PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do działania 5.3 PO IG

 

DOKUMENTY PODSTAWOWE


Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (pobierz plik)

WNIOSEK O WSPARCIE PROJEKTU

Instrukcja wypełniania Wniosku o wsparcie Projektu (pobierz plik .doc) (pobierz plik .pdf)

Wniosek o wsparcie Projektu (pobierz plik .doc) (pobierz plik .pdf)

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI

Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych - 15.01.2009 r. (pobierz plik)

Warianty rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7.4, Założenia do analizy finansowej - Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (pobierz plik)

Przewodnik do ANALIZY KOSZTÓW I KORZYŚCI projektów inwestycyjnych Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny. Raport końcowy przedłożony przez TRT Trasporti e Territorio oraz CSIL Centre for Industrial Studies - 16.06.2008 r.
(pobierz plik wersja angielska) (pobierz plik tłumaczenie polskie

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROCESU OCENY WNIOSKÓW

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarska, 2007-2013 (pobierz plik)

Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art.. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (pobierz plik )

Załącznik nr 2 Pre-umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego (pobierz plik

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Część II Szczegółowe wyjaśnienie kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach poszczególnych działań oraz poddziałań III, IV, V, VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. (pobierz plik)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA

Wzór Umowy o udzielenie wsparcia (pobierz plik)

Wzór weksla in blanco (pobierz plik)

Deklaracja wekslowa (pobierz plik)

Wzór raportu końcowego beneficjenta z realizacji umowy dotyczącej przygotowania projektu (pre-umowy) (pobierz plik)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA PROJEKTU

Zasady opisywania faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej (pobierz plik)

 

 

stopka PO IG

74/108/255/, ID=7859
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-02-23 13:56:56
Aktualizowany: 2010-05-20 15:12:10
Ilość odsłon: 23126
drukuj