotowania wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 5 do Regulaminu Przeprowadzania Konkursu) obligatoryjne jest korzystanie z listy wskaźników kluczowych, określonych w załączniku nr 3 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej. Zgodnie z instrukcją, w pierwszej kolejności należy posłużyć się wskaźnikami określonymi we wskazanym załączniku dla kategorii interwencji, do której przypisywany jest projekt co oznacza, że w przypadku projektu przygotowywanego do schematu wsparcia na wyposażenie, co najmniej jeden wskaźnik produktu i odpowiadający mu wskaźnik rezultatu powinny być uwzględnione w tabeli E wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie, jeżeli specyfika projektu umożliwia wykorzystanie innych wskaźników kluczowych (właściwych dla innych kategorii interwencji), ich wykorzystanie jest pożądane z tym zastrzeżeniem, że wykorzystanie wyłącznie wskaźników właściwych dla innej kategorii interwencji może wskazywać, iż projekt nie spełnia kryteriów dostęp do działania, bowiem wkład finansowy przeznaczony na realizację projektu jest alokowany do kategorii interwencji innej niż dopuszczona Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych dla Działania I.3 (dla wsparcia na wyposażenie właściwa - dominująca - kategoria interwencji, to kategoria 02 - Infrastruktura B+RT, w tym wyposażenie w sprzęt oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych.Odp.: Infrastruktura B+RT oznacza infrastrukturę związaną z badaniami (B) i rozwojem (R) technologicznym (T).Odp.: Zgodnie z § 14 ust. 4 i 5 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu, uzupełnienie lub korekta wniosku o udzielenie wsparcia na etapie oceny formalnej, może być dokonana na wezwanie Komisji Oceniającej tylko jeden raz w trakcie całego procesu oceny formalnej danego wniosku o udzielenie wsparcia, przy czym wniosek może być uzupełniany lub korygowany tylko o dokumenty, które nie zostały załączone lub które zostały wadliwie przygotowane, w szczególności wskazane w wezwaniu Komisji Oceniającej dokumenty zawierające omyłki rachunkowe lub oczywiste błędy. Odrzucenie wniosku o udzielenie wsparcia nie następuje "automatycznie". Zgodnie z § 14 ust. 8 Regulaminu odrzucenie na etapie oceny formalnej wniosku następuje, gdy Wnioskodawca nie dokona uzupełnienia lub korekty wniosku w terminie wyznaczonym przez Komisję Oceniającą, albo podczas ponownej oceny formalnej wniosku (po uzupełnieniach dokumentacji i korektach) stwierdzone zostanie, że braki lub błędy wskazane przez Komisję Oceniającą nie zostały skorygowane lub uzupełnione zgodnie z wezwaniem Komisji.

Pyt. 76: w odpowiedzi na uwagę 44 na stronie http://porpw.parp.gov.pl/index/index/920?p=175&k=4&all=all wskazuje się (odnośnie projektów w trybie "zaprojektuj i wybuduj"), iż: "W obecnym kształcie instrukcji, w przypadku, gdy na dzień składania wniosku o dofinansowanie, wszczęta będzie procedura wyboru wykonawcy zamówienia (ogłoszony zostanie przetarg),pożądane jest przedstawienie we wniosku o dofinansowanie dodatkowego załącznika, w którym załączone zostaną ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ. Nie są to dokumenty bezwzględnie wymagane na etapie oceny formalnej (brak skonkretyzowanych zapisów w instrukcji przygotowania wniosku o dofinansowanie, jak również w samym formularzu wniosku), niemniej jednak informacje te znacząco usprawnią ocenę merytoryczną projektu i o ich przedstawienie na tym etapie oceny z pewnością prosić będzie Komisja Oceniająca". Czy istnieją wytyczne wskazujące konieczność przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego? Czy też nie ma przeciwwskazań by był to np. przetarg ograniczony?


Odp.: Przesłanki stosowania obu wskazanych w zapytaniu podstawowych trybów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uregulowane zostały w ustawie Prawo zamówień publicznych. Przepisy prawa zachowują bezwzględne pierwszeństwo przed innymi regulacjami. Jeżeli Wnioskodawca w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy zastosuje określony tryb postępowania (przetarg nieograniczony albo przetarg ograniczony), obowiązany jest zachować wszystkie wymagania określone przepisami prawa dla tego trybu postępowania, który zostanie zastosowany i to zarówno w zakresie przesłanek uzasadniających zastosowanie trybu wyboru wykonawcy, jak i pozostałych warunków prowadzenia postępowania. Ujmując innymi słowy, zastosowany tryb wyboru wykonawcy musi być zgodny z polityką wspólnotową zamówień publicznych.

Pyt. 77: 1. W którym wierszu w tabeli K. wniosku należy wykazać pomoc de minimis? Czy można np. dopisać w punkcie 1. Dofinansowanie projektu kolejny wiersz 1.3 pomoc de minimis? 2. Czy alternatywnie pomoc de minimis należy również podzielić na Wkład wspólnotowy (EFRR) i Budżet państwa? 3. Pytanie do wysokości wkładu własnego w przypadku średniego przedsiębiorstwa, które ubiega się o pomoc publiczna i pomoc de minimis. Podam przykład: koszty kwalifikowane wynoszą 100, w tym w ramach pomocy publiczna 97 i w ramach pomoc de minimis 3. Wsparcie w ramach pomoc publicznej wynosi 60%, czyli 58,2, a w ramach pomocy de minimis 100% czyli 3. W związku z tym łącznie dofinansowanie wynosi 61,2%, a wkład własny 38,8%. Czy to nie jest problem? Pytam, bo zapisy w punkcie 24 szczegółowego opisu działania wskazują na to, że wkład własny dla średniego przedsiębiorstwa z Województwa podkarpackiego powinno stanowić 40%. Może jednak zapisy w szczegółowym opisie działania nie uwzględniają pomoc de minimis? Czy wystarczy, jeżeli w stosunku do pomocy publicznej nie stanowiące pomocy de minimis wkład własny wynosi 40%?


Odp.: Pomoc de minimis finansowana jest ze środków Programu w proporcji 85% EFRR i 15% budżet państwa, do wysokości maksymalnego pułapu kwalifikowalności odnoszącego się do równowartości kwoty 200 tys. EUR. W tabeli K wniosku o dofinansowanie, pomoc de minimis należy zatem uwzględnić w wierszu nr 1 (dofinansowanie projektu) a wiersze 1.1. EFRR oraz 1.2. Budżet państwa odpowiednio powielić rozdzielając kwotę dofinansowania z każdego z tych źródeł wskazując, jaka kwota finansowania EFRR przypadnie na pomoc de minimis a jaka na regionalną pomoc inwestycyjną (np. wiersz 1.1a. EFRR - regionalna pomoc inwestycyjna, wiersz 1.1b. EFRR - pomoc de minimis). Analogicznie należy uwzględnić kwoty finansowane z Budżetu Państwa (np. wiersz 1.2a - Budżet Państwa - regionalna pomoc inwestycyjna, wiersz 1.2b - Budżet Państwa - pomoc de minimis). Jednocześnie istotna jest konieczność wskazania w Tabeli I (Kategorie wydatków) kategorii odnoszących się do pomocy de minimis tak, aby możliwe było zweryfikowanie prawidłowości danych zamieszczonych w Tabeli K. W odniesieniu do wątpliwości odnoszących się do wysokości wkładu własnego uprzejmie informuję, że reguła wskazana w zapisach Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych odnosi się do regionalnej pomocy inwestycyjnej. W przypadku zatem, gdy jest ona udzielana łącznie z pomocą de minimis, należy rozumieć, iż wysokość wkładu własnego (w zapytaniu 40%) będzie badana wyłącznie w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych zgłoszonych do finansowania w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Pyt. 78: mamy wątpliwości co do zakresu studium wykonalności finansowo - ekonomicznej projektu. Czy w studium wykonalności należy zaprezentować: 1) pełną analizę finansową projektu (tj. wyliczenie finansowej bieżącej wartości netto inwestycji FNPV/C, finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji FRR/C, finansowej bieżącej wartości netto kapitału FNPV/K, finansowej wewnętrznej stopy zwrotu FRR/K, trwałości finansowej projektu, przeprowadzenie analizy wrażliwości i ryzyka), 2) pełną analizę ekonomiczną projektu (tj. wyliczenie ekonomicznej bieżącej wartości netto inwestycji ENPV, ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji ERR, wskaźnika B/C). Chcielibyśmy w studium wykonalności finansowo ekonomicznej projektu budowy zaplecza B+R uwzględnić jedynie poniższe zagadnienia (czy ten zakres będzie wystarczający do oceny wniosku): 1) metodologię przeprowadzania analiz, 2) nakłady inwestycyjne na realizacje projektu, 3) źródła finansowania projektu, 4) prognozę przychodów ze sprzedaży dla wariantu bazowego i po realizacji projektu, 5) prognozę kosztów eksploatacyjnych dla wariantu bazowego i po realizacji projektu, 6) rachunek zysków i strat dla projektu, 7) rachunek przepływów pieniężnych w okresie realizacji i eksploatacji projektu, 8) opis środowiskowych, gospodarczych i społecznych efektów projektu - analiza jakościowa.


Odp.: Zakres i sposób analizy wykonalności projektu musi być zgodny z Zaleceniami Instytucji Pośredniczącej - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczącymi przygotowania przez Beneficjentów Studium Wykonalności dla projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Wymóg ten wynika z Kryteriów wyboru projektów, stanowiących załącznik nr 6 do Regulaminu Przeprowadzania Konkursu, gdzie w odniesieniu do kryteriów poprawności analizy finansowej i poprawności analizy ekonomicznej, w opisie kryteriów, których niespełnienie powoduje konieczność uzupełnienia wniosku wyraźnie wskazuje się, że potwierdzenie spełnienia kryterium następuje poprzez ustalenie, czy analiza finansowa i analiza ekonomiczna zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami przygotowania takich analiz wskazanymi w Zaleceniach Instytucji Pośredniczącej - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczących przygotowania przez Beneficjentów Studium Wykonalności dla projektów współfinansowanych w ramach PO RPW. Zalecenia publikowane są na stronie konkursu pod adresem: http://porpw.parp.gov.pl/index/more/24058.Odp.: definicja "rozpoczęcia realizacji projektu" znajduje się na str. 12 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO RPW. Przez rozpoczęcie realizacji projektu (w przypadku, gdy nie występuje pomoc publiczna) należy rozumieć podjęcie czynności zmierzających bezpośrednio do realizacji projektu, w szczególności podjęcie prac budowlanych lub pierwsze zobowiązanie wnioskodawcy do zamówienia urządzeń, czy usług, które wiążą się z poniesieniem wydatków.

Pyt. 80: Beneficjent w partnerstwie z Koordynatorem Klastra (...) zamierza zgłosić do działania I.3 PO RPW projekt pn. "Rozbudowa infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego (...) w celu badania możliwości odzysku wody i energii z procesów produkcyjnych - oczyszczanie ścieków" Bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1. Czy nasz firma jako Lider projektu może skorzystać z pomocy horyzontalnej w ramach realizacji tego projektu a jeżeli tak to jakie akty prawne stanowią o możliwości skorzystania. Jeżeli "nie" prosimy również o wskazanie aktów prawnych lub dokumentów projektowych normujących tą kwestię. 2. Czy jako koordynator klastra (mikroprzedsiębiorca), który z uwagi na to zysk przeznacza na cele statutowe tj. rozwój struktur klastrowych może skorzystać z pomocy horyzontalnej. Czy projekt dopuszcza aby % dofinansowania był różny dla Lidera i Partnera. 3. Czy Beneficjent planując wskaźniki może skorzystać z: VII 8.2 Inwestycje w przedsiębiorstwach A. Wskaźniki produktu a) nazwa wskaźnika P.8.2.1 Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji (szt) b) nazwa wskaźnika P.8.2.2. Liczba zakupionych środków trwałych (szt) c) nazwa wskaźnika P.8.2.3Liczba wybudowanych/zmodernizowanych budynków (szt) d) nazwa wskaźnika P.8.2.4 Powierzchnia wybudowanych/zmodernizowanych budynków: (m2) B. Wskaźniki rezultatu a) nazwa wskaźnika R.8.2.1 Liczba udoskonalonych produktów/usług (szt) W Szczegółowym opisie znajduje się zapis RPO a przy innych PO/RPO wiec zastanawiamy się czy wypełniając wniosek możemy skorzystać z tych wskaźników. 4. Czy składając wniosek typu "zaprojekuj i wybuduj" jesteśmy zobligowani dołączyć do dokumentacji wnioski do właściwych miejscowo urzędów tj ........ oraz .......... w celu wydania decyzji ................ oraz .................. czy możemy tą dokumentację dostarczyć w czasie trwania oceny formalnej. Czy w przypadku wezwania do uzupełnienia braków będą Państwo weryfikować datę złożnia wniosków o wydanie stosownych decyzji. Przedstawiciel [Wnioskodawcy] pozwoli sobie skontaktować się z Państwem w celu omówienia powyższych tematów.


Odp.: 1) Przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) mieszczą się w kręgu podmiotów uprawnionych do otrzymania wsparcia na tworzenie zaplecza B+R w ramach prowadzonego konkursu (zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18.02.2009 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach PO RPW - Dz. U. Nr 34, poz. 271). 2) Należy mieć na uwadze, że przepisy wskazanego rozporządzenia, jak również zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu (załącznik nr 1 do Regulaminu Przeprowadzania Konkursu) nie przewidują możliwości udzielania pomocy finansowej w ramach Działania I.3 PO RPW strukturom klastrowym, gdzie wsparcie jest kierowane do koordynatora klastra, który transferuje je w określonej formie do członków klastra - to mechanizm stosowany w ograniczonym zakresie w innym Działaniu PO RPW - w Działaniu I.4, realizowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz.U. 2009 nr 61, poz. 503); projekty spełniające wymagania określone w tym rozporządzeniu nie mogą skutecznie ubiegać się o wsparcie w ramach ogłoszonego naboru. 3) W każdym przypadku, gdy pomoc publiczna ma być udzielona dla dwóch lub większej ilości przedsiębiorców (np. działających jako partnerzy), jest ona udzielana do pułapu najniższego, tzn. do wysokości maksymalnej intensywności pomocy największego przedsiębiorstwa; jednocześnie wszystkie podmioty ubiegające się o wsparcie muszą spełniać kryteria dostępu do programu i działania, do którego projekt jest zgłaszany; nie ma możliwości różnicowania poziomu wsparcia dla przedsiębiorców występujących łącznie; 4) W zakresie możliwości wykorzystania w projekcie wskaźników nie dedykowanych kategorii interwencji, do której prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie, uprzejmie proszę o zapoznanie się z pytaniem i odpowiedzią nr 73 publikowanymi na stronie pytań i odpowiedzi konkursu pod adresem: http://porpw.parp.gov.pl/index/index/920 w kategorii "wniosek o dofinansowanie". 5) W zakresie załączników środowiskowych, uprzejmie proszę o zapoznanie się z pytaniem nr 1 i odpowiedzią na nie publikowanymi na stronie http://porpw.parp.gov.pl/index/index/920 w kategorii "ocena oddziaływania na środowisko", z pytaniami nr 1, 4, 10, 15 i odpowiedziami na nie publikowanymi na tej samej stronie w kategorii "załączniki do wniosku o dofinansowanie", jak również z pytaniami i odpowiedziami nr 23, 26, 44 publikowanymi na w serwisie w kategorii "wniosek o dofinansowanie". 6) W zakresie możliwości uzupełnienia dokumentów na etapie oceny wniosku o dofinansowanie proszę o zapoznanie się z pytaniem i odpowiedzią nr 11 publikowanymi w serwisie pytań i odpowiedzi konkursu pod adresem http://porpw.parp.gov.pl/index/index/920 w kategorii "załączniki do wniosku".Odp.: Tabela F.1 powinna zostać wypełniona faktycznymi wynikami finansowej analizy kosztów i korzyści przedsięwzięcia, uzyskanymi w wyniku przygotowania dokumentu studium wykonalności projektu zgodnie z Zaleceniami PARP dla przygotowania tego rodzaju dokumentu publikowanymi na stronie konkursu pod adresem (http://porpw.parp.gov.pl/index/more/24058). W przypadku, gdy dane wyszczególnione w danym wierszu nie zostały uzyskane w trakcie obliczeń, należy wskazać "nie dotyczy", a pod tabelą (przy założeniach jakie zostały przyjęte do analizy finansowej) należy opisać powody takiego wskazania.

Pokaż wszystkie odpowiedzi

112/146/229/283/, ID=7966
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-02-27 10:30:31
Aktualizowany: 2011-03-10 12:30:52
Ilość odsłon: 1132342
drukuj